Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 241 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 września 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/554/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4301) (1)

Data ogłoszenia:2007-09-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 241 POZ 26

L 241/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.9.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 września 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/554/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4301)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/608/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

pochodzących spoza obszarów objętych ograniczeniami, lub które zostały poddane zabiegowi o udowodnionej skuteczności w unieszkodliwianiu ewentualnego wirusa pryszczycy.

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4,

(3)

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), a w szczególności jej art. 10 ust. 4,

(4)

Do dnia 15 września 2007 załączniki I i II do Decyzji 2007/554/WE ograniczają odpowiednio obszary wysokiego i niskiego ryzyka do połączonych obszarów zagrożonych otaczających oba ogniska pryszczycy potwierdzone na początku sierpnia 2007 r.; sytuacja ta została utrzymana do dnia 8 września zgodnie z art. 44 dyrektywy nr 2003/85/WE z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania pryszczycy, uchylającej dyrektywę 85/511/EWG i decyzje 89/531/EWG i 91/665/EWG oraz zmieniającej dyrektywę 92/46/EWG (4).

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji nr 2007/554/WE z dnia 9 sierpnia 2007 r. dotycząca niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (3) została przyjęta w następstwie pojawienia się w ostatnim czasie ognisk tej choroby w tym państwie członkowskim. Wspomnianą decyzję stosuje się do dnia 15 września 2007 r.

W następstwie pojawienia się nowego ogniska choroby w dniu 12 września 2007 r. na terytorium Wielkiej Brytanii poza obszarami, o których mowa w załącznikach I i II do decyzji 2007/554/WE, Zjednoczone Królestwo powzięło środki w ramach dyrektywy Rady 2003/85/WE oraz wprowadziło dalsze środki na obszarach dotkniętych chorobą.

(5)

(2)

Decyzja 2007/554/WE określa obszary wysokiego i niskiego ryzyka w państwach członkowskich dotkniętych chorobą i wprowadza zakaz wysyłania podatnych zwierząt z obszarów wysokiego i niskiego ryzyka oraz wysyłania produktów pochodzących z podatnych zwierząt z obszarów wysokiego ryzyka. Decyzja ta ustanawia również zasady mające zastosowanie do wysyłania z tych obszarów bezpiecznych produktów, które wyprodukowano przed wprowadzeniem ograniczeń z surowców

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie może stanowić zagrożenie dla stad w innych państwach członkowskich w związku z handlem żywymi zwierzętami parzystokopytnymi i wprowadzaniem do obrotu niektórych otrzymanych z nich produktów.

(6)

Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną w Zjednoczonym Królestwie, niezbędne jest wprowadzenie zmian do decyzji 2007/554/WE przed dniem 15 września 2007 r. w celu przedłużenia okresu jej stosowania co najmniej do 15 października 2007 r. oraz rozszerzenia obszarów objętych ograniczeniami w związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej.

(1) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 13. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 33; sprostowanie w Dz.U. L 195 z 2.6.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14). (3) Dz.U. L 210 z 10.8.2007, str. 36. Decyzja zmieniona decyzją 2007/588/WE (Dz.U. L 220 z 25.8.2007, str. 27).

(7)

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić decyzję 2007/554/WE.

(4) Dz.U. L 306 z 22.11.2003, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 352).

14.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 241/27

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

Artykuł 2 Państwa członkowskie zmieniają środki stosowane w handlu w celu dostosowania ich do niniejszej decyzji. Niezwłocznie informują o tym Komisję. Artykuł 3

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2007/554/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) W art. 17 datę „15 września 2007 r.” zastępuje się datą „15 października 2007 r.” 2) Załączniki I i II zastępuje się tekstem załącznika do niniejszej decyzji.

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 września 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I Następujące obszary Zjednoczonego Królestwa: Wielka Brytania

ZAŁĄCZNIK II Wielka Brytania”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 241 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L241 - 24 z 200714.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 10 września 2007 r. zezwalająca Słowenii na wydłużenie o dwa lata winiarskie możliwości stosowania odstępstwa dotyczącego minimalnej objętościowej zawartości alkoholu naturalnego ustalonej dla obszaru C II, w odniesieniu do win regionu Primorska w tym win gatunkowych psr produkowanych w regionach Teran PTP Kras (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4085)

 • Dz. U. L241 - 17 z 200714.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 8 sierpnia 2007 r. ustanawiająca zasady wdrażania przepisów dotyczących transportu z decyzji Rady 2007/162/WE, Euratom ustanawiającej instrument finansowy ochrony ludności (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3769) (1)

 • Dz. U. L241 - 14 z 200714.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1057/2007 z dnia 13 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2805/95 ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wina

 • Dz. U. L241 - 13 z 200714.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1056/2007 z dnia 13 września 2007 r. stanowiące o nieudzielaniu zamówienia na cukier biały w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 38/2007

 • Dz. U. L241 - 12 z 200714.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1055/2007 z dnia 13 września 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L241 - 10 z 200714.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1054/2007 z dnia 13 września 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L241 - 7 z 200714.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1053/2007 z dnia 13 września 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L241 - 3 z 200714.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1052/2007 z dnia 13 września 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L241 - 1 z 200714.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1051/2007 z dnia 13 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.