Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 242 POZ 8 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1060/2007 z dnia 14 września 2007 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Irlandii, Hiszpanii, we Włoszech, na Węgrzech, w Słowacji i Szwecji z przeznaczeniem na wywóz

Data ogłoszenia:2007-09-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 242 POZ 8 - Strona 4

Strona 4 z 5

a) proporcjonalnie w ofertach; lub

do

całkowitych

ilości,

określonych

b) poprzez podział w odniesieniu do maksymalnej wagi ustalonej dla każdego z oferentów; lub

Artykuł 8 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1.

c) w drodze losowania.

15.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 242/11

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 września 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

L 242/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.9.2007

ZAŁĄCZNIK I Państwa członkowskie posiadające cukier pochodzący ze skupu interwencyjnego

Ilości znajdujące się w posiadaniu agencji interwencyjnej i dostępne do sprzedaży na wywóz (w tonach)

Państwo członkowskie

Agencja interwencyjna

Belgia

Bureau d’intervention et de restitution belge Rue de Trèves, 82 B-1040 Bruxelles Tél. (32-2) 287 24 11 Fax (32-2) 287 25 24 Státní zemědělský intervenční fond Oddělení pro cukr a škrob Ve Smečkách 33 CZ-110 00 PRAHA 1 Tel.: (420) 222 87 14 27 Fax: (420) 222 87 18 75 Intervention Section on Farm Investment Subsidies and storage Division Department of Agriculture & Food Johnstown Castle Estate Wexford Tel. (00 353) 536 34 37 Fax (00 353) 914 28 43 Fondo Español de Garantia Agraria C/Beneficencia, 8 E-28004 Madrid Tel. (34) 913 47 64 66 Fax (34) 913 47 63 97 AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura Ufficio ammassi pubblici e privati e alcool Via Torino, 45 I-00185 Roma Tel. (39) 06 49 49 95 58 Fax (39) 06 49 49 97 61 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Soroksári út 22–24. H-1095 Budapest Tel.: (36-1) 219 45 76 Fax: (36-1) 219 89 05 vagy (36-1) 219 62 59 Pôdohospodárska platobná agentúra Oddelenie cukru a ostatných komodít Dobrovičova 12 815 26 Bratislava Slovenská republika Tel.: (421-2) 58 24 32 55 Fax: (421-2) 53 41 26 65 Statens jordbruksverk Vallgatan 8 S-551 82 Jönköping Tfn (46-36) 15 50 00 Fax (46-36) 19 05 46

21 409

Republika Czeska

30 754

Irlandia

12 000

Hiszpania

24 084

Włochy

322 915

Węgry

100 462

Słowacja

34 000

Szwecja

56 357

15.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 242/13

ZAŁĄCZNIK II Wzór formularza powiadomienia Komisji, o którym mowa w art. 3 Formularz (*) Przetarg stały na odsprzedaż cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych Rozporządzenie (WE) nr 1060/2007

1 Państwo członkowskie sprzedające cukier pochodzący ze skupu interwencyjnego

2

3

4 Ilość (t)

5 Refundacja wywozowa EUR/100kg

Numeracja oferentów

Numer partii

1 2 3 itd.

(*) Należy wysłać faksem na następujący numer: (32-2) 292 10 34.

L 242/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.9.2007

ZAŁĄCZNIK III Zapisy, o których mowa w art. 5 ust. 1: w języku bułgarskim: w języku hiszpańskim: w języku czeskim: w języku duńskim: w języku niemieckim: w języku estońskim: w języku greckim: w języku angielskim: w języku francuskim: w języku włoskim: w języku łotewskim: w języku litewskim: w języku węgierskim: w języku maltańskim: Изнесено с възстановяване съгласно Регламент (ЕО) № 1060/2007 Exportado con restitución en virtud del Reglamento (CE) no 1060/2007 Vyvezeno s náhradou podle nařízení (ES) č. 1060/2007 Eksporteret med restitution i henhold til forordning (EF) nr. 1060/2007 Mit Erstattung ausgeführt gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1060/2007 Eksporditud toetusega vastavalt määrusele (EÜ) nr 1060/2007 Εξαγωγή με επιστροφή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 242 POZ 8 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L242 - 24 z 200715.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 11 września 2007 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty do programu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich na rok 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4147)

 • Dz. U. L242 - 20 z 200715.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 10 września 2007 r. w sprawie określenia środków kwalifikujących się do finansowania przez Wspólnotę w ramach programów zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich oraz na Azorach i Maderze (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4140)

 • Dz. U. L242 - 19 z 200715.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1062/2007 z dnia 14 września 2007 r. przewidujące odrzucenie wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz niektórych produktów przetworzonych oraz niektórych mieszanek paszowych na bazie zbóż

 • Dz. U. L242 - 16 z 200715.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1061/2007 z dnia 14 września 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 września 2007 r.

 • Dz. U. L242 - 3 z 200715.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1059/2007 z dnia 14 września 2007 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Irlandii, Hiszpanii, we Włoszech, na Węgrzech, w Słowacji i Szwecji

 • Dz. U. L242 - 1 z 200715.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1058/2007 z dnia 14 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.