Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 244 POZ 3 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1071/2007 z dnia 18 września 2007 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz koksu z węgla w kawałkach o średnicy większej niż 80 mm (koks 80+) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2007-09-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 244 POZ 3 - Strona 8

Strona 8 z 17

i o 88 punktów procentowych w OD. Poziom zapasów w porównaniu do wielkości produkcji rocznej jest mimo tego dosyć niewielki (około 3,5 % w 2003 r. i 7,6 % w OD). W związku z faktem, iż wielkość sprzedaży przemysłu wspólnotowego ogólnie wzrosła w OD, jak to zostało opisane w motywie 48 powyżej, wzrost stanu zapasów na koniec okresu należy tłumaczyć spadkiem sprzedaży eksportowej przemysłu wspólnotowego w badanym okresie, jak to zostało opisane w motywie 70 poniżej.

2003

2004

2005

OD

Stan zapasów na koniec okresu (w tonach) Indeks (2003 = 100)

28 761 100

37 007 129

48 834 170

74 127 258

h) Inwestycje

(54)

Roczne inwestycje przemysłu wspólnotowego w produkcję produktów podobnych pozostawały na stałym poziomie w badanym okresie i wynosiły około 9 milionów EUR rocznie, z wyjątkiem tymczasowo mniejszego poziomu w 2004 r. Inwestycje przemysłu wspólnotowego dotyczyły utrzymania i modernizacji istniejącego sprzętu (częściowo aby sprostać niektórym przepisom UE w zakresie ochrony środowiska), a nie zwiększenia mocy produkcyjnych.

2003

2004

2005

OD

Inwestycje netto (1 000 EUR) Indeks (2003 = 100)

8 951 100

8 139 91

9 059 101

9 070 101

19.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 244/11

i) Rentowność, zwrot z inwestycji, przepływy pieniężne i zdolność pozyskiwania kapitału

(55)

W badanym okresie rentowność przemysłu wspólnotowego, wyrażona jako odsetek sprzedaży netto, wzrosła znacząco w okresie od 2003 r. (11 %) do 2005 r. (18 %), lecz sytuacja zmieniła się zasadniczo w OD, kiedy to przemysł wspólnotowy zaczął przynosić straty (– 1 %). Zasadniczy spadek rentowności odnotowany przez przemysł wspólnotowy spowodowany był gwałtownym spadkiem cen pomiędzy 2005 r. a OD. Zwrot z inwestycji („ROI”) wyrażony jako procentowy stosunek zysku do wartości księgowej netto inwestycji był zasadniczo zgodny z tendencją dotyczącą rentowności. W odniesieniu do przepływów pieniężnych przemysłu wspólnotowego również zaobserwowano podobną niekorzystną tendencję, która doprowadziła do znaczącego, ogólnego pogorszenia sytuacji finansowej przemysłu wspólnotowego w OD. Przemysł wspólnotowy nie informował o żadnych problemach z pozyskiwaniem kapitału. Jednakże z powodu specyficznej natury przemysłu, tj. biorąc pod uwagę fakt, że proces produkcyjny nie może być wstrzymany bez uszkodzenia pieców, zamknięcie pieców i późniejsze ponowne ich uruchomienie wymagałoby dużych dodatkowych inwestycji (ocenianych przez przemysł wspólnotowy na około 2 miliony EUR na piec). Przemysł wspólnotowy ocenia, że zdolność do pozyskania dodatkowego kapitału dla takich inwestycji byłaby ograniczona w przypadku braku pewności inwestorów odnośnie do rentowności rynku koksu 80+. W związku z powyższym zdolność produkcyjna przemysłu wspólnotowego ma zatem z konieczności charakter stały.

2003 2004 2005 OD

(56)

(57)

(58)

Rentowność sprzedaży WE niepowiązanym klientom (% sprzedaży netto) Indeks (2003 = 100) ROI (zysk w ujęciu procentowym wartości księgowej netto inwestycji) Indeks (2003 = 100) Przepływy środków pieniężnych (1 000 EUR) Indeks (2003 = 100)

11 % 100 5% 100 17 641 100

17 % 158 23 % 460 13 633 77

18 % 169 17 % 340 34 600 196

–1% –8 –9% – 180 4 669 26

j) Zatrudnienie, produktywność i płace

(59)

Poziom zatrudnienia w przemyśle wspólnotowym wzrósł o 13 % od 2003 r. do OD. Porównując go ze zwiększoną produkcją, produktywnością siły roboczej przemysłu wspólnotowego, mierzoną jako wielkość produkcji (w tonach) na osobę zatrudnioną w ciągu roku, pozostał on na tym samym poziomie. Średni roczny koszt siły roboczej na pracownika wzrósł o 9 % w badanym okresie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 244 POZ 3 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L244 - 30 z 200719.9.2007

    Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji (  Dz.U. L 172 z 5.7.2005)

  • Dz. U. L244 - 20 z 200719.9.2007

    Decyzja Komisji z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 1/06 (ex NN 103/05) przyznanej przez Hiszpanię przedsiębiorstwu Chupa Chups (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1710) (1)

  • Dz. U. L244 - 1 z 200719.9.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1070/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.