Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 243 POZ 61

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2007/57/WE z dnia 17 września 2007 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości ditiokarbaminianów (1)

Data ogłoszenia:2007-09-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 243 POZ 61

Strona 1 z 5
18.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 243/61

DYREKTYWA KOMISJI 2007/57/WE z dnia 17 września 2007 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości ditiokarbaminianów

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

doprowadzić do zmian w poziomach pozostałości manebu, mankozebu, metiramu, propinebu i tiuramu.

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 76/895/EWG z dnia 23 listopada 1976 r. odnoszącą się do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (1), w szczególności jej art. 5, uwzględniając dyrektywę Rady 86/362/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni (2), w szczególności jej art. 10, uwzględniając dyrektywę Rady 86/363/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (3), w szczególności jej art. 10, uwzględniając dyrektywę Rady 90/642/EWG z dnia 27 listopada 1990 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (4), w szczególności jej art. 7,

Istniejąca substancja czynna ziram została włączona do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (5) dyrektywą Komisji 2003/81/WE (6). Włączenie do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG oparte było na podstawie oceny przedłożonych informacji dotyczących proponowanego wykorzystania. Dostępne informacje zostały poddane przeglądowi i są wystarczające, aby ustalić niektóre najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP). W odniesieniu do NDP manebu, mankozebu, metiramu, propinebu i tiuramu istnieją już dyrektywy Wspólnoty 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG. Poziomy te uwzględniono podczas przyjmowania NDP objętych niniejszą dyrektywą. W szczególności, ponieważ w rutynowym monitorowaniu nie można określić indywidualnie pozostałości manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, tiuramu i ziramu, NDP określono w odniesieniu do całej grupy tych pestycydów, znanych również jako ditiokarbaminiany. W odniesieniu do propinebu, tiuramu i ziramu istnieją oddzielne metody, nie są one jednak stosowane w badaniach rutynowych. Z metod tych należy korzystać w indywidualnych przypadkach, kiedy wymagana jest specyficzna kwantyfikacja propinebu, ziramu i/lub tiuramu. W sprawozdaniach Komisji z przeglądu, które zostały przygotowane w związku z włączeniem rozpatrywanych substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, ustalono akceptowane dzienne pobranie oraz, w przypadkach, w których było to konieczne, ostrą dawkę referencyjną dla wspomnianych substancji. Narażenie konsumentów produktów spożywczych zawierających rozpatrywane substancje czynne zostało oszacowane i ocenione zgodnie z procedurami wspólnotowymi. Uwzględniono również wytyczne opublikowane przez Światową Organizację Zdrowia (7) oraz opinię Komitetu Naukowego ds. Roślin (8) w sprawie przyjętej metodologii. Wyciągnięto wniosek, że zaproponowane NDP nie doprowadzą do przekroczenia akceptowanego dziennego pobrania ani ostrej dawki referencyjnej.

(4)

(5)

a także mając na uwadze, co następuje: Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) odzwierciedlają stosowanie minimalnych ilości pestycydów w celu zapewnienia skutecznej ochrony roślin, stosowanych w taki sposób, by ilość pozostałości była możliwie jak najniższa i toksykologicznie możliwa do przyjęcia, w szczególności pod względem szacunkowego pobrania z dietą. NDP pestycydów są poddawane przeglądowi i zmieniane w celu uwzględnienia nowych informacji, włącznie z nowymi lub zmienionymi sposobami wykorzystania. Informacje dotyczące nowych lub zmienionych rodzajów wykorzystania przekazano Komisji, która powinna

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 243 POZ 61 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L243 - 71 z 200718.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 14/06 przewidzianej przez Belgię na rzecz General Motors Belgium w Antwerpii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 435) (1)

 • Dz. U. L243 - 50 z 200718.9.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/56/WE z dnia 17 września 2007 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości azoksystrobiny, chlorotalonilu, deltametryny, heksachlorobenzenu, joksynilu, oksamylu i chinoksyfenu (1)

 • Dz. U. L243 - 41 z 200718.9.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/55/WE z dnia 17 września 2007 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azynofosu metylowego (1)

 • Dz. U. L243 - 23 z 200718.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1069/2007 z dnia 17 września 2007 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz polialkoholu winylowego (PVAL) z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L243 - 22 z 200718.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1068/2007 z dnia 17 września 2007 r. zatwierdzające znaczną zmianę elementów specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych Queso Nata de Cantabria (CHNP)

 • Dz. U. L243 - 21 z 200718.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2007 z dnia 17 września 2007 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Staffordshire Cheese (ChNP))

 • Dz. U. L243 - 7 z 200718.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1066/2007 z dnia 17 września 2007 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych dwutlenków manganu pochodzących z Republiki Południowej Afryki

 • Dz. U. L243 - 6 z 200718.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1065/2007 z dnia 17 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 493/2006 w odniesieniu do środków przejściowych w ramach reformy wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru

 • Dz. U. L243 - 3 z 200718.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1064/2007 z dnia 17 września 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do awilamycyny (1)

 • Dz. U. L243 - 1 z 200718.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1063/2007 z dnia 17 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.