Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 243 POZ 23

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1069/2007 z dnia 17 września 2007 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz polialkoholu winylowego (PVAL) z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2007-09-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 243 POZ 23

Strona 1 z 17
18.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 243/23

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1069/2007 z dnia 17 września 2007 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz polialkoholu winylowego (PVAL) z Chińskiej Republiki Ludowej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

1.2. Strony, których dotyczy postępowanie Komisja oficjalnie poinformowała o wszczęciu postępowania: skarżącego producenta i innych znanych producentów wspólnotowych, producentów eksportujących z krajów, których dotyczy postępowanie, importerów/przedsiębiorstwa handlowe i zainteresowanym użytkowników, a także przedstawicieli krajów wywozu, których dotyczy postępowanie. Zainteresowanym stronom dano możliwość przedstawienia uwag na piśmie oraz zgłoszenia wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Wszystkie strony, które wystąpiły z wnioskiem o przesłuchanie oraz wykazały szczególne powody, dla których powinny zostać wysłuchane, uzyskały taką możliwość.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 7,

po konsultacji z komitetem doradczym,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

1. PROCEDURA 1.1. Wszczęcie postępowania

(1)

Aby umożliwić zainteresowanym producentom eksportującym z ChRL złożenie wniosku o traktowanie na zasadach gospodarki rynkowej („MET”) lub o traktowanie indywidualne („IT”), Komisja przesłała zainteresowanym producentom eksportującym i władzom ChRL formularze wniosków. Jeden producent eksportujący z ChRL wystąpił z wnioskiem o MET na mocy art. 2 ust. 7 lit. b) rozporządzenia podstawowego, lub IT, gdyby dochodzenie wykazało, że nie spełnia wymogów uzyskania MET.

W dniu 19 grudnia 2006 r. Komisja, na mocy art. 5 rozporządzenia podstawowego, ogłosiła w drodze zawiadomienia („zawiadomienie o wszczęciu postępowania”) opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2) wszczęcie postępowania antydumpingowego w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty polialkoholu winylowego („PVAL”) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”) i Tajwanu („kraje, których dotyczy postępowanie”).

(5)

Z uwagi na znaczną liczbę producentów eksportujących w ChRL oraz importerów we Wspólnocie w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania przewidziano kontrole wyrywkowe w celu stwierdzenia dumpingu i szkody, zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego.

(6)

Jednak współpracowało tylko trzech producentów eksportujących w ChRL, dlatego postanowiono, że kontrole wyrywkowe nie będą potrzebne.

(2)

Postępowanie wszczęto po złożeniu skargi przez Kuraray Specialties Europe GmbH („skarżący”) w dniu 6 listopada 2006 r., od stycznia 2007 r. określanego mianem Kuraray Europe GmbH, reprezentującego znaczną część, w tym przypadku ponad 25 %, łącznej wspólnotowej produkcji polialkoholu winylowego (PVAL). Skarga zawierała dowody prima facie wykazujące istnienie dumpingu PVAL pochodzącego z krajów, których dotyczy postępowanie, i poniesionej w wyniku tego znaczącej szkody, co zostało uznane za wystarczające uzasadnienie do wszczęcia postępowania.

(7)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). (2) Dz.U. C 311 z 19.12.2006, str. 47.

Jeśli chodzi o importerów PVAL, Komisja zwróciła się do wszystkich znanych jej importerów o przedstawienie informacji dotyczących przywozu i sprzedaży produktu objętego postępowaniem. Na podstawie informacji otrzymanych od czternastu współpracujących importerów Komisja dokonała wyboru próby obejmującej pięciu importerów, tj. dwóch z Niemiec, jednego z Włoch, jednego z Niderlandów i jednego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Przywóz realizowany przez tych importerów stanowił największą reprezentatywną wielkość sprzedaży współpracujących importerów we Wspólnocie (około 80 %), która może zostać objęta dochodzeniem w dostępnym czasie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 243 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L243 - 71 z 200718.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 14/06 przewidzianej przez Belgię na rzecz General Motors Belgium w Antwerpii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 435) (1)

 • Dz. U. L243 - 61 z 200718.9.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/57/WE z dnia 17 września 2007 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości ditiokarbaminianów (1)

 • Dz. U. L243 - 50 z 200718.9.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/56/WE z dnia 17 września 2007 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości azoksystrobiny, chlorotalonilu, deltametryny, heksachlorobenzenu, joksynilu, oksamylu i chinoksyfenu (1)

 • Dz. U. L243 - 41 z 200718.9.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/55/WE z dnia 17 września 2007 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azynofosu metylowego (1)

 • Dz. U. L243 - 22 z 200718.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1068/2007 z dnia 17 września 2007 r. zatwierdzające znaczną zmianę elementów specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych Queso Nata de Cantabria (CHNP)

 • Dz. U. L243 - 21 z 200718.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2007 z dnia 17 września 2007 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Staffordshire Cheese (ChNP))

 • Dz. U. L243 - 7 z 200718.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1066/2007 z dnia 17 września 2007 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych dwutlenków manganu pochodzących z Republiki Południowej Afryki

 • Dz. U. L243 - 6 z 200718.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1065/2007 z dnia 17 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 493/2006 w odniesieniu do środków przejściowych w ramach reformy wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru

 • Dz. U. L243 - 3 z 200718.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1064/2007 z dnia 17 września 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do awilamycyny (1)

 • Dz. U. L243 - 1 z 200718.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1063/2007 z dnia 17 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.