Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 244 POZ 3 - Strona 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1071/2007 z dnia 18 września 2007 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz koksu z węgla w kawałkach o średnicy większej niż 80 mm (koks 80+) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2007-09-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 244 POZ 3 - Strona 12

Strona 12 z 17

W tym celu zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia podstawowego Komisja przeanalizowała możliwe skutki, jakie środki mogłyby wywrzeć na wszystkie zainteresowane strony, oraz możliwe konsekwencje niepodjęcia tego rodzaju środków. Z powodów związanych z zachowaniem poufności, zamiast rzeczywistych wartości dane dotyczące indywidualnych importerów lub użytkowników są podane poniżej w przedziałach.

nego obrotu przedsiębiorstwa w OD. Przedsiębiorstwo importujące/handlowe kupuje koks 80+ nie tylko w ChRL, lecz także z innych źródeł, włącznie z przemysłem wspólnotowym. Średnia marża zysku osiągana przez to przedsiębiorstwo w handlu koksem 80+ wynosi około 5–10 %.

(87)

1. Interes przemysłu wspólnotowego

(82)

Zgodnie z tym co wskazano w motywie 35 powyżej, przemysł wspólnotowy składa się z pięciu przedsiębiorstw, które posiadają zakłady w Hiszpanii, Republice Czeskiej oraz we Włoszech, i zatrudnia około 750 osób bezpośrednio zaangażowanych w produkcję, sprzedaż i zarządzanie produktem podobnym. W przypadku nałożenia środków oczekuje się, że zakończy się spadek cen na rynku wspólnotowym i że ceny sprzedaży przemysłu wspólnotowego zaczną wracać do wcześniejszego poziomu w wyniku czego poprawi się sytuacja finansowa przemysłu wspólnotowego.

(88)

Współpracujące przedsiębiorstwo importujące nie jest zwolennikiem nałożenia środków. Jednakże zważywszy na bardzo silną pozycję tego przedsiębiorstwa odnośnie do przywozu produktu objętego postępowaniem, prawdopodobnie przeniosłoby ono na użytkowników większość, o ile nie wszystkie, dodatkowe koszty spowodowane środkami antydumpingowymi. W tym zakresie nałożenie cła antydumpingowego na przywóz z ChRL, jak to wyjaśniono w motywie 82 powyżej, doprowadzi najprawdopodobniej do zwyżkowej korekty cen rynkowych. A zatem należy oczekiwać, że importerzy kupujący produkt w ChRL będą mogli przenieść koszt tych ceł na odbiorcę końcowego. W każdym przypadku, zważywszy stosunkowo ograniczoną wagę tego produktu w działalności importera oraz marżę zysku obecnie osiąganą ze sprzedaży koksu 80+, oczekuje się, że cło wstępnie nałożone nie miałoby większego wpływu na sytuację finansową tego podmiotu gospodarczego.

3. Interes użytkowników Jak wskazano w motywie 9 powyżej, od znaczącej liczby użytkowników i reprezentujących ich stowarzyszeń otrzymano odpowiedzi na przesłany kwestionariusz oraz inne uwagi na piśmie. Przemysł wspólnotowy składa się z dwóch głównych sektorów: producentów wełny skalnej i odlewni.

(83)

Z drugiej strony, jeśli nie zostaną nałożone środki antydumpingowe, ta negatywna tendencja w odniesieniu do rozwoju wskaźników finansowych przemysłu wspólnotowego, a zwłaszcza jego rentowności, będzie się prawdopodobnie wciąż utrzymywała. W takiej sytuacji przemysł wspólnotowy będzie prawdopodobnie tracił udział w rynku, jako że nie będzie mógł dostosowywać się do cen rynkowych ustalanych przez przywóz po cenach dumpingowych z ChRL. Prawdopodobnie doprowadzi to do cięć w produkcji i inwestycjach, likwidacji niektórych mocy produkcyjnych i redukcji miejsc pracy we Wspólnocie. A zatem nałożenie środków antydumpingowych umożliwiłoby przemysłowi wspólnotowemu odzyskanie dobrej kondycji zachwianej w wyniku zidentyfikowanego przywozu po cenach dumpingowych.

a) Producenci wełny skalnej

(89)

(84)

Filie Rockwool International A/S („Rockwool”), główna grupa producentów wełny skalnej we Wspólnocie, nadesłały kwestionariusze użytkowników. Rockwool używa koksu 80+ do produkcji wełny skalnej jako czynnika spalania w celu roztopienia surowca skalnego. Wełna skalna jest używana głównie jako materiał izolacyjny. Marża zysku uzyskana przez całą grupę Rockwool w OD wynosiła powyżej 10 %.

2. Interes niepowiązanych importerów/przedsiębiorstw handlowych we Wspólnocie

(85)

(90)

Stwierdzono, że Rockwool reprezentował około 13 % całkowitej konsumpcji koksu 80+ we Wspólnocie w OD i około 18 % całego przywozu koksu 80+ z Chin.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 244 POZ 3 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L244 - 30 z 200719.9.2007

    Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji (  Dz.U. L 172 z 5.7.2005)

  • Dz. U. L244 - 20 z 200719.9.2007

    Decyzja Komisji z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 1/06 (ex NN 103/05) przyznanej przez Hiszpanię przedsiębiorstwu Chupa Chups (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1710) (1)

  • Dz. U. L244 - 1 z 200719.9.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1070/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.