Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 241 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 września 2007 r. zezwalająca Słowenii na wydłużenie o dwa lata winiarskie możliwości stosowania odstępstwa dotyczącego minimalnej objętościowej zawartości alkoholu naturalnego ustalonej dla obszaru C II, w odniesieniu do win regionu Primorska w tym win gatunkowych psr produkowanych w regionach Teran PTP Kras (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4085)

Data ogłoszenia:2007-09-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 241 POZ 24

L 241/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.9.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 września 2007 r. zezwalająca Słowenii na wydłużenie o dwa lata winiarskie możliwości stosowania odstępstwa dotyczącego minimalnej objętościowej zawartości alkoholu naturalnego ustalonej dla obszaru C II, w odniesieniu do win regionu Primorska w tym win gatunkowych psr produkowanych w regionach Teran PTP Kras (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4085)

(Jedynie tekst w języku słoweńskim jest autentyczny)

(2007/607/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji,

uwzględniając Akt przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego załącznik XIII, rozdział 5 A, pkt 2 lit. c),

Dnia 24 kwietnia 2007 r. Słowenia przedstawiła szczegółowe sprawozdanie w sprawie minimalnej zawartości objętościowej alkoholu w winogronach zebranych w rejonie Primorska, włączając wina gatunkowe psr z rejonu Teran PTP Kras. Jednakże, biorąc pod uwagę, że w trakcie trzech lat, w których dokonano pomiarów, wystąpiły szczególnie sprzyjające, niespotykane warunki pogodowe, organy słoweńskie uważają, że zaobserwowane wartości nie są reprezentatywne dla zwykle panujących w regionie warunków i nie powinny prowadzić do ostatecznych wniosków w sprawie określenia normalnej zawartości objętościowej alkoholu dla wymienionego regionu, oraz wystąpiły z wnioskiem o przedłużenie okresu odstępstwa od stosowania minimalnego progu zawartości objętościowej alkoholu winogron.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

(1)

W załączniku V, pkt C. 2 lit. e) oraz załączniku VI, pkt E. 3 lit. e) rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1) dla obszaru produkcji winorośli C II ustalono minimalne progi objętościowej zawartości alkoholu naturalnego dla win stołowych oraz win gatunkowych produkowanych w określonych regionach (psr), które mogą być poddane wzbogacaniu.

Zgodnie z warunkami zawartymi w wymienionym odstępstwie należy wydłużyć okres jego stosowania o dwa lata winiarskie, zanim będzie możliwe przestrzeganie minimalnej zawartości objętościowej alkoholu w moszczu wykorzystywanym do produkcji win stołowych oraz win gatunkowych psr rejonu Primorska w tym win gatunkowych psr rejonu Teran PTP Kras, tzn. rozszerzyć okres stosowania odstępstwa na lata winiarskie 2007/2008 oraz 2008/2009,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

Drogą odstępstwa od wymienionych progów akt przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii oraz Słowacji przewiduje, w załączniku XIII, rozdz. 5 A, możliwość stosowania odstępstwa od wymienionego progu minimalnego wobec win stołowych oraz win psr pochodzących z rejonu upraw winorośli Primorska obszaru C II w Słowenii w trakcie trzech lat winiarskich 2004/2005, 2005/2006 oraz 2006/2007 przy jednoczesnym zachowaniu minimalnego progu objętościowej zawartości alkoholu ustalonego dla obszaru upraw winorośli C I a). Przewidziano, że po upływie wymienionych trzech lat Słowenia przedstawi sprawozdanie dotyczące minimalnej zawartości objętościowej alkoholu w winogronach odnotowanej w tym okresie.

Artykuł 1 W drodze odstępstwa od pkt C 2 lit. e) załącznika V oraz pkt E 3 lit. e) załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, można odstąpić od przestrzegania minimalnej zawartości objętościowej alkoholu naturalnego określonej dla obszaru C II w odniesieniu do win stołowych oraz win gatunkowych psr w okresie dwóch kolejnych lat winnych 2007–2008 oraz 2008–2009 w regionie upraw winorośli Primorska w Słowenii, w przypadku gdy warunki klimatyczne lub warunki uprawy są szczególnie niekorzystne, a zatem gdy niemożliwe jest osiągnięcie minimalnej zawartości objętościowej alkoholu wymaganej dla obszaru C II.

(1) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

Minimalny poziom zawartości objętościowej alkoholu naturalnego nie może jednak być niższy niż poziom ustalony dla win stołowych i win gatunkowych psr na obszarze C I a).

14.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 241/25

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Słowenii.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 września 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 241 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L241 - 26 z 200714.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 września 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/554/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4301) (1)

 • Dz. U. L241 - 17 z 200714.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 8 sierpnia 2007 r. ustanawiająca zasady wdrażania przepisów dotyczących transportu z decyzji Rady 2007/162/WE, Euratom ustanawiającej instrument finansowy ochrony ludności (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3769) (1)

 • Dz. U. L241 - 14 z 200714.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1057/2007 z dnia 13 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2805/95 ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wina

 • Dz. U. L241 - 13 z 200714.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1056/2007 z dnia 13 września 2007 r. stanowiące o nieudzielaniu zamówienia na cukier biały w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 38/2007

 • Dz. U. L241 - 12 z 200714.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1055/2007 z dnia 13 września 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L241 - 10 z 200714.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1054/2007 z dnia 13 września 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L241 - 7 z 200714.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1053/2007 z dnia 13 września 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L241 - 3 z 200714.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1052/2007 z dnia 13 września 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L241 - 1 z 200714.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1051/2007 z dnia 13 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.