Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 109

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 109

Strona 109 z 136

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 251/149

L 251/150

II.2.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE USŁUG FINANSOWYCH (część druga)

produkty pochodne, w tym, ale nie wyłącznie, futures i opcje; d) instrumenty walutowe i odsetkowe, w tym takie produkty jak transakcje swaps, kontrakty terminowe; e) zbywalne papiery wartościowe; f) inne negocjowalne instrumenty i aktywa finansowe, włączając złoto w sztabach MT: Brak zobowiązań. PL: Wyłącznie (x) lit. e) podlega zobowiązaniom. RO: Wyłącznie (x) lit. e) podlega zobowiązaniom. (xi) Udział w emisji wszystkich rodzajów papierów wartościowych, włączając gwarantowanie emisji i sprzedaż, w charakterze agenta, pakietu akcji (w obrocie publicznym lub prywatnym), a także usługi zwiazane z emisją MT: Bez ograniczeń. PL: Wyłączając udział w emisji papierów skarbowych. SI: Wyłączając udział w emisji papierów skarbowych. (xii) Pośrednictwo na rynku pieniężnym MT: Bez ograniczeń. PL: Bez ograniczeń.

c)

Brak zobowiązań z wyjątkiem przyjmowania wszelkiego rodzaju kredytów i pożyczek, oraz przyjmowania gwarancji oraz zobowiązań ze strony zagranicznych instytucji kredytowych przez krajowe osoby prawne i wyłącznych właścicieli. (Uwaga: kredyty konsumenckie nie będą podlegać żadnym ograniczeniom po przyjęciu nowej Ustawy prawo dewizowe). Wszystkie wspomniane wyżej usługi kredytowe wymagają rejestracji w Banku Słowenii. (Uwaga: przepis ten zostanie zniesiony w momencie przyjęcia nowej Ustawy prawo bankowe). Osoby zagraniczne mogą oferować papiery wartościowe wyłącznie za pośrednictwem banków krajowych i giełdowego przedsiębiorstwa maklerskiego. Członkowie Słoweńskiej Giełdy Papierów Wartościowych muszą być zarejestrowani w Republice Słowenii.

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2)

CY: Podsektory (v)–(xiv), z wyjątkiem podsektora (x) lit. e) Brak zobowiązań – Od rezydentów Cypru wymagane jest – zgodnie z ustawą o kontroli dewizowej – zezwolenie Banku Centralnego na zaciąganie pożyczek lub kredytów w dewizach lub za granicą, na lokowanie funduszy za granicą oraz korzystanie z usług bankowych wymagających wywozu funduszy za granicę. Podsektory (x) lit. e), (xv) i (xvi) Brak z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej. EE, LV, LT: Brak. MT: Podsektory (v) i (vi): Brak. Podsektor (xv): Brak zobowiązań, z wyjątkiem wymogu dostarczania informacji finansowych przez usługodawców międzynarodowych. PL: Bez ograniczeń, z wyjątkiem: Podsektor (xv): Wymóg korzystania z państwowej sieci telekomunikacyjnej lub sieci innego upoważnionego operatora, w przypadku korzystania z tych usług za granicą. Podsektor (xvi): Brak. RO: Bez ograniczeń, z wyjątkiem: Podsektory (vi), (ix), (xii), (xv) i (xvi): Brak. Podsektor (v), (viii) i (x) lit. e): Otwarcie rachunku i korzystanie ze środków dewizowych za granicą przez rumuńskie osoby prawne i fizyczne jest dopuszczalne wyłącznie pod warunkiem uzyskania wcześniejszego zezwolenia Narodowego Banku Rumunii.

2)

CY: Bez ograniczeń, z wyjątkiem: Podsektory (x) lit. e), (xv) i (xvi): Brak z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej. EE, LV, LT, SI: Brak. MT: Podsektory (v) i (vi): Brak. Podsektor (xv): Bez ograniczeń, z wyjątkiem dostarczenia informacji finansowych przez usługodawców międzynarodowych. PL: Bez ograniczeń, z wyjątkiem: Podsektory (xv) i (xvi): Brak. RO: Bez ograniczeń, z wyjątkiem: Podsektory (v), (vi), (viii), (ix), (x) lit. e), (xii), (xv) i (xvi): Brak

26.9.2007

26.9.2007

II.2.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE USŁUG FINANSOWYCH (część druga)

(xiii) Zarządzanie aktywami, takimi jak środki pieniężne lub zarządzanie portfelem, wszystkie formy zarządzania inwestowaniem zbiorowym, zarządzanie funduszami emerytalnymi, usługi w zakresie przechowywania, depozytów i usługi powiernicze MT: Brak zobowiązań.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 109 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.