Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 12

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 12

Strona 12 z 136

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.9.2007

26.9.2007

I.

ZOBOWIĄZANIA HORYZONTALNE

WSZYSTKIE SEKTORY ZAWARTE W NINIEJSZYM HARMONOGRAMIE PL: Pozwolenie na ustanowienie spółki z kapitałem zagranicznym jest wymagane w wypadku: — ustanawiania spółki, zakupu lub nabycia udziałów lub akcji w istniejącej spółce; rozszerzania działalności spółki jeżeli zakres jej działalności obejmuje co najmniej następujące obszary: — zarządzanie portami morskimi i lotniskami, — obrót nieruchomościami lub pośrednictwo w zawieraniu transakcji odnoszących się do nieruchomości, — realizowanie dostaw dla przemysłu obronnego, które nie są objęte wymaganiami licencyjnymi, — sprzedaż hurtową towarów konsumpcyjnych, pochodzących z przywozu, — świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego, — ustanawianie wspólnego przedsiębiorstwa w formie spółki z obcym kapitałem, w którym strona polska jest państwową osobą prawną i jako kapitał początkowy wnosi aktywa niepieniężne, — zawieranie umów, które obejmują prawa użytkowania nieruchomości państwowych przez okres dłuższy niż 6 miesięcy lub stanowią o nabyciu takiej nieruchomości. SI: W odniesieniu do usług finansowych zezwolenie jest wydane przez organy wskazane w sekcji dotyczącej specjalnych zobowiązań i zgodnie z warunkami określonymi w zobowiązaniach obejmujących dany sektor. Brak ograniczeń w odniesieniu do ustanawiania nowej działalności przedsiębiorczej (nowe przedsięwzięcia inwestycyjne). Subsydia Kwalifikowanie się do subsydiów ze Wspólnoty lub z państwa członkowskie może być ograniczone do osób prawnych, ustanowionych na terytorium państwa członkowskiego lub jego geograficznej jednostki administracyjnej. Brak zobowiązań w odniesieniu do subsydiów na badania i rozwój. Brak zobowiązań w odniesieniu do oddziałów ustanowionych w państwie członkowskim przez spółkę spoza Wspólnoty. Świadczenia usług lub ich subsydiowanie w ramach sektora publicznego nie stanowi naruszenia niniejszego zobowiązania. Zobowiązania podjęte w niniejszym harmonogramie nie wymagają, aby Wspólnota lub państwa członkowskie oferowały subsydia na usługi świadczone spoza ich terytorium. W stopniu, w jakim wszelkie subsydia są udostępniane osobom fizycznym, ich dostępność może być ograniczona dla obywateli państwa członkowskiego.

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 251/19

L 251/20

I.

ZOBOWIĄZANIA HORYZONTALNE

WSZYSTKIE SEKTORY ZAWARTE W NINIEJSZYM HARMONOGRAMIE Reżim kursowy (1), (2), (3), (4): 1), 2), 3), 4) BG: Płatności i transfery zagranicę wymagają zezwolenia Narodowego Banku Bułgarii, gdy związane są z inwestycjami oraz pożyczkami udzielanymi lub gwarantowanymi przez państwo (5). 1), 2) SK: W odniesieniu do płatności bieżących ograniczenie w nabywaniu walut obcych na potrzeby osobiste przez krajowych rezydentów. W odniesieniu do płatności kapitałowych, do przyjęcia kredytów finansowych pochodzących od podmiotów zagranicznych, bezpośrednich inwestycji kapitałowych za granicą, nabywanie nieruchomości za granicą i zakup zagranicznych papierów wartościowych jest wymagane zezwolenie dewizowe. Reżim kursowy (6) 4) CY: Na mocy przepisów Ustawy prawo dewizowe, nierezydenci w normalnych warunkach nie mogą zaciągać pożyczek z lokalnych źródeł.

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(1)

(2)

(3) (4) (5) (6)

CZ: Stosuje się niedyskryminacyjny system kontroli dewizowej, polegający na: a) ograniczeniu nabywania walut obcych przez krajowych rezydentów na potrzeby osobiste; b) wymaganiu zezwolenia dewizowego od czeskich rezydentów w wypadku uzyskiwania kredytów finansowych od podmiotów zagranicznych, bezpośrednich inwestycji kapitałowych za granicą, nabywania nieruchomości za granicą oraz zakupu zagranicznych papierów wartościowych. PL: Obowiązuje niedyskryminacyjny sytem kontroli dewizowej w odniesieniu do ograniczeń w obrocie dewizowym i do systemu pozwoleń dewizowych (ogólnych i indywidualnych), między innymi ograniczeń w przepływach kapitałowych i płatności w walutach obcych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.