Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 244 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1071/2007 z dnia 18 września 2007 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz koksu z węgla w kawałkach o średnicy większej niż 80 mm (koks 80+) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2007-09-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 244 POZ 3

Strona 1 z 17
19.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 244/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1071/2007 z dnia 18 września 2007 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz koksu z węgla w kawałkach o średnicy większej niż 80 mm (koks 80+) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

tecznie decyzją Komisji nr 2730/2000/EWWiS (4) („poprzednie środki”); środki zostały jednak zawieszone w marcu 2004 r. decyzją Komisji 2004/264/WE (5) z powodu tymczasowej zmiany warunków rynkowych. Zawieszenie zostało rozszerzone rozporządzeniem Rady (WE) nr 2117/2004 (6) do dnia 15 grudnia 2005 r., kiedy to środki wygasły.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 7,

(4)

2. Strony zainteresowane postępowaniem Komisja oficjalnie powiadomiła o wszczęciu postępowania skarżących producentów i innych znanych producentów wspólnotowych, przedstawicieli ChRL, producentów eksportujących w ChRL, importerów, przedsiębiorstwa handlowe, zainteresowanych użytkowników oraz stowarzyszenia zainteresowane wszczęciem postępowania. Zainteresowanym stronom dano możliwość przedstawienia swoich stanowisk na piśmie oraz wnioskowania o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Jeden eksporter z ChRL, producenci, użytkownicy i jeden importer we Wspólnocie przedstawili swoje opinie na piśmie. Wszystkim stronom, które w wyznaczonym terminie zgłosiły wniosek wraz z uzasadnieniem, zapewniono możliwość przesłuchania.

po konsultacji z komitetem doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA

1. Wszczęcie postępowania

(1)

W dniu 20 grudnia 2006 r. Komisja, na mocy art. 5 rozporządzenia podstawowego, ogłosiła w drodze zawiadomienia („zawiadomienie o wszczęciu postępowania”) opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2) wszczęcie postępowania antydumpingowego w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty koksu z węgla w kawałkach o średnicy większej niż 80 mm (koks 80+) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL” lub „państwo, którego dotyczy postępowanie”).

(5)

W związku z dużą liczbą producentów eksportujących i importerów objętych dochodzeniem w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania przewidziano zastosowanie technik kontroli wyrywkowej zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego.

(2)

Postępowanie wszczęto na podstawie skargi złożonej w dniu 20 listopada 2006 r. przez producentów wspólnotowych („skarżący”) reprezentujących znaczącą część, w tym przypadku ponad 30 %, całkowitej produkcji wspólnotowej koksu 80+. Skarga zawierała dowody prima facie świadczące o praktykach dumpingowych w odniesieniu do wymienionego produktu oraz o wynikającej z nich istotnej szkodzie. Dowody te zostały uznane za wystarczające, aby uzasadnić wszczęcie postępowania.

(6)

W celu umożliwienia Komisji podjęcia decyzji, czy kontrola wyrywkowa będzie niezbędna, a jeżeli tak, wybrania próby, producenci eksportujący i importerzy zostali poproszeni o zgłoszenie się i udzielenie informacji określonych w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Tylko jeden producent eksportujący zgłosił chęć współpracy. W związku z powyższym postanowiono, iż kontrola wyrywkowa nie jest konieczna.

(3)

Produkt objęty postępowaniem podlegał już środkom antydumpingowym, począwszy od czerwca 2000 r. do 2004 r. Komisja nałożyła wstępnie środki decyzją Komisji nr 1238/2000/EWWiS (3), a następnie osta-

(7)

Odnośnie do importerów koksu 80+, zważywszy, że tylko jeden importer zgłosił chęć współpracy, również zadecydowano, że kontrola wyrywkowa nie jest konieczna.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 244 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L244 - 30 z 200719.9.2007

    Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji (  Dz.U. L 172 z 5.7.2005)

  • Dz. U. L244 - 20 z 200719.9.2007

    Decyzja Komisji z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 1/06 (ex NN 103/05) przyznanej przez Hiszpanię przedsiębiorstwu Chupa Chups (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1710) (1)

  • Dz. U. L244 - 1 z 200719.9.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1070/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.