Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 101

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 101

Strona 101 z 136

IT: Publiczna oferta sprzedaży papierów wartościowych może być realizowana wyłącznie przez należycie upoważnione podmioty. IT: Usługi w zakresie depozytu zcentralizowanego, przechowywania i administrowania mogą być świadczone wyłącznie poprzez podmioty należycie upoważnione i nadzorowane przez Consob w porozumieniu z Narodowym Bankiem Włoskim. IT: W przypadku zbiorowych systemów inwestycyjnych innych niż zharmonizowane przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe na podstawie dyrektywy 85/611/EWG, powiernik/ depozytariusz jest wymagany w celu zarejestrowania we Włoszech lub w innym państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej, ustanowiony przez oddział we Włoszech. Wyłącznie banki, spółki ubezpieczeniowe, spółki zajmujące się inwestowaniem papierów wartościowych, mające prawną siedzibę zarządu we Wspólnocie Europejskiej mogą prowadzić działalność w zakresie zarządzania środkami funduszu emerytalnego. Spółki zajmujące się zarządzaniem również (fundusze typu zamkniętego oraz fundusze nieruchomości) muszą być zarejestrowane we Włoszech. IE: W przypadku zbiorowych systemów inwestycyjnych, ustanowionych jako fundusze powiernicze i spółki o zmiennym kapitale (inne niż przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe), powiernik/depozytariusz oraz spółka zajmująca się zarządzaniem muszą być zarejestrowani w Irlandii lub w innym państwie członkowskim Wspólnoty. W przypadku inwestycyjnej spółki komandytowej, co najmniej jeden komplementariusz musi być zarejestrowany w Irlandii. IE: W celu funkcjonowania jako członek giełdy papierów wartościowych w Irlandii, podmiot musi: (I) być uprawniony w Irlandii, co wymaga, aby był on zarejestrowany lub aby był on spółką osobową, z główną/statutową siedzibą w Irlandii; lub (II) musi być upoważniony w innym państwie członkowskim zgodnie z dyrektywą WE w sprawie usług inwestycyjnych. IE: Świadczenie usług inwestycyjnych lub doradztwa inwestycyjnego wymaga: (I) uzyskania zezwolenia w Irlandii, co zwykle wymaga, aby podmiot był zarejestrowany lub był spółką lub wyłącznym podmiotem gospodarczym, w każdym przypadku posiadającym główną/statutową siedzibę w Irlandii (organ nadzorczy może również upoważniać oddziały podmiotów państwa trzeciego); lub (II) zezwolenia w innym państwie członkowskim zgodnie z dyrektywą WE w sprawie usług inwestycyjnych. PT: Ustanowienie banków spoza WE podlega zezwoleniu wydanemu, na podstawie odrębnej analizy każdego przypadku, przez Ministra Finansów. Ustanowienie musi przyczynić się do wzrostu wydajności krajowego systemu bankowości lub musi wywoływać znaczące skutki w sprawie internacjonalizacji gospodarki Portugalii.

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.9.2007

26.9.2007

II.1.

ZOBOWIĄZANIA W POSZCZEGÓLNYCH SEKTORACH (część pierwsza)

PT: Usługi dotyczące kapitału podwyższonego ryzyka nie mogą być świadczone przez oddziały spółek zajmujących się kapitałem podwyższonego ryzyka, mających siedzibę w krajach nienależących do WE. Usługi w zakresie zarządzania funduszem emerytalnym mogą być świadczone wyłącznie przez spółki zarejestrowane w Portugalii oraz przez spółki ubezpieczeniowe ustanowione w Portugalii, oraz upoważnione do podejmowania działalności związanej z ubezpieczeniami na życie. SK: Usługi bankowe mogą być świadczone wyłącznie przez banki krajowe lub oddziały banków zagranicznych upoważnione przez Narodowy Bank Słowacki za zgodą Ministerstwa Finansów. Uzyskanie upoważnienia jest uzależnione od spełnienia kryteriów dotyczących, w szczególności, kapitału żelaznego (siły finansowej), kwalifikacji zawodowych, uczciwości i kompetencyjności w zarządzaniu planowaną działalnością bankową. Banki są osobami prawnymi zarejestrowanymi w Republice Słowackiej, ustanowionymi jako spółki akcyjne lub publiczne (państwowe) instytucje finansowe.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 101 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.