Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 244 POZ 3 - Strona 17

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1071/2007 z dnia 18 września 2007 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz koksu z węgla w kawałkach o średnicy większej niż 80 mm (koks 80+) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2007-09-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 244 POZ 3 - Strona 17

Strona 17 z 17
Wysokość tymczasowego cła antydumpingowego nałożonego na produkt opisany w ust. 1 równa jest różnicy między kwotą 227 EUR za tonę, stanowiącą minimalną cenę importową, a ceną netto na granicy Wspólnoty przed cłem, we wszystkich przypadkach, gdy ta druga cena jest niższa od minimalnej ceny importowej. 3. Cło antydumpingowe stosuje się również do koksu z węgla w kawałkach o średnicy większej niż 80 mm w przypadkach dostaw mieszanych zawierających zarówno koks z węgla w kawałkach o średnicy większej niż 80 mm i koks z węgla w kawałkach o mniejszej średnicy, chyba że zostanie stwierdzone, że zawartość koksu z węgla w kawałkach o średnicy większej niż 80 mm stanowi nie więcej niż 20 % suchej wagi netto dostawy mieszanej. Zawartość koksu z węgla w kawałkach o średnicy większej niż 80 mm zawartego w mieszankach może być ustalona na podstawie próbek zgodnie z art. 68–70 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92. W przypadkach gdy zawartość koksu z węgla w kawałkach o średnicy większej niż 80 mm ustalono na podstawie próbek, próbki powinny być pobrane zgodnie z normą ISO 18238:2006. 4. W razie uszkodzenia towarów przed wprowadzeniem do swobodnego obrotu, kiedy cena faktycznie zapłacona bądź należna jest naliczana proporcjonalnie przy określaniu wartości celnej, zgodnie z art. 145 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 (1) minimalną cenę importową określoną powyżej obniża się o odsetek odpowiadający obniżeniu ceny faktycznie zapłaconej bądź należnej. Należne cło jest w takich przypadkach równe różnicy między obniżoną minimalną cenę importową a obniżoną ceną netto na granicy Wspólnoty przed odprawą celną.

5. Dopuszczenie produktu, o którym mowa w ust. 1, do wolnego obrotu we Wspólnocie jest uzależnione od złożenia zabezpieczenia równoważnego kwocie cła tymczasowego. 6. O ile nie określono inaczej, zastosowanie mają obowiązujące przepisy dotyczące należności celnych. Artykuł 2 Nie naruszając przepisów art. 20 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96, zainteresowane strony mogą zwrócić się o ujawnienie istotnych faktów i ustaleń, na podstawie których przyjęto niniejsze rozporządzenie, przedstawić swoje opinie na piśmie i wystąpić o możliwość złożenia przed Komisją ustnych wyjaśnień w ciągu jednego miesiąca od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Zgodnie z art. 21 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 zainteresowane strony mogą zgłosić uwagi dotyczące niniejszego rozporządzenia w ciągu jednego miesiąca od daty jego wejścia w życie. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 1 niniejszego rozporządzenia obowiązuje przez okres sześciu miesięcy.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 września 2007 r. W imieniu Komisji

Peter MANDELSON

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 214/2007 (Dz.U. L 62 z 1.3.2007, str. 6).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 244 POZ 3 - Strona 17 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L244 - 30 z 200719.9.2007

    Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji (  Dz.U. L 172 z 5.7.2005)

  • Dz. U. L244 - 20 z 200719.9.2007

    Decyzja Komisji z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 1/06 (ex NN 103/05) przyznanej przez Hiszpanię przedsiębiorstwu Chupa Chups (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1710) (1)

  • Dz. U. L244 - 1 z 200719.9.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1070/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.