Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 118

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 118

Strona 118 z 136

ZOBOWIĄZANIA POZIOME

Wszystkie sektory zawarte w niniejszym harmonogramie a) Traktowanie przyznane przedsiębiorstwom zależnym (przedsiębiorstw chilijskich) utworzonych zgodnie z prawem państwa członkowskiego i posiadającym statutową siedzibę, zarząd lub główne przedsiębiorstwo wewnątrz Wspólnoty nie rozszerza się na oddziały lub agencje ustanowione w państwie członkowskim przez przedsiębiorswo chilijskie. Jednakże, nie stanowi to przeszkody dla państwa członkowskiego w rozszerzeniu tego traktowania na oddziały lub agencje, ustanowione w innym państwie członkowskim przez przedsiębiorstwo lub spółkę chilijską, jeżeli chodzi o ich funkcjonowanie na terytorium pierwszego państwa członkowskiego, jeżeli rozszerzenie nie zostało wyraźnie zabronione przez prawo wspólnotowe. Traktowanie mniej korzystne może być przyznane przedsiębiorstwom zależnym (od spółek chilijskich) utworzonym zgodnie z prawem państwa członkowskiego, które mają wyłącznie siedzibę statutową lub zarząd na terytorium Wspólnoty, chyba że możliwe jest wykazanie, że posiadają one skuteczne i trwałe powiązania z gospodarką jednego z państw członkowskich.

b)

Tworzenie osoby prawnej AT: Bez uszczerbku dla istniejących traktatów, zagraniczne osoby fizyczne mogą prowadzić działalność na równoważnych warunkach, jakie dotyczą obywateli Austrii. Jednakże należy przedstawić dowody właściwym organom, że osoby fizyczne pochodzące z Austrii nie są w żaden sposób dyskryminowane w prowadzeniu odnośnej działalności w kraju rodzimym obcokrajowca. Jeżeli niemożliwe jest przedstawienie takich dowodów, zagraniczna osoba fizyczna musi złożyć formalny wniosek o równy status z obywatelami. Jeżeli osoba posiadająca pozwolenie na prowadzenie działalności nie ma miejsca stałego zamieszkania na terenie Austrii, niezbędne jest wyznaczenie profesjonalnych przedstawicieli („gewerberechtlicher Geschäftsführer”) na stałe zamieszkujących w Austrii. W celu uzyskania pozwolenia na prowadzenie działalności zagraniczne osoby prawne lub spółki osobowe muszą założyć działalność i wyznaczyć profesjonalnego przedstawiciela na stałe zamieszkującego w Austrii. Bez uszczerbku dla istniejących traktatów zagraniczny profesjonalny przedstawiciel musi zwrócić się z wnioskiem o równy status z obywatelami. Co najmniej połowę założycieli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością muszą stanowić osoby fizyczne zamieszkujące na terenie EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) lub osoby prawne posiadające miejsce stałego zamieszkania w jednym z krajów EOG, o ile Ministerstwo Handlu i Przemysłu nie przyzna odstępstwa. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka akcyjna) może zostać ustanowiona przez jednego lub kilku założycieli. Strona zakładająca spółkę zamieszkuje na stałe na terenie EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) lub jest osobą prawną pochodzącą z EOG. Spółka osobowa może być stroną zakładającą wyłącznie, jeżeli każdy z jej właścicieli zamieszkuje na stałe na terenie EOG (1). Dyrektor i co najmniej 50 procent członków zarządu zamieszkują na stałe na terenie EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). Odpowiednie warunki obowiązują przez zakładanie innych rodzajów osób prawnych.

FI:

SE:

(1)

Wyjątki od tych wymogów mogą zostać przyznane, jeżeli możliwe jest udowodnienie, że stałe miejsce zamieszkania nie jest niezbędne.

26.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 251/163

Sektor lub podsektor

Ograniczenia dotyczące traktowania narodowego przy zakładaniu działalności gospodarczej

1.

ZOBOWIĄZANIA POZIOME CZ: Zagraniczne osoby fizyczne mogą prowadzić działalność gospodarczą na takich samych warunkach jak obywatele Czech. Jednakże, zagraniczne osoby fizyczne mogą prowadzić działalność jako osoby samozatrudniające się oraz zakładać i zarządzać przedsiębiorstwami wyłącznie poprzez zarejestrowanie takiej działalności w Rejestrze Handlowym, o ile osoba nie zamieszkuje na stałe na terenie EOG (Europejski Obszar Gospodarczy).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 118 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.