Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 244 POZ 3 - Strona 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1071/2007 z dnia 18 września 2007 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz koksu z węgla w kawałkach o średnicy większej niż 80 mm (koks 80+) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2007-09-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 244 POZ 3 - Strona 11

Strona 11 z 17

Zgodnie z powyższymi ustaleniami udział przemysłu wspólnotowego pozostawał stosunkowo stabilny w całym badanym okresie, podczas gdy chiński import zwiększył udział w rynku w tym samym okresie o 4 punkty procentowe. Z tego wynika, że przywóz z Chin musiał zwiększyć swoją wielkość kosztem pozostałych producentów wspólnotowych w całym badanym okresie. Trzyprocentowy wzrost udziału w rynku uzyskany przez przywóz z Chin w OD odpowiada jednak stracie udziału w rynku przemysłu wspólnotowego o podobnej wielkości (2,5 punktów procentowych). Biorąc pod uwagę powyższe oraz uwzględniając brak innych informacji, przyjmuje się, że pozostali producenci wspólnotowi nie przyczynili się do szkody poniesionej przez przemysł wspólnotowy. d) Ceny surowców

(74)

(75)

Kilka zainteresowanych stron twierdziło, że szkoda poniesiona przez przemysł wspólnotowy spowodowana została wzrostem cen surowców. W tym zakresie ustalono, że podstawowy surowiec używany do produkcji koksu 80+, tj. węgiel koksujący, stanowi około 50 % kosztów wytworzenia koksu 80+. Węgiel koksujący używany przez przemysł wspólnotowy pochodzi z USA, z wyjątkiem jednego producenta wspólnotowego, który wykorzystuje lokalnie pozyskiwany węgiel koksujący. Odnośnie do cen węgla koksującego używanego w przemyśle wspólnotowym, dochodzenie wykazało, że rosły one znacząco i w sposób ciągły w badanym okresie, jak pokazuje poniższa tabela:

2003 2004 2005 OD

Średni koszt węgla koksującego (EUR/ tona wytworzonego koksu 80+) Indeks (2003 = 100)

77 100

97 125

126 163

127 164

(76)

W tym zakresie odnotowano, że wzrost cen surowca pomiędzy 2003 r. i 2005 r. mógł przełożyć się na ceny sprzedaży przemysłu wspólnotowego, które, zgodnie z motywem 51, wzrosły w tym samym okresie, zbiegając się z wyższymi marżami zysku przemysłu wspólnotowego. W OD przeciwnie, pomimo tylko jednoprocentowej podwyżki cen surowca w porównaniu do 2005 r., sytuacja finansowa przemysłu wspólnotowego radykalnie się pogorszyła, jako że jego ceny sprzedaży znacząco spadły.

poważnie podciął ceny przemysłu wspólnotowego. Ten spadek cen doprowadził do znaczącej obniżki cen sprzedaży przemysłu wspólnotowego, która z kolei zbiegła się ze znaczącym spadkiem rentowności, zwrotu z inwestycji i przepływów pieniężnych. Dodatkowo zwiększony przywóz z Chin w OD doprowadził do wzrostu udziału w rynku (3 punkty procentowe), co odpowiada stracie udziału w rynku przemysłu wspólnotowego o podobnej wielkości (2,5 punktów procentowych).

(77)

W konsekwencji uważa się, że ceny surowców nie miały wpływu na istotną szkodę poniesioną przez przemysł wspólnotowy.

(79)

Z drugiej strony, analiza innych czynników, które mogły spowodować szkodę dla przemysłu wspólnotowego, ujawniła, że żaden z nich nie mógł mieć znacznego ujemnego wpływu.

4. Wnioski w sprawie związku przyczynowego

(78)

(80)

Podsumowując, powyższa analiza wykazała, że przywóz z ChRL spowodował znaczący spadek cen na rynku wspólnotowym w OD, kiedy to przywóz z Chin

(1) Z powodów związanych z zachowaniem poufności, uwzględniając fakt, iż analiza dotyczy jedynie dwóch przedsiębiorstw, podano tylko rzędy wielkości.

W oparciu o powyższą analizę, która we właściwy sposób wyodrębniła i oddzieliła skutki wszystkich znanych czynników mających wpływ na sytuację przemysłu wspólnotowego od szkodliwych skutków przywozu po cenach dumpingowych, stwierdza się tymczasowo, że przywóz pochodzący z kraju, którego dotyczy postępowanie, spowodował istotną szkodę dla przemysłu wspólnotowego w rozumieniu art. 3 ust. 6 rozporządzenia podstawowego.

19.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 244/15

F. INTERES WSPÓLNOTY (81)

Komisja zbadała, czy pomimo wniosków dotyczących dumpingu, szkody i związku przyczynowego istniały przekonywujące powody, które doprowadziłyby do uznania, że w interesie Wspólnoty leży niepodejmowanie środków w tym konkretnym przypadku.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 244 POZ 3 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L244 - 30 z 200719.9.2007

    Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji (  Dz.U. L 172 z 5.7.2005)

  • Dz. U. L244 - 20 z 200719.9.2007

    Decyzja Komisji z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 1/06 (ex NN 103/05) przyznanej przez Hiszpanię przedsiębiorstwu Chupa Chups (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1710) (1)

  • Dz. U. L244 - 1 z 200719.9.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1070/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.