Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 244 POZ 3 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1071/2007 z dnia 18 września 2007 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz koksu z węgla w kawałkach o średnicy większej niż 80 mm (koks 80+) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2007-09-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 244 POZ 3 - Strona 3

Strona 3 z 17

19.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 244/5

(15)

Dochodzenie wykazało, że wszystkie typy produktu objętego postępowaniem pomimo różnic odnośnie do jakości surowca węglowego, różnic w metodach produkcji i różnych wielkości brył, mają te same podstawowe parametry techniczne i chemiczne oraz są używane jako czynniki spalania używane w żeliwiakach.

komentarze ani zastrzeżenia od żadnej ze stron w tym zakresie.

(20)

(16)

Dlatego też stwierdzono, że produkt objęty postępowaniem jest koksem odlewniczym pochodzącym z ChRL, to znaczy koksem węglowym w kawałkach gatunku stosowanego w żeliwiakach o średnicy większej niż 80 mm. Stwierdzono również, że wszystkie gatunki koksu odlewniczego są jednym produktem, jako że zawsze posiadają takie same podstawowe parametry techniczne i chemiczne i mają to samo zastosowanie.

USA posiadają stosunkowo duży i otwarty wewnętrzny rynek koksu 80+, na który składa się pięciu krajowych producentów (w OD) i wystarczający poziom przywozu. Dodatkowo procesy podobne do stosowanych w ChRL są wykorzystywane przy produkcji produktu objętego postępowaniem.

(21)

Zbadano również przydatność innych krajów produkujących koks 80+. W przypadku Australii, tj. jedynego kraju, w którym znaleziono dowody na wytwarzanie produktu objętego postępowaniem, informacje dostarczone przez jedynego australijskiego producenta wskazywały, że australijski rynek wewnętrzny jest bardzo ograniczony.

2. Produkt podobny

(17)

(22)

Postępowanie wykazało, że koks 80+ produkowany i sprzedawany na terenie Wspólnoty przez przemysł wspólnotowy, jak również ten produkowany w ChRL i sprzedawany na eksport do Wspólnoty oraz koks produkowany i sprzedawany w analogicznym kraju (USA) ma te same właściwości fizyczne, techniczne i chemiczne oraz takie same zastosowania. Dlatego uznaje się je za produkty podobne w rozumieniu art. 1 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

Na tej podstawie stwierdzono, że właściwie wybrano USA jako kraj analogiczny. W związku z powyższym zgłoszono chęć współpracy z Amerykańskim Stowarzyszeniem Producentów Koksu.

b) Określenie wartości normalnej

(23)

Zgodnie z art. 2 ust. 7 rozporządzenia podstawowego wartość normalną ustalono na podstawie zweryfikowanych informacji otrzymanych od dwóch współpracujących przedsiębiorstw w USA.

C. DUMPING

(24)

1. Współpraca

(18)

Jak wspomniano w motywie 6 powyżej, tylko jeden chiński producent eksportujący współpracował w trakcie postępowania. Sprzedaż eksportowa tego producenta wynosiła mniej niż 30 % całości koksu 80+ importowanego z Chin i sprzedawanego we Wspólnocie w OD. Należy zatem stwierdzić, że poziom współpracy był bardzo niski. Przedstawiciele ChRL zostali poinformowani, że tak niski poziom współpracy może doprowadzić do zastosowania art. 18 rozporządzenia podstawowego.

(25)

Odnośnie do określenia normalnej wartości, Komisja ustaliła najpierw zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, że sprzedaż krajowa niezależnym odbiorcom produktu podobnego wytwarzanego przez dwóch współpracujących producentów w USA była reprezentatywna, to znaczy, że całkowita wielkość sprzedaży wynosiła co najmniej 5 % całkowitej wielkości wywozu produktu objętego postępowaniem do Wspólnoty. W tym zakresie należy odnotować, że produkt objęty postępowaniem składa się z jednego typu produktu.

2. Wartość normalna a) Kraj analogiczny

(19)

Komisja zbadała następnie, czy wyżej wymieniona sprzedaż krajowa mogła być uznana za dokonaną w zwykłym obrocie handlowym zgodnie z art. 2 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. Ustalono, że więcej niż 95 % wielkości sprzedaży na rynku krajowym przyniosło zysk.

W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania przewidywano porównanie z USA jako właściwym krajem analogicznym dla celów ustalenia wartości normalnej dla ChRL, a zainteresowane strony zostały zaproszone do zgłaszania uwag w tej sprawie. Nie wpłynęły żadne

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 244 POZ 3 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L244 - 30 z 200719.9.2007

    Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji (  Dz.U. L 172 z 5.7.2005)

  • Dz. U. L244 - 20 z 200719.9.2007

    Decyzja Komisji z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 1/06 (ex NN 103/05) przyznanej przez Hiszpanię przedsiębiorstwu Chupa Chups (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1710) (1)

  • Dz. U. L244 - 1 z 200719.9.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1070/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.