Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 102

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 102

Strona 102 z 136

Nabycie pakietu akcji dającego udział w kapitale własnym istniejącego banku komercyjnego, przekraczający określony limit, wymaga wcześniejszego zatwierdzenia Narodowego Banku Słowackiego. Usługi inwestycyjne mogą być świadczone w Republice Słowackiej przez banki, spółki inwestycyjne, fundusze inwestycyjne oraz pośredników w obrocie papierami wartościowymi (dealerów papierów wartościowych), posiadających formę prawną spółki akcyjnej, której kapitał własny utrzymuje się na poziomie określonym przepisami prawa. Zagraniczna spółka inwestycyjna lub fundusz inwestycyjny muszą otrzymać zezwolenie Ministerstwa Finansów na sprzedaż swoich papierów wartościowych lub jednostek uczestnictwa na terytorium Republiki Słowackiej, zgodnie z przepisami prawa. Dla celów emisji dłużnych papierów wartościowych wymagane jest pozwolenie Ministerstwa Finansów. Wymóg ten ma zastosowanie zarówno do emisji w kraju, jak i za granicą. Papiery wartościowe mogą zostać wyemitowane i być przedmiotem obrotu wyłącznie na podstawie zezwolenia Ministerstwa Finansów, wydanego na obrót publiczny odbywający się zgodnie z ustawą o papierach wartościowych. Działalność pośredników w obrocie papierami wartościowymi, maklerów giełdowych lub organizatorów rynku pozagiełdowego podlega zezwoleniu Ministerstwa Finansów. Usługi rozrachunkowe i rozliczeniowe w odniesieniu do wszystkich rodzajów płatności są regulowane przez Narodowy Bank Słowacki. Usługi rozrachunkowe i rozliczeniowe wiążące się z fizyczną zmianą własności papierów wartościowych są rejestrowane w Centrum Papierów Wartościowych (Izba Rozrachunkowa i Rozliczeniowa dla Papierów Wartościowych). Centrum Papierów Wartościowych może wyłącznie dokonywać transferów na rachunkach papierów wartościowych ich właścicieli. Clearing gotówkowy i rozliczenia odbywają się za pośrednictwem Bankowej Izby Rozrachunkowej (której głównym udziałowcem jest Narodowy Bank Słowacki) – w przypadku Bratysławskiej Giełdy Papierów Wartościowych i spółek akcyjnych – lub poprzez rachunek typu JUMBO, w przypadku giełdy RM-System Slovakia. SE: Przedsiębiorstwa niezarejestrowane w Szwecji mogą ustanawiać obecność handlową wyłącznie za pośrednictwem oddziałów oraz, w przypadku banków, również za pośrednictwem przedstawicielstwa.

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 251/141

L 251/142

II.1.

ZOBOWIĄZANIA W POSZCZEGÓLNYCH SEKTORACH (część pierwsza)

4)

Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii) oraz na podstawie następujących szczególnych ograniczeń: BG: W odniesieniu do usług bankowych wymienionych poniżej: — przyjmowanie depozytów i innych funduszy zwrotnych od ogółu społeczeństwa, — udzielanie kredytów, takich jak kredyty konsumenckie, kredyty hipoteczne, factoring i finansowanie transakcji handlowych, — usługi w zakresie płatności i transferu środków pieniężnych, — gwarancje, z wyłączeniem gwarancji Skarbu Państwa, — leasing finansowy: Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w pkt 3) powyżej. FR: Sociétés d'investissement a capital fixe: warunek obywatelstwa dla przewodniczącego Rady dyrektorów, dyrektorów generalnych i nie mniej niż dwóch trzecich administratorów, jak również w przypadku, gdy spółka akcyjna posiada Radę Nadzorczą lub Radę, dla członków każdej z tych Rad lub ich dyrektorów generalnych oraz nie mniej niż dwóch trzecich członków Rady Nadzorczej. EL: Instytucje kredytowe powinny wyznaczyć co najmniej dwie osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie instytucji. Warunek stałego miejsca pobytu ma zastosowanie wobec tych osób.

4)

Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii) oraz na podstawie następujących szczególnych ograniczeń: IT: Warunek stałego miejsca pobytu dla „promotori di servizi finanziari” (sprzedawcy usług finansowych).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 102 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.