Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 244 POZ 3 - Strona 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1071/2007 z dnia 18 września 2007 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz koksu z węgla w kawałkach o średnicy większej niż 80 mm (koks 80+) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2007-09-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 244 POZ 3 - Strona 14

Strona 14 z 17

Ponadto należy odnotować, iż w przypadku zmniejszenia lub ostatecznego zlikwidowania przemysłu wspólnotowego produkującego koks 80+ dostępne źródło dostaw również uległoby redukcji wraz ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami dla użytkowników ze Wspólnoty, dla których koks 80+ ma strategiczne znaczenie. W takim wypadku podaż koksu 80+ we Wspólnocie byłaby całkowicie zależna od produkcji z Chin, która miałaby wówczas dominującą pozycję na rynku wspólnotowym. W tym kontekście uważa się, że istnienie alternatywnego źródła podaży ma kluczowe znaczenie dla zagwarantowania właściwego dostępu do surowców.

(100) Informacje dostępne Komisji wskazują, że niedostatki

(96)

W tym kontekście należy zauważyć, że celem środków antydumpingowych jest zaradzenie nieuczciwym praktykom handlowym, przynoszącym szkodliwe efekty przemysłowi wspólnotowemu, i przywrócenie skutecznej konkurencji na rynku wspólnotowym, a nie zatrzymanie przywozu. Odnośnie do konkurencji na rynku wspólnotowym należy zauważyć, że chociaż skutkiem nałożenia środków antydumpingowych byłby prawdopodobnie wzrost ceny przywozu pochodzącego z ChRL we Wspól-

w dostawach chińskiego koksu 80+ przeznaczonego na wywóz mają w chwili obecnej miejsce z powodów niezależnych od postępowania antydumpingowego; są one spowodowane środkami przyjętymi przez rząd chiński na celu ograniczenia wywozu, między innymi w zakresie produktu objętego postępowaniem. Podatek eksportowy na koks 80+ wzrósł z 5 % do 15 % od dnia 1 czerwca 2007 r. Zredukowanie, a tym bardziej zlikwidowanie przemysłu wspólnotowego pogorszyłoby sytuację i spowodowałoby braki w dostawach dla przemysłu wspólnotowego. Z drugiej strony, usunięcie nieuczciwych korzyści spowodowanych praktykami dumpingowymi ma na celu zahamowanie dalszego pogarszania się sytuacji przemysłu wspólnotowego i poprzez to pomoc w utrzymaniu dostępu do szerokiego wyboru źródeł dostaw, a nawet wzmocnienie konkurencji pomiędzy istniejącymi producentami.

19.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 244/17

d) Podsumowanie

(101) Dane dostępne Komisji na tym etapie wskazują, że koks

80+ stanowi jedynie niewielką część wszystkich kosztów ponoszonych zarówno przez producentów wełny skalnej, jak i odlewni, oraz że wpływ wszelkich środków antydumpingowych na ich koszty produkcji będzie prawdopodobnie niewielki. Dodatkowo nie wyklucza się, że importerzy sami ponieśliby część zwiększonych kosztów lub że użytkownicy mogliby przenieść część lub całość zwiększonych kosztów na konsumentów końcowych. W związku z powyższym stwierdza się, że nałożenie środków antydumpingowych, takich jak te zaproponowane, prawdopodobnie nie będzie miało znaczącego wpływu na sytuację gospodarczą użytkowników. W związku z ograniczonym wpływem środków antydumpingowych na koszty dla użytkowników, nie jest prawdopodobne, aby nastąpiły jakiekolwiek zamknięcia w wyniku nałożenia środków. Z tego powodu wpływ na zatrudnienie w przemyśle wykorzystującym produkt objęty postępowaniem prawdopodobnie nie będzie znaczący.

nałożyć środki tymczasowe celem zapobieżenia dalszemu ponoszeniu szkody przez przemysł wspólnotowy z powodu przywozu po cenach dumpingowych.

1. Poziom usuwający szkodę

(107) Poziom

tymczasowych środków antydumpingowych powinien być wystarczający do wyeliminowania szkody ponoszonej przez przemysł wspólnotowy i spowodowanej przywozem dumpingowym bez przekraczania ustalonego marginesu dumpingu. Przy obliczaniu poziomu opłat celnych niezbędnego do usunięcia skutków dumpingu wyrządzającego szkodę uznano, że zastosowanie środków powinno umożliwić przemysłowi wspólnotowemu pokrycie jego kosztów produkcji oraz osiągnięcie ogółem takiego zysku przed opodatkowaniem, jaki byłby możliwy w normalnych warunkach konkurencji, czyli gdyby nie istniał przywóz po cenach dumpingowych. Marża zysku przed opodatkowaniem użyta wstępnie do tego wyliczenia wynosiła 15,3 % obrotu, co odpowiadało średniej marży zysku uzyskanej przez przemysł wspólnotowy w latach 2003–2005.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 244 POZ 3 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L244 - 30 z 200719.9.2007

    Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji (  Dz.U. L 172 z 5.7.2005)

  • Dz. U. L244 - 20 z 200719.9.2007

    Decyzja Komisji z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 1/06 (ex NN 103/05) przyznanej przez Hiszpanię przedsiębiorstwu Chupa Chups (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1710) (1)

  • Dz. U. L244 - 1 z 200719.9.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1070/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.