Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 241 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1057/2007 z dnia 13 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2805/95 ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wina

Data ogłoszenia:2007-09-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 241 POZ 14

L 241/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.9.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1057/2007 z dnia 13 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2805/95 ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wina

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

wymienionych produktów na rynku wspólnotowym oraz cen tych produktów na rynku światowym.

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności jego art. 63 ust. 3 drugi akapit i art. 64 ust. 5, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W konsekwencji należy zmienić rozporządzenie Komisji (WE) nr 2805/95 (2). Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wina,

(4)

Zgodnie z art. 63 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, w zakresie niezbędnym do umożliwienia wywozu produktów określonych w art. 1 ust. 2 lit. a) i b) wymienionego rozporządzenia, na podstawie cen tych produktów w handlu międzynarodowym i w granicach wynikających z umów zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu, różnica pomiędzy tymi cenami a cenami we Wspólnocie może zostać objęta refundacją wywozową. Kwoty refundacji oraz miejsca przeznaczenia są ustalane okresowo z uwzględnieniem istniejącej sytuacji i przyszłych tendencji w odniesieniu do cen i dostępności

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2805/95 zastępuje się tekstem ujętym w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 września 2007 r.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 września 2007 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

(2) Dz.U. L 291 z 6.12.1995, str. 10. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 259/2007 (Dz.U. L 71 z 10.3.2007, str. 6).

14.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 241/15

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK

Kod produktu

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

Kwota refundacji

2009 69 11 9100 2009 69 19 9100 2009 69 51 9100 2009 69 71 9100 2204 30 92 9100 2204 30 94 9100 2204 30 96 9100 2204 30 98 9100 2204 21 79 9100 2204 21 80 9100 2204 21 84 9100 2204 21 85 9100 2204 21 79 9200 2204 21 80 9200 2204 21 79 9910 2204 21 94 9910 2204 21 98 9910 2204 29 62 9100 2204 29 64 9100 2204 29 65 9100 2204 29 71 9100 2204 29 72 9100 2204 29 75 9100 2204 29 62 9200 2204 29 64 9200 2204 29 65 9200 2204 29 71 9200 2204 29 72 9200 2204 29 75 9200 2204 29 83 9100 2204 29 84 9100 2204 29 62 9910 2204 29 64 9910

W01 W01 W01 W01 W01 W01 W01 W01 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02

EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl

28,448 28,448 28,448 28,448 28,448 7,537 28,448 7,537 2,930 3,539 4,001 4,835 3,429 4,143 2,062 7,791 7,791 3,906 3,906 3,906 4,719 4,719 4,719 4,572 4,572 4,572 5,524 5,524 5,524 5,334 6,446 2,749 2,749

L 241/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.9.2007

Kod produktu

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

Kwota refundacji

2204 29 65 9910 2204 29 94 9910 2204 29 98 9910

W02 W02 W02

EUR/hl EUR/hl EUR/hl

2,749 7,791 7,791

Uwagi: Kody produktów oraz kody serii A miejsc przeznaczenia są określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1), ostatnio zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 532/2007 (Dz.U. L 125 z 15.5.2007, str. 7). Cyfrowe kody miejsc przeznaczenia są określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z dnia 19.5.2005, str. 12). Inne miejsca przeznaczenia są określone poniżej: W01: Libia, Nigeria, Kamerun, Gabon, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indie, Tajlandia, Wietnam, Indonezja, Malezja, Brunei, Singapur, Filipiny, Chiny, Hongkong SAR, Korea Południowa, Japonia, Tajwan, Gwinea Równikowa. W02: Wszystkie miejsca przeznaczenia, z wyjątkiem następujących: a) krajów trzecich: Ameryki, Australii, Algierii, Maroka, Tunezji, Republiki Południowej Afryki, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Izraela, Serbii, Czarnogóry, Kosowa, Szwajcarii, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Turcji, Andory, Stolicy Apostolskiej (Państwa Watykańskiego), Liechtensteinu, Islandii, Norwegii; b) terytoriów państw członkowskich UE, które nie stanowią części obszaru celnego Wspólnoty: Gibraltaru, Ceuty, Melilli, gmin Livigno i Campione d’Italia, wyspy Helgoland, Grenlandii, Wysp Owczych oraz obszarów Republiki Cypryjskiej, nad którymi Rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje faktycznej kontroli.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 241 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L241 - 26 z 200714.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 września 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/554/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4301) (1)

 • Dz. U. L241 - 24 z 200714.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 10 września 2007 r. zezwalająca Słowenii na wydłużenie o dwa lata winiarskie możliwości stosowania odstępstwa dotyczącego minimalnej objętościowej zawartości alkoholu naturalnego ustalonej dla obszaru C II, w odniesieniu do win regionu Primorska w tym win gatunkowych psr produkowanych w regionach Teran PTP Kras (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4085)

 • Dz. U. L241 - 17 z 200714.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 8 sierpnia 2007 r. ustanawiająca zasady wdrażania przepisów dotyczących transportu z decyzji Rady 2007/162/WE, Euratom ustanawiającej instrument finansowy ochrony ludności (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3769) (1)

 • Dz. U. L241 - 13 z 200714.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1056/2007 z dnia 13 września 2007 r. stanowiące o nieudzielaniu zamówienia na cukier biały w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 38/2007

 • Dz. U. L241 - 12 z 200714.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1055/2007 z dnia 13 września 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L241 - 10 z 200714.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1054/2007 z dnia 13 września 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L241 - 7 z 200714.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1053/2007 z dnia 13 września 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L241 - 3 z 200714.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1052/2007 z dnia 13 września 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L241 - 1 z 200714.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1051/2007 z dnia 13 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.