Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 119

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 119

Strona 119 z 136

Jeżeli osoba fizyczna/osoba prawna nie posiada stałego miejsca zamieszkania/siedziby na terenie EOG, musi dodatkowo przedstawić dane lub dokument w sprawie obciążenia aktywów przedsiębiorstwa w obcym kraju, jeżeli ważność zabezpieczenia jest związana z jego opublikowaniem, a także niektórych innych danych dodatkowych, w Rejestrze Handlowym. Przed zarejestrowaniem w Rejestrze Handlowym zagraniczne osoby prawne muszą założyć działalność w Republice Czeskiej i wyznaczyć profesjonalnego przedstawiciela na stałe zamieszkującego w Republice Czeskiej. Wnioski nierezydentów o emisję, nabycie, sprzedaż i wykup papierów wartościowych nienotowanych na Maltańskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w miejscowych spółkach założonych na Malcie lub które mają być tam założone, muszą być rozliczone przez Sekretarza Spółek przy Urzędzie Usług Finansowych Malty MFSA. Procedury tej nie stosuje się do spółek określonych w art. 2 Ustawy o podatku dochodowym (tzn. międzynarodowych holdingów/spółek handlowych) oraz do spółek, które są właścicielami statków zarejestrowanych zgodnie z Ustawą o żegludze handlowej, oraz w przypadku gdy udział rezydenta nie przekracza 20 %. Obcokrajowcy, którzy otrzymali zezwolenie na pobyt na terytorium Polski, zezwolenie na pobyt warunkowy osoby o statusie uchodźcy przyznanym w Polsce lub osoby korzystającej z czasowej ochrony na jej terytorium, mogą podejmować i prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Polski na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Zgodnie z wymogami wzajemności, jeżeli ratyfikowane umowy międzynarodowe nie przewidują innego rozwiązania, obcokrajowcy mogą podejmować i prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Polski na takich samych warunkach jak przedsiębiorcy mający siedzibę w Polsce. W przypadku braku wzajemności obcokrajowcy mają prawo do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium polski tylko w formie spółki komandytowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej; mają także prawo do łączenia tych spółek lub do przejmowania i nabywania ich udziałów i akcji. członkowie zarządów jednoosobowych i prezesi zarządów oraz połowa łącznej liczby członków zarządu każdej spółki handlowej musi być obywatelami rumuńskimi, chyba że umowa spółki lub jej statut przewiduje inaczej. Większość audytorów spółek handlowych i ich zastępców musi być obywatelami rumuńskimi.

MT:

PL:

RO:

Prawo dotyczące oddziałów spółek zagranicznych SE: Spółka zagraniczna (która nie ustanowiła osoby prawnej w Szwecji) prowadzi działalność handlową poprzez oddział, ustanowiony w Szwecji z niezależnym zarządem i oddzielnymi rachunkami. Projekty budowlane trwające mniej niż jeden rok są zwolnione z wymogów ustanawiania oddziałów lub wyznaczania przedstawiciela zamieszkującego na stałe w Szwecji. Dyrektor oddziału zamieszkuje na stałe na terenie EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) (1). Obywatele Szwecji lub obcokrajowcy nie zamieszkujący na stałe w Szwecji, którzy chcą prowadzić działalność handlową w Szwecji, wyznaczają i rejestrują u władz lokalnych przedstawiciela na stałe zamieszkującego w Szwecji, odpowiedzialnego za takie działania. Przynajmniej jeden przedstawiciel oddziału spółki zagranicznej musi mieć stałe miejsce pobytu na Litwie.

SE: SE:

LT:

(1)

Wyjątki od tych wymogów mogą zostać przyznane, jeżeli możliwe jest udowodnienie, że stałe miejsce zamieszkania nie jest niezbędne.

L 251/164

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.9.2007

Sektor lub podsektor

Ograniczenia dotyczące traktowania narodowego przy zakładaniu działalności gospodarczej

1.

ZOBOWIĄZANIA POZIOME PL: Oddziały – w celu prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski przedsiębiorcy zagraniczni mogą otworzyć oddziały zgodnie z wymogami wzajemności, o ile umowy międzynarodowe nie określają innego rozwiązania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 119 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.