Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 244 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 1/06 (ex NN 103/05) przyznanej przez Hiszpanię przedsiębiorstwu Chupa Chups (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1710) (1)

Data ogłoszenia:2007-09-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 244 POZ 20

Strona 1 z 11
L 244/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.9.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 1/06 (ex NN 103/05) przyznanej przez Hiszpanię przedsiębiorstwu Chupa Chups (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1710)

(Jedynie tekst w języku hiszpańskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/613/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

przedsiębiorstwu Chupa Chups z zasadami wspólnego rynku, podjęła decyzję o wszczęciu postępowania przewidzianego w art. 88 ust. 2 Traktatu.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

(3)

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie ze wspomnianym artykułem (1) i uwzględniając przekazane uwagi,

a także mając na uwadze, co następuje:

Hiszpania przedstawiła swe uwagi w piśmie z dnia 2 marca 2006 r. Komisja zwróciła się do władz hiszpańskich o dodatkowe informacje w pismach z dnia 25 kwietnia 2006 r., 6 lipca 2006 r. i 24 listopada 2006 r. Władze Hiszpanii udzieliły odpowiedzi w pismach zarejestrowanych w dniach 22 maja 2006 r., 5 września 2006 r., 7 września 2006 r., 20 października 2006 r., 1 lutego 2007 r., 6 lutego 2007 r. i 12 marca 2007 r.

I. PROCEDURA (1)

(4)

W piśmie zarejestrowanym dnia 22 kwietnia 2005 r. Komisja otrzymała skargę od konkurenta przedsiębiorstwa Chupa Chups dotyczącą rzekomych środków pomocy na rzecz Chupa Chups S.A. Komisja zwróciła się z prośbą o dostarczenie dodatkowych informacji w pismach z dnia 10 czerwca 2005 r. i 7 września 2005 r., na które Hiszpania udzieliła odpowiedzi w pismach zarejestrowanych dnia 11 sierpnia 2005 r., 26 października 2005 r., 18 listopada 2005 r. i 12 grudnia 2005 r.

Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). Komisja zwróciła się do zainteresowanych stron o przedstawienie uwag dotyczących wzmiankowanej pomocy. Komisja otrzymała pismo od przedsiębiorstwa Chupa Chups, zarejestrowane dnia 30 maja 2006 r., a także od przedsiębiorstwa Inmobiliaria Casa Batlló, zarejestrowane dnia 8 sierpnia 2006 r. Kopie wymienionych pism zostały przesłane do władz Hiszpanii dnia 28 września 2006 r. Hiszpania nie zareagowała na te informacje.

(2)

W dniu 25 stycznia 2006 r. Komisja, uwzględniając wątpliwości co do zgodności pomocy państwa udzielonej

(5)

Nie wpłynęły żadne uwagi od osób trzecich. Strona skarżąca nie zajęła stanowiska.

(1) Dz.U. C 97 z 25.4.2006, str. 2.

(2) Patrz: przypis na str. 1.

19.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 244/21

II. OPIS BENEFICJENTA ORAZ ŚRODKÓW POMOCY (6)

Przedsiębiorstwo Chupa Chups S.A. jest spółką holdingową grupy przemysłowej, założoną w Hiszpanii w 1940 r. Podstawową działalnością przedsiębiorstwa jest produkcja i wprowadzanie do obrotu słodyczy, w szczególności lizaków chupa-chups. Obecnie koncern posiada cztery zakłady produkcyjne w Rosji, Meksyku, Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona) i Villamayor (Asturia). W czerwcu 2006 r. Chupa Chups, jak dotąd będące grupą przedsiębiorstw rodzinnych, zostało sprzedane włosko-niderlandzkiemu przedsiębiorstwu z branży cukierniczej – Perfetti Van Melle (3).

władz Katalonii – Instituto Catalán de Finanzas („ICF”) – udzieliła przedsiębiorstwu Inmobiliaria Casa Batlló, S.L. („ICB”), będącemu spółką filialną Chupa Chups, kredytu w wysokości 35 mln EUR. Zabezpieczeniem kredytu była hipoteka na nieruchomości będącej własnością ICB (7), której wartość została oceniona przez niezależnego eksperta na 71 mln EUR. Kredyt ten (pomoc 1) został niezwłocznie przekazany z ICB do Chupa Chups w postaci pożyczki wtórnej (8) i stał się przyczyną skargi leżącej u podstaw działań Komisji. Chupa Chups użyła tych środków do spłaty pożyczki konsorcjalnej z 2002 r. (20 mln EUR) oraz do pokrycia innych potrzeb finansowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 244 POZ 20 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L244 - 30 z 200719.9.2007

    Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji (  Dz.U. L 172 z 5.7.2005)

  • Dz. U. L244 - 3 z 200719.9.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1071/2007 z dnia 18 września 2007 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz koksu z węgla w kawałkach o średnicy większej niż 80 mm (koks 80+) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

  • Dz. U. L244 - 1 z 200719.9.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1070/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.