Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 111

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 111

Strona 111 z 136

(b)

Oddziały zagranicznych instytucji finansowych muszą być zarejestrowane na Cyprze zgodnie z ustawą prawo spółek i muszą uzyskać odpowiednią licencję. Podsektor (x) lit. e): Wyłącznie członkowie Cypryjskiej Giełdy Papierów Wartościowych (maklerzy giełdowi) mogą podejmować działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie papierami wartościowymi na Cyprze. Przedsiębiorstwa świadczące usługi maklerskie mogą zatrudniać wyłącznie osoby uprawnione do prowadzenia działalności maklerskiej na podstawie odpowiedniej licencji. Banki i spółki ubezpieczeniowe nie mogą podejmować działalności maklerskiej. Jednakże ich maklerskie przedsiębiorstwa zależne mogą prowadzić taką działalność. LV: Podsektor (xi): Bank Łotwy (Bank Centralny) jest pośrednikiem finansowym rządu na rynku weksli skarbowych. Podsektor (xiii): Zarządzanie funduszami emerytalnymi jest przedmiotem monopolu państwowego. LT: Brak, z wyjątkiem informacji wskazanych w części poziomej sekcji „Usługi bankowe i inne usługi finansowe”, a także w odniesieniu do: Podsektor (xiii): Ustanowienie działalności wyłącznie w formie Publicznych Spółek Giełdowych (AB) i Spółek Zamkniętych (UAB), które powinny zostać założone w sposób zamknięty (tzn. wszystkie początkowo wyemitowane akcje są nabywane przez założycieli). Dla celów zarządzania aktywami wymagane jest założenie specjalistycznej spółki zarządzającej. Wyłącznie przedsiębiorstwa posiadające swoją statutową siedzibę na Litwie mogą działać jako depozytariusze aktywów. Zgodnie z informacjami wskazanymi w części poziomej sekcji „Usługi bankowe i inne usługi finansowe”. MT: Bez ograniczeń, z wyjątkiem: Podsektory (v) i (vi): Będące w posiadaniu osób zagranicznych instytucje kredytowe i inne instytucje finansowe mogą prowadzić działalność bądź w formie oddziałów, bądź miejscowego przedsiębiorstwa zależnego. PL: Podsektory (v), (vi), (viii) i (ix) (wyłączając gwarancje i zobowiązania Skarbu Państwa): Ustanowienie banku wyłącznie w formie spółki akcyjnej lub licencjonowanego oddziału. Wymóg obywatelstwa dla kilku – co najmniej jednego – z dyrektorów banku. Podsektory (x) lit. e), (xi) (wyłączając udział w emisji papierów skarbowych), (xiii) (wyłącznie usługi w zakresie zarządzania portfelami) oraz (xvi) (oraz usługi doradcze i inne pomocnicze usługi finansowe wyłącznie w odniesieniu do czynności przewidzianych w zobowiązaniach dla Polski): Ustanowienie działalności wyłącznie po uzyskaniu licencji, wyłącznie w formie spółki akcyjnej lub oddziału zagranicznej osoby prawnej, świadczących usługi w zakresie papierów wartościowych.

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.9.2007

26.9.2007

II.2.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE USŁUG FINANSOWYCH (część druga)

Podsektor (xv): Wymóg korzystania z państwowej sieci telekomunikacyjnej lub sieci innego upoważnionego operatora, w przypadku transgranicznego świadczenia usług i/lub ich konsumpcji za granicą. RO: Podsektor (x) lit. e): Spółka prowadząca działalność w zakresie papierów wartościowych (brokerska) musi być rumuńską osobą prawną zarejestrowaną jako spółka akcyjna na mocy przepisów prawa Rumunii, której wyłącznym przedmiotem działalności jest pośrednictwo w zakresie papierów wartościowych. Podsektor (xi): Spółka prowadząca działalność w zakresie papierów wartościowych musi być rumuńską osobą prawną, zarejestrowaną jako spółka akcyjna na mocy przepisów prawa Rumunii, której wyłącznym przedmiotem działalności jest pośrednictwo w zakresie papierów wartościowych. Przed opublikowaniem prospektu emisyjnego, każda publiczna oferta papierów wartościowych wymaga zezwolenia Krajowej Komisji Papierów Wartościowych Rumunii. Podsektor (xiii): Spółki prowadzące działalność w zakresie zarządzania aktywami (z wyjątkiem otwartych funduszy inwestycyjnych) muszą być zarejestrowane jako spółki akcyjne na mocy przepisów prawa Rumunii.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 111 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.