Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 244 POZ 3 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1071/2007 z dnia 18 września 2007 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz koksu z węgla w kawałkach o średnicy większej niż 80 mm (koks 80+) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2007-09-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 244 POZ 3 - Strona 5

Strona 5 z 17

Stwierdzono, że tych pięciu producentów stanowi znaczną część, w tym przypadku około 75 %, wspólnotowej produkcji produktu podobnego. Dlatego też wymienionych pięciu producentów wspólnotowych stanowi przemysł wspólnotowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 4 rozporządzenia podstawowego i są oni zwani dalej „przemysłem wspólnotowym”. Pozostałych dwóch producentów wspólnotowych jest zwanych dalej „pozostałymi producentami wspólnotowymi”. Dwóch pozostałych producentów wspólnotowych nie wyraziło sprzeciwu wobec skargi.

19.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 244/7

3. Konsumpcja we Wspólnocie

(36)

Poziom konsumpcji we Wspólnocie ustalono na podstawie wielkości sprzedaży produkcji własnej przemysłu wspólnotowego, przeznaczonej na rynek wspólnotowy, danych dotyczących wielkości sprzedaży na terenie WE otrzymanych od pozostałych producentów wspólnotowych i ponownie zweryfikowanych w stosunku do szacunków dokonanych przez producentów działających w ramach przemysłu wspólnotowego i informacji otrzymanych od użytkowników oraz na podstawie wielkości przywozu. Odnośnie do wielkości chińskiego przywozu, nie istniał żaden specjalny kod TARIC dla koksu 80+ w roku 2006, w związku z czym dane Eurostatu nie są dostępne. Z tego powodu wielkość przywozu w OD wstępnie ustalono na podstawie szczegółowych informacji otrzymanych od organów celnych WE zgodnie z motywem 27 powyżej. Dla lat 2003 i 2005 wielkość przywozu wstępnie ustalono na podstawie danych Eurostatu, które zostały zweryfikowane w stosunku do danych rynkowych otrzymanych od użytkowników i importerów w trakcie dochodzenia. Dla roku 2004 dane Eurostatu dotyczące wielkości importu znacząco się różnią od informacji rynkowych uzyskanych w trakcie dochodzenia od producentów, importerów i użytkowników. O ile informacje rynkowe wykazują,

że przywóz z Chin w 2000 r. był niewielki, o tyle dane Eurostatu wskazują na znaczący wzrost tego rodzaju przywozu w 2004 r. W związku z powyższym wydaje się prawdopodobne, że po zawieszeniu środków w marcu 2004 r. importerzy zgłosili pewną ilość koksu 80– w ramach kodu TARIC dla koksu 80+ i z tego powodu dane Eurostatu nie dają dokładnego obrazu wielkości importu w 2004 r. Biorąc powyższe pod uwagę i w związku z bardzo ograniczoną współpracą z chińskimi producentami eksportującymi i importerami ze Wspólnoty, na tym etapie dochodzenia wielkość przywozu w roku 2004 ustalono na podstawie informacji dostarczonych w skardze; są one zgodne z informacjami uzyskanymi w trakcie dochodzenia od importerów i użytkowników. Komisja będzie kontynuować swoje dochodzenie w zakresie wielkości przywozu do czasu ustalenia ostatecznych danych.

(37)

W związku z powyższym ustalono, że konsumpcja we Wspólnocie wzrosła w badanym okresie oraz, że w OD rynek wspólnotowy dla produktu objętego postępowaniem i produktu podobnego był około 25 % większy niż w roku 2003.

2003

2004

2005

OD

Łączna konsumpcja WE (w tysiącach ton) (zakres) (1) Indeks (2003 = 100)

1 100–1 500 100

1 300–1 700 119

1 350–1 750 122

1 400–1 800 125

(1) Ze względu na poufność, biorąc pod uwagę, iż w kategorii „pozostali producenci wspólnotowi” znalazło się tylko dwóch producentów, podano jedynie zakresy dla danych dotyczących całkowitej konsumpcji w WE.

4. Przywóz z kraju objętego postępowaniem a) Wielkość i udział w rynku przywozu objętego postępowaniem

(38)

W oparciu o informacje dostępne od organów celnych i od współpracujących podmiotów, ChRL była jedynym źródłem importu do WE produktu objętego postępowaniem w trakcie całego okresu objętego postępowaniem. Z tego powodu uznaje się, że cały przywóz do WE w badanym okresie pochodził z ChRL. W oparciu o fakty dostępne na tym etapie, jak określono w motywie 36 powyżej, ustalono, że wielkość chińskiego przywozu do Wspólnoty produktu objętego postępowaniem wzrosła o 45 % pomiędzy 2003 r. (około 311 tysięcy ton) a OD (ponad 452 tysięcy ton). Udział w rynku kraju objętego postępowaniem wzrósł pomiędzy rokiem 2003, a OD z 24 % do 28 %, tj. o 4 punkty procentowe. W OD udział w rynku przywozu z kraju objętego postępowaniem wzrósł o 3 punkty procentowe w porównaniu do 2005 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 244 POZ 3 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L244 - 30 z 200719.9.2007

    Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji (  Dz.U. L 172 z 5.7.2005)

  • Dz. U. L244 - 20 z 200719.9.2007

    Decyzja Komisji z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 1/06 (ex NN 103/05) przyznanej przez Hiszpanię przedsiębiorstwu Chupa Chups (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1710) (1)

  • Dz. U. L244 - 1 z 200719.9.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1070/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.