Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 10

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 10

Strona 10 z 136

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 251/15

(*)

SI: Zgodnie z prawem spółek handlowych oddział ustanowiony w Republice Słowenii nie jest uznawany za osobę prawną, natomiast pod względem działalności jest traktowany na równi z przedsiębiorstwem zależnym.

L 251/16

I.

ZOBOWIĄZANIA HORYZONTALNE

WSZYSTKIE SEKTORY ZAWARTE W NINIEJSZYM HARMONOGRAMIE Inwestycje: FR: Inwestycje zagraniczne, przekraczające 33,33 procent udziału w kapitale lub praw do głosowania w istniejących przedsiębiorstwach francuskich lub 20 procent w notowanych publicznie spółkach francuskich, są przedmiotem następujących regulacji: — po okresie jednego miesiąca po wcześniejszej notyfikacji pozwolenie jest automatycznie przyznane, jeżeli Minister Gospodarki, w wyjątkowych okolicznościach, nie wykonał swojego prawa do odłożenia inwestycji w czasie. FR: Udział zagraniczny w nowo sprywatyzowanych przedsiębiorstwach może być ograniczony do zmiennej kwoty, określanej odrębnie dla każdego przypadku przez rząd Francji, w stosunku do kapitału oferowanego publicznie. ES: Inwestycje w Hiszpanii przez rząd zagraniczny lub zagraniczne podmioty publiczne (które z reguły, poza ekonomicznymi, wiążą się z nieekonomicznymi interesami podmiotu), podejmowane bezpośrednio lub poprzez przedsiębiorstwa kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio przez rządy zagraniczne, wymagają wcześniejszego pozwolenia rządu. PT: Udział zagraniczny w nowo sprywatyzowanych przedsiębiorstwach może być ograniczony do zmiennej kwoty, określanej odrębnie dla każdego przypadku przez rząd Portugalii, w stosunku do kapitału oferowanego publicznie. Inwestycje: BG: Inwestycje zagraniczne rejestrowane są w Ministerstwie Finansów wyłącznie do celów statystycznych i podatkowych. Osoba lub spółka zagraniczna, w której udział zagraniczny zapewnia większość w podejmowaniu decyzji lub blokuje podejmowanie decyzji, bezpośrednio lub poprzez inne spółki z udziałem zagranicznym, musi uzyskać zgodę na: (i) dystrybucję broni, amunicji lub sprzętu wojskowego; (ii) działalność bankową lub ubezpieczeniową, lub udział w spółkach bankowych lub ubezpieczeniowych; (iii) poszukiwanie, wykorzystywanie lub wydobywanie zasobów naturalnych z wód terytorialnych, szelfu kontynentalnego lub wyłącznej strefy ekonomicznej; (iv) nabycie udziału, który zapewnia większość w podejmowaniu decyzji lub blokuje podejmowanie decyzji w spółce prowadzącej dowolną działalność określoną w ppkt (i), (ii) i (iii) powyżej. Co się tyczy bankowości i ubezpieczeń, o których mowa w ppkt (ii) i (iv), kryteria udzielenia zezwolenia lub zgody są kryteriami ostrożnościowymi i zgodnymi ze zobowiązaniami przewidzianymi art. XVI i XVII GATS.

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.9.2007

26.9.2007

I.

ZOBOWIĄZANIA HORYZONTALNE

WSZYSTKIE SEKTORY ZAWARTE W NINIEJSZYM HARMONOGRAMIE IT: Wyłączne prawa mogą być przyznane nowo sprywatyzowanym przedsiębiorstwom lub takie prawa mogą być utrzymane. Prawa do głosowania w nowo sprywatyzowanych przedsiębiorstwach mogą być ograniczone w niektórych przypadkach. Przez okres pięciu lat na nabycie dużych udziałów kapitałowych w spółkach działających w dziedzinie obronności, usług transportowych, telekomunikacji i energetyki może być wymagana zgoda Ministerstwa Skarbu. FR: W celu ustanowienia działalności gospodarczej w niektórych (1) branżach handlowych, przemysłowych lub rzemieślniczych wymagane jest specjalne zezwolenie, jeżeli dyrektor nie posiada zezwolenia na pobyt stały CY: Podmioty z udziałem zagranicznym muszą wpłacić kapitał proporcjonalnie do ich potrzeb finansowych, a nierezydenci muszą finansować swój wkład poprzez przywóz walut obcych. W wypadku gdy udział nierezydentów przekracza 24 procent, każde dodatkowe środki na finansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy lub inne potrzeby powinny być pozyskiwane ze źródeł lokalnych i zagranicznych, proporcjonalnie do udziału rezydentów i nierezydentów w kapitale danego podmiotu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.