Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 241 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 sierpnia 2007 r. ustanawiająca zasady wdrażania przepisów dotyczących transportu z decyzji Rady 2007/162/WE, Euratom ustanawiającej instrument finansowy ochrony ludności (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3769) (1)

Data ogłoszenia:2007-09-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 241 POZ 17

Strona 1 z 6
14.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 241/17

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 sierpnia 2007 r. ustanawiająca zasady wdrażania przepisów dotyczących transportu z decyzji Rady 2007/162/WE, Euratom ustanawiającej instrument finansowy ochrony ludności (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3769)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/606/WE, Euratom)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

uwzględniając decyzję Rady 2007/162/WE, Euratom z dnia 5 marca 2007 r. ustanawiającej instrument finansowy ochrony ludności (1), w szczególności jej art. 4 ust. 4,

Niezbędne jest ustanowienie zasad i procedur w odniesieniu do wniosków o dofinansowanie ze strony Wspólnoty, składanych przez państwa uczestniczące, w zakresie transportu ich pomocy do państwa, którego dotyczy sytuacja nadzwyczajna, oraz w zakresie przyjmowania tych wniosków przez Komisję. W tym celu należy ustalić zasady i procedury zbierania lub identyfikowania zasobów transportowych, jako że jednym z warunków przyznania dofinansowania jest wyczerpanie wszelkich innych sposobów uzyskania transportu w ramach mechanizmu. Aby zapewnić szybką i skuteczną reakcję Wspólnoty na poważne sytuacje nadzwyczajne, należy ustalić termin, po upływie którego wnioski o dofinansowanie ze strony Wspólnoty mogą zostać rozpatrzone.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

(1)

Mechanizm wspólnotowy ułatwiający współpracę w interwencjach wspierających ochronę ludności, zwany dalej „mechanizmem”, ustanowiony został na mocy decyzji 2001/792/WE, Euratom (2). Zasady jego wdrożenia ustanawia decyzja Komisji 2004/277/WE, Euratom (3). Należy odnieść się do tej decyzji w celu zdefiniowania pojęć państw uczestniczących i państw trzecich.

Z uwagi na kwestie przejrzystości, spójności i skuteczności należy ustalić, jakie informacje muszą zostać uwzględnione we wniosku o pomoc w zakresie transportu, składanym przez państwo uczestniczące, oraz w związanej z takim wnioskiem odpowiedzi sporządzanej przez Komisję.

(5)

(2)

Decyzja 2007/162/WE, Euratom wprowadza specjalne przepisy dotyczące finansowania określonych zasobów transportowych w przypadku wystąpienia poważnej sytuacji nadzwyczajnej, w celu ułatwienia szybkiej i skutecznej interwencji.

W przypadkach gdy możliwe jest przyznanie dofinansowania przez Wspólnotę zgodnie z decyzją 2007/162/WE, Euratom, państwa uczestniczące powinny mieć możliwość wyboru dotacji albo usługi transportowej.

(6)

(1) Dz.U. L 71 z 10.3.2007, str. 9. (2) Dz.U. L 297 z 15.11.2001, str. 7. (3) Dz.U. L 87 z 25.3.2004, str. 20.

Należy również określić informacje, jakie brane będą pod uwagę w celu określenia, czy spełniono kryteria wyszczególnione w art. 4 ust. 2 lit. c) pkt i) i iii) decyzji 2007/162/WE, Euratom oraz czy spełnione są zasady oszczędności, wydajności i skuteczności rozporządzenia finansowego.

L 241/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.9.2007

(7)

Należy określić kwalifikowalne wydatki, gdyż zgodnie z decyzją 2007/162/WE, Euratom dofinansowanie ze strony Wspólnoty może przyjąć formę dotacji i zamówień publicznych udzielanych zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1).

a) „państwa uczestniczące” – zachowane zostaje znaczenie nadane w art. 2 decyzji Komisji 2004/277/WE, Euratom;

b) „państwa trzecie” – zachowane zostaje znaczenie nadane w art. 2 decyzji Komisji 2004/277/WE, Euratom;

(8)

Decyzja 2007/162/WE, Euratom stanowi, że państwa członkowskie występujące do Komisji z wnioskiem o dofinansowanie transportu udzielanej przez nie pomocy zwracają co najmniej 50 % otrzymanych wspólnotowych środków finansowych, nie później niż 180 dni po interwencji. Niezbędne jest ustanowienie zasad i procedur w tym zakresie. Koszty pokryte przez Komisję należy uznać za środki otrzymane przez państwa członkowskie zgodnie z treścią art. 4 ust. 3 decyzji 2007/162/WE, Euratom.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 241 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L241 - 26 z 200714.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 września 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/554/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4301) (1)

 • Dz. U. L241 - 24 z 200714.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 10 września 2007 r. zezwalająca Słowenii na wydłużenie o dwa lata winiarskie możliwości stosowania odstępstwa dotyczącego minimalnej objętościowej zawartości alkoholu naturalnego ustalonej dla obszaru C II, w odniesieniu do win regionu Primorska w tym win gatunkowych psr produkowanych w regionach Teran PTP Kras (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4085)

 • Dz. U. L241 - 14 z 200714.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1057/2007 z dnia 13 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2805/95 ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wina

 • Dz. U. L241 - 13 z 200714.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1056/2007 z dnia 13 września 2007 r. stanowiące o nieudzielaniu zamówienia na cukier biały w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 38/2007

 • Dz. U. L241 - 12 z 200714.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1055/2007 z dnia 13 września 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L241 - 10 z 200714.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1054/2007 z dnia 13 września 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L241 - 7 z 200714.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1053/2007 z dnia 13 września 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L241 - 3 z 200714.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1052/2007 z dnia 13 września 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L241 - 1 z 200714.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1051/2007 z dnia 13 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.