Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 244 POZ 3 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1071/2007 z dnia 18 września 2007 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz koksu z węgla w kawałkach o średnicy większej niż 80 mm (koks 80+) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2007-09-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 244 POZ 3 - Strona 6

Strona 6 z 17

(39)

(40)

2003

2004

2005

OD

Wielkość przywozu z ChRL (tony) Indeks (2003 = 100) Udział w rynku przywozu z ChRL

310 755 100 24 %

150 000 48 10 %

386 485 124 25 %

452 011 145 28 %

L 244/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.9.2007

b) Ceny

(41)

W związku z faktem, iż brak jest danych Eurostatu dotyczących przywozu z Chin produktu objętego postępowaniem dla roku 2006 (zob. motyw 36 powyżej) oraz biorąc pod uwagę bardzo ograniczoną współpracę z chińskimi producentami eksportującymi oraz importerami we Wspólnocie, średnia cena importowa produktu objętego postępowaniem pochodzącego z Chin dla OD została wstępnie ustalona na podstawie szczegółowych informacji uzyskanych od organów celnych WE wymienionych w powyższym motywie 27. Dla lat 2003–2005 średnia cena importowa została ustalona wstępnie na podstawie danych Eurostatu, które są zgodne z wynikami dochodzenia. Zauważono, że dane Eurostatu dla roku 2004, jakkolwiek wydają się niedokładne w zakresie wielkości przywozu (zob. motyw 36 powyżej), odnośnie do cen importowych są one zgodne z ustaleniami dochodzenia i porównań dokonanych pomiędzy tendencjami cenowymi dla koksu 80+ i koksu 80– w całym badanym okresie. Z tego powodu dane Eurostatu wykorzystano wstępnie dla ustalenia ceny importowej dla roku 2004. Komisja będzie jednak kontynuować swoje dochodzenie w zakresie wielkości przywozu do czasu ustalenia ostatecznych danych. W oparciu o wyżej wymienione dane można stwierdzić, że średnia cena importowa produktu objętego postępowaniem pochodzącego z ChRL wzrosła ponad dwukrotnie od 2003 r. (122 EUR/tonę) do 2004 r. (275 EUR/tonę), lecz spadła znacząco w 2005 r. (224 EUR/tonę); tendencja ta trwała w OD (156 EUR/tonę). W ujęciu procentowym ceny spadły o 35 % od 2004 r. do OD; niemniej jednak w trakcie całego badanego okresu (2003–OD) ceny wzrosły o 27 %.

(42)

2003

2004

2005

OD

Średnia cena cif na granicy Wspólnoty przywozu z ChRL (EUR/tonę) Indeks (2003 = 100)

122 100

275 225

224 184

156 127

c) Podcięcie cenowe

(43)

W celu ustalenia podcięcia cenowego przeanalizowano dane dotyczące cen w odniesieniu do OD. Odpowiednie ceny sprzedaży przemysłu wspólnotowego to ceny netto dla niezależnych odbiorców po odliczeniu zniżek i rabatów. Tam gdzie było to konieczne, ceny dostosowywano do poziomu exworks, tj. odliczono od nich koszty transportu we Wspólnocie. Ceny przywozu objętego postępowaniem, ustalone w oparciu o dane wymienione w motywie 41 powyżej, dostosowano, tam gdzie było to konieczne, do cen cif na granicy Wspólnoty z uwzględnieniem koniecznego dostosowania do kosztów ponoszonych po przywozie (koszty związane z procedurą sprawdzającą i odprawą celną) ponoszone przez importerów we Wspólnocie.

(44)

Porównanie wykazało, że w OD produkt objęty postępowaniem pochodzący z ChRL sprzedawano na terytorium Wspólnoty po cenach podcinających ceny przemysłu wspólnotowego o 10,2 % (wyrażonych jako procent tych ostatnich).

5. Sytuacja przemysłu wspólnotowego

(45)

Zgodnie z art. 3 ust. 5 rozporządzenia podstawowego Komisja zbadała wszystkie istotne czynniki gospodarcze i wskaźniki mające znaczenie dla sytuacji przemysłu wspólnotowego w badanym okresie. a) Produkcja

(46)

Produkcja przemysłu wspólnotowego wzrosła z poziomu około 824 000 ton w 2003 r. i osiągnęła szczyt (1 017 000 ton) w roku 2004, a następnie spadła w 2005 r. i wzrosła nieznacznie w OD. Znaczący wzrost produkcji przemysłu wspólnotowego w 2004 r. tłumaczy się niewielką podażą na rynku spowodowaną niskim przywozem z ChRL i zamknięciem pozostałych fabryk produkujących koks 80+ we Wspólnocie. Ogólnie zatem produkcja w badanym okresie wzrosła o 18 % do około 971 000 ton w OD.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 244 POZ 3 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L244 - 30 z 200719.9.2007

    Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji (  Dz.U. L 172 z 5.7.2005)

  • Dz. U. L244 - 20 z 200719.9.2007

    Decyzja Komisji z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 1/06 (ex NN 103/05) przyznanej przez Hiszpanię przedsiębiorstwu Chupa Chups (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1710) (1)

  • Dz. U. L244 - 1 z 200719.9.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1070/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.