Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 112

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 112

Strona 112 z 136

Otwarte fundusze inwestycyjne muszą być zarejestrowane na mocy przepisów prawa cywilnego Rumunii. SI: Brak dla podsektorów (xv) i (xvi). Zakładanie wszystkich rodzajów banków podlega licencji Banku Słowenii. Osoby zagraniczne mogą zostać udziałowcami banków lub nabyć dodatkowe udziały w bankach wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu zgody Banku Słowenii (Uwaga: przepis ten zostanie zniesiony po przyjęciu nowej Ustawy prawo bankowe). Na podstawie licencji Banku Słowenii banki, przedsiębiorstwa zależne i oddziały banków zagranicznych mogą uzyskać pozwolenie na świadczenie wszystkich lub ograniczonej liczby usług bankowych, w zależności od poziomu kapitału. Bez ograniczeń w odniesieniu do udziału zagranicznego w prywatyzowanych bankach. Oddziały banków zagranicznych muszą być zarejestrowane w Republice Słowenii i posiadać osobowość prawną. (Uwaga: przepis ten zostanie zniesiony po przyjęciu nowej Ustawy prawo bankowe). Bez ograniczeń w odniesieniu do wszystkich rodzajów banków hipotecznych, oraz instytucji oszczędnościowych i kredytowych. Bez ograniczeń w odniesieniu do ustanawiania prywatnych funduszy emerytalnych (funduszy nieobowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych). Spółki zarządzające są spółkami komercyjnymi ustanowionymi wyłącznie w celu zarządzania funduszami inwestycyjnymi.

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 251/153

L 251/154

II.2.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE USŁUG FINANSOWYCH (część druga)

Osoby zagraniczne mogą bezpośrednio lub pośrednio objąć maksymalnie 20 % udziałów lub prawa do głosów w spółkach zarządzających; w przypadku większego udziału wymagana jest zgoda Agencji Rynku Papierów Wartościowych. Upoważniona spółka inwestycyjna (prywatyzacyjna) jest spółką inwestycyjną ustanowioną wyłącznie dla celów gromadzenia świadectw własności (kuponów) oraz zakupu akcji wydanych na podstawie przepisów dotyczących przekształceń własnościowych. Upoważniona spółka zarządzająca jest ustanawiana wyłącznie w celu zarządzania upoważnionymi spółkami inwestycyjnymi. Osoby zagraniczne mogą bezpośrednio lub pośrednio objąć maksymalnie 10 procent udziałów lub prawa do głosów w upoważnionych spółkach zarządzających (prywatyzacyjnych); w przypadku większego udziału wymagane jest pozwolenie Agencji Rynku Papierów Wartościowych, wydane za zgodą Ministerstwa Stosunków Gospodarczych i Rozwoju. Inwestycje Funduszy Inwestycyjnych w papiery wartościowe zagranicznych emitentów podlegają ograniczeniu do 10 procent ogółu inwestycji Funduszy Inwestycyjnych. Takie papiery wartościowe są notowane na giełdach wcześniej wskazanych przez Agencję Rynku Papierów Wartościowych. Osoby zagraniczne mogą zostać udziałowcami lub partnerami w Giełdowej Spółce Maklerskiej obejmując maksymalnie 24 % kapitału tej Giełdowej Spółki Maklerskiej, po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia Agencji Rynku Papierów Wartościowych. (Uwaga: przepis ten zostanie zniesiony w momencie przyjęcia nowej ustawy dotyczącej rynku papierów wartościowych). Papiery wartościowe zagranicznego emitenta, które nie były jeszcze oferowane na terytorium Republiki Słowenii, mogą być oferowane wyłącznie przez Giełdową Spółkę Maklerską lub bank posiadający licencję na prowadzanie takich transakcji. Przed przedstawieniem oferty Giełdowa Spółka Maklerska lub bank musi otrzymać pozwolenie Agencji Rynku Papierów Wartościowych. Wnioskowi o zezwolenie na oferowanie papierów wartościowych zagranicznego emitenta w Republice Słowenii musi towarzyszyć projekt prospektu emisyjnego, dokumentacja potwierdzająca, że gwarant emisji papierów wartościowych zagranicznego emitenta jest bankiem lub giełdową spółką maklerską, z wyjątkiem emisji akcji zagranicznego emitenta.

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.9.2007

26.9.2007

II.2.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE USŁUG FINANSOWYCH (część druga)

4)

CY: Wszystkie podsektory, z wyjątkiem podsektora (x) lit.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 112 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.