Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 100

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 100

Strona 100 z 136

CZ: Brak, z wyjątkiem: Usługi bankowe mogą być świadczone wyłącznie przez banki ustanowione w Republice Czeskiej lub oddziały banków zagranicznych posiadające licencję wydaną przez Narodowy Bank Czeski za zgodą Ministerstwa Finansów. Usługi w zakresie kredytów hipotecznych mogą być świadczone wyłącznie przez banki ustanowione w Republice Czeskiej. Banki mogą być ustanowione wyłącznie w formie spółek akcyjnych. Zakup udziałów w istniejących bankach podlega wcześniejszej zgodzie Narodowego Banku Czeskiego.

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.9.2007

26.9.2007

II.1.

ZOBOWIĄZANIA W POSZCZEGÓLNYCH SEKTORACH (część pierwsza)

Papiery wartościowe są dopuszczone do publicznego obrotu wyłącznie, jeżeli wydano stosowne pozwolenie i zatwierdzono prospekt emisyjny obejmujący te papiery wartościowe. Ustanowienie i działalność dealerów papierów wartościowych, maklerów giełdowych działających na giełdzie papierów wartościowych oraz organizatorów rynku pozagiełdowego (tzw. rynek OTC), spółek inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych podlega autoryzacji, której udzielenie jest uzależnione od spełnienia wymagań w zakresie kwalifikacji, uczciwości, zarządzania oraz wymagań merytorycznych. Usługi rozrachunkowe i rozliczeniowe w odniesieniu do wszystkich rodzajów płatności są monitorowane i kontrolowane przez Narodowy Bank Czeski celem zapewnienia ich niezakłóconego i ekonomicznie efektywnego funkcjonowania. DK: Instytucje finansowe mogą brać udział w obrocie papierami wartościowymi na Kopenhaskiej Giełdzie Papierów Wartościowych wyłącznie poprzez przedsiębiorstwa zależne zarejestrowane w Danii. FI: Co najmniej połowa założycieli, członków Rady dyrektorów, rady nadzorczej i delegatów, dyrektor, posiadacz pełnomocnictwa oraz osoba uprawniona do składania podpisów w imieniu instytucji kredytowej posiada swoje miejsce zamieszkania na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeżeli Ministerstwo Finansów nie przyzna odstępstwa. Co najmniej jeden rewident posiada stałe miejsce zamieszkania na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. FI: Makler (osoba indywidualna) zajmujący się wymianą instrumentu pochodnego posiada miejsce zamieszkania na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Odstępstwo od tego wymogu może zostać przyznane zgodnie z warunkami ustanowionymi przez Ministerstwo Finansów. FI: Płatności ze strony instytucji publicznych (wydatki) przekazywane są za pośrednictwem Sampo Bank Ltd. Odstępstwo od tego wymogu może zostać przyznane na podstawie szczególnego uzasadnienia przez Ministerstwo Finansów. EL: W celu założenia działalności i funkcjonowania oddziałów minimalna kwota dewiz musi zostać przywieziona, przeliczona na euro i przechowywana w Grecji, przez czas funkcjonowania banku zagranicznego w Grecji: — do czterech (4) oddziałów – to minimum jest aktualnie równe połowie minimalnej kwoty kapitału akcyjnego, wymaganego w celu zarejestrowania instytucji kredytowej w Grecji, — w celu funkcjonowania dodatkowych oddziałów minimalna kwota kapitału musi być równa minimalnej kwocie kapitału akcyjnego, wymaganego w celu zarejestrowania instytucji kredytowej w Grecji. IT: Prowadząc działalność związaną ze sprzedażą bezpośrednią, pośrednicy muszą korzystać z uprawnionych sprzedawców usług finansowych, zamieszkujących na stałe na terytorium państwa członkowskiego Wspólnot Europejskich. IT: Przedstawicielstwa pośredników zagranicznych nie mogą prowadzić działalności mającej na celu świadczenie usług inwestycyjnych.

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 251/139

L 251/140

II.1.

ZOBOWIĄZANIA W POSZCZEGÓLNYCH SEKTORACH (część pierwsza)

IT: Usługi w zakresie rozliczeń, włączając etap ostatecznych uzgodnień mogą być prowadzone wyłącznie przez podmioty należycie upoważnione i nadzorowane przez Narodowy Bank Włoski w porozumieniu z Consob.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 100 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.