Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 108

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 108

Strona 108 z 136

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.9.2007

26.9.2007

II.2.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE USŁUG FINANSOWYCH (część druga)

B. 1. 2. 3. 4. (v)

Usługi bankowe i inne usługi finansowe (wyłączając ubezpieczenia) CY: Bezpośredni lub pośredni udział w kapitale lub prawie do głosów w banku osoby i jej jednostek stowarzyszonych nie może przekraczać 10 procent, chyba że Bank Centralny wyda uprzednio odpowiednie zezwolenie. CY: Ponadto w trzech istniejących krajowych bankach notowanych publicznie pakiet bezpośrednich lub pośrednich udziałów w kapitale tych banków, będący w posiadaniu lub nabywany przez osoby zagraniczne, nie może przekraczać 0,5 procent na osobę lub organizację i 6,0 w przypadku pakietów będących w posiadaniu lub nabywanych zbiorowo. LV: Sposób 4: Dyrektor oddziału lub przedsiębiorstwa zależnego banku zagranicznego musi być płatnikiem podatku na Łotwie (rezydentem). Zobowiązania dotyczące obecności osób fizycznych podlegają zobowiązaniom określonym na mocy przepisów ogólnych mających zastosowanie do wszystkich sektorów ujętych w niniejszym wykazie. LT: Wszystkie podsektory: Co najmniej jeden dyrektor musi być obywatelem Litwy. 1) CY: Podsektory (v)–(ix) i (x) lit. b): Bez ograniczeń/wyłącznie osoby prawne, które uzyskały licencję Banku Centralnego mogą oferować usługi bankowe w Republice Cypryjskiej. Podsektory (x) lit. e), (xv) i (xvi): Brak z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej. Wszystkie pozostałe podsektory: Bez ograniczeń. EE: Przyjmowanie depozytów i innych funduszy zwrotnych od ogółu społeczeństwa Wymóg uzyskania upoważnienia od Eesti Pank oraz rejestracji działalności zgodnie z przepisami prawa estońskiego jako spółki akcyjnej, przedsiębiorstwa zależnego lub oddziału. EE, LT: Ustanowienie wyspecjalizowanej spółki zarządzającej jest wymagane celem wykonywania czynności zarządzania funduszami powierniczymi i spółkami inwestycyjnymi, ponadto wyłącznie przedsiębiorstwa posiadające swoją statutową siedzibę we Wspólnocie mogą działać jako depozytariusze aktywów funduszy inwestycyjnych. LV:Bez ograniczeń, z wyjątkiem: Podsektory (xi), (xv) i (xvi): Brak. LT: Zarządzanie funduszami emerytalnymi: Wymagana obecność handlowa. MT: Podsektory (v) i (vi): Brak. Podsektor (xv): Bez ograniczeń, z wyjątkiem wymogu dostarczania informacji finansowych przez usługodawców międzynarodowych. PL: Bez ograniczeń, z wyjątkiem: Podsektor (xv): Wymóg korzystania z państwowej sieci telekomunikacyjnej, lub sieci innego upoważnionego operatora, w przypadku świadczenia usług transgranicznych w tym zakresie. RO: Bez ograniczeń.: Podsektory (v), (vi), (ix), (xii), (xv) i (xvi): Brak Podsektor (viii): Dopuszczalne wyłącznie za pośrednictwem banku z siedzibą w Rumunii. SI: Brak dla podsektorów (xv) i (xvi). 1) CY: Bez ograniczeń, z wyjątkiem: Podsektory (x) lit. e), (xv) i (xvi): Brak w wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej. EE, LV, LT, SI: Brak. MT: Podsektory (v) i (vi):Brak. Podsektor (xv): Bez ograniczeń, z wyjątkiem wymogu dostarczania informacji finansowych przez usługodawców międzynarodowych. PL: Bez ograniczeń, z wyjątkiem: Podsektor (xv): Brak. RO: Bez ograniczeń, z wyjątkiem: Podsektory (v), (vi), (viii), (ix), (xii), (xv) i (xvi): Brak.

PL

Przyjmowanie depozytów i innych funduszy zwrotnych od ogółu społeczeństwa (vi) Usługi kredytowe wszystkich rodzajów, włączając kredyt konsumencki, kredyt hipoteczny, factoring i finansowanie transakcji handlowych (vii) Leasing finansowy MT: Brak zobowiązań. PL: Brak zobowiązań. RO: Brak zobowiązań (viii) Wszystkie usługi w zakresie płatności i transferu środków płatniczych, włączając karty kredytowe, karty obciążeniowe i debetowe, czeki podróżne i czeki bankierskie MT: Bez ograniczeń. (ix) Gwarancje i zobowiązania MT: Bez ograniczneń. PL: Wyłączając gwarancje i zobowiązania Skarbu Państwa. (x) Obrót na własny rachunek lub rachunek klientów, niezależnie od tego, czy odbywa się on na giełdzie, na rynku pozagiełdowym lub w innej formie, następujące: a) rynkowe instrumenty pieniężne (włączając czeki, weksle, świadectwa depozytowe); b) dewizy;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 108 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.