Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 243 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1066/2007 z dnia 17 września 2007 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych dwutlenków manganu pochodzących z Republiki Południowej Afryki

Data ogłoszenia:2007-09-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 243 POZ 7

Strona 1 z 14
18.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 243/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1066/2007 z dnia 17 września 2007 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych dwutlenków manganu pochodzących z Republiki Południowej Afryki

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 7, po konsultacji z komitetem doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA (7)

Do wszystkich znanych zainteresowanych stron oraz do wszystkich innych przedsiębiorstw, które zgłosiły się w terminie ustalonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, rozesłano kwestionariusze. Otrzymano odpowiedzi od producenta eksportującego z Republiki Południowej Afryki, skarżącego producenta, importera produktu objętego postępowaniem z Republiki Południowej Afryki oraz czterech użytkowników produktu objętego postępowaniem. Komisja zebrała oraz zweryfikowała wszystkie informacje, które uznała za stosowne do tymczasowego stwierdzenia dumpingu, ustalenia szkody powodowanej tym dumpingiem oraz interesu Wspólnoty i przeprowadziła weryfikacje na terenie następujących przedsiębiorstw: a) Producenci wspólnotowi — Tosoh Hellas AIC, Saloniki, Grecja oraz powiązane z nim przedstawicielstwo handlowe Mitsubishi International GmbH, Düsseldorf, Niemcy b) Producent eksportujący w Republice Południowej Afryki — Delta E.M.D. (Pty) Ltd, Nelspruit, Republika Południowej Afryki (Delta) c) Powiązany dostawca producenta eksportującego w Republice Południowej Afryki — Manganese Metal Company (Pty) Ltd, Nelspruit, Republika Południowej Afryki d) Niepowiązany importer ze Wspólnoty — Traxys France SAS, Courbevoie, Francja e) Użytkownicy we Wspólnocie — Panasonic Battery Belgium NV, Tessenderlo, Belgia — VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Sulzbach, Niemcy — Duracell Batteries BVBA, Aarschot, Belgia.

1. Wszczęcie dochodzenia

(1)

Dnia 10 listopada 2006 r. Komisja otrzymała skargę złożoną zgodnie z art. 5 rozporządzenia podstawowego przez przedsiębiorstwo Tosoh Hellas AIC (skarżący), reprezentujące znaczną część, w tym przypadku ponad 50 %, całkowitej wspólnotowej produkcji niektórych dwutlenków manganu. Skarga zawierała dowody na stosowanie dumpingu oraz na zaistnienie w jego wyniku istotnej szkody, które to dowody uznano za wystarczające uzasadnienie wszczęcia postępowania. Dnia 21 grudnia 2006 r. wszczęto postępowanie poprzez opublikowanie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). 2. Strony, których dotyczy postępowanie

(2)

(3)

(4)

Komisja oficjalnie powiadomiła o wszczęciu postępowania skarżącego, drugiego producenta wspólnotowego, producenta eksportującego, importera, znanych zainteresowanych użytkowników oraz przedstawicieli Republiki Południowej Afryki. Zainteresowanym stronom umożliwiono przedstawienie swoich opinii na piśmie oraz wystąpienie z wnioskiem o przesłuchanie w terminie ustalonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Skarżący producent, producent eksportujący, importer oraz użytkownicy przedstawili swoje opinie. Wszystkim zainteresowanym stronom, które wystąpiły o przesłuchanie oraz zdołały wykazać, że istnieją szczególne powody, dla których powinny zostać nim objęte, zapewniono możliwość przesłuchania.

(5)

Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). (2) Dz.U. C 314 z 21.12.2006, str. 78.

(1)

L 243/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.9.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 243 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L243 - 71 z 200718.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 14/06 przewidzianej przez Belgię na rzecz General Motors Belgium w Antwerpii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 435) (1)

 • Dz. U. L243 - 61 z 200718.9.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/57/WE z dnia 17 września 2007 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości ditiokarbaminianów (1)

 • Dz. U. L243 - 50 z 200718.9.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/56/WE z dnia 17 września 2007 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości azoksystrobiny, chlorotalonilu, deltametryny, heksachlorobenzenu, joksynilu, oksamylu i chinoksyfenu (1)

 • Dz. U. L243 - 41 z 200718.9.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/55/WE z dnia 17 września 2007 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azynofosu metylowego (1)

 • Dz. U. L243 - 23 z 200718.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1069/2007 z dnia 17 września 2007 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz polialkoholu winylowego (PVAL) z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L243 - 22 z 200718.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1068/2007 z dnia 17 września 2007 r. zatwierdzające znaczną zmianę elementów specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych Queso Nata de Cantabria (CHNP)

 • Dz. U. L243 - 21 z 200718.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2007 z dnia 17 września 2007 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Staffordshire Cheese (ChNP))

 • Dz. U. L243 - 6 z 200718.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1065/2007 z dnia 17 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 493/2006 w odniesieniu do środków przejściowych w ramach reformy wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru

 • Dz. U. L243 - 3 z 200718.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1064/2007 z dnia 17 września 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do awilamycyny (1)

 • Dz. U. L243 - 1 z 200718.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1063/2007 z dnia 17 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.