Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 120

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 120

Strona 120 z 136

Działalność gospodarcza oddziału musi być podobna do działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę zagranicznego oraz musi być wyznaczona osoba do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego. Oddział musi być zarejestrowany i musi prowadzić odrębną rachunkowość. Agencje – przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć agencje. Działalność gospodarcza agencji może obejmować wyłącznie promocję i reklamę przedsiębiorcy zagranicznego. Od agencji wymaga się, aby była zarejestrowana i prowadziła odrębną rachunkowość. Zakładanie oddziałów przez spółki zagraniczne jest uwarunkowane zarejestrowaniem spółki macierzystej w rejestrze sądowym kraju pochodzenia przez co najmniej jeden rok.

SI:

Osoby prawne: AT: Wyłącznie obywatele Austrii lub osoby prawne i przedsiębiorstwa posiadające siedzibę w Austrii mogą być akcjonariuszami Oesterreichische Nationalbank (Narodowy Bank Austrii). Członkowie zarządu muszą być obywatelami Austrii. Zagraniczni usługodawcy, w tym spółki joint venture, mogą być tworzone jedynie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki joint venture z co najmniej dwoma udziałowcami. Tworzenie oddziałów wymaga zezwoleń. Bez ograniczeń w odniesieniu do przedstawicielstw. Przedstawicielstwa nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. Co najmniej połowa członków zarządu i dyrektor zamieszkują na stałe na terytorium EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), jeżeli Ministerstwo Handlu i Przemysłu nie przyzna wyjątku dla danego przedsiębiorstwa. Nabywanie akcji przez obcokrajowców upoważniające do ponad jednej trzeciej praw do głosów znaczącej spółki fińskiej lub znaczącego przedsiębiorstwa handlowego (posiadającego ponad 1 000 pracowników lub obrót przekraczający 1 000 milionów marek fińskich lub sumę bilansową przekraczającą 167 milionów euro) podlega potwierdzeniu przez władze fińskie; potwierdzenia można odmówić wyłącznie jeżeli stanowiłoby to zagrożenie dla ważnego interesu krajowego. Obcokrajowiec zamieszkujący poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego i prowadzący działalność handlową jako prywatny przedsiębiorca lub jako współudziałowiec fińskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki osobowej, musi posiadać pozwolenie na prowadzenie działalności handlowej. Jeżeli organizacja lub fundacja zagraniczna jest ustanowiona na podstawie postanowień prawa i posiada siedzibę statutową w kraju EOG, nie ma wymogu uzyskania pozwolenia na prowadzenie działalności lub handlu przez ustanowienie oddziału w Finlandii.

BG:

FI: FI:

Nabywanie nieruchomości: AT: Nabywanie, jak również dzierżawa nieruchomości przez zagraniczne osoby fizyczne i osoby prawne wymaga zezwolenia od właściwych władz lokalnych (Länder), które rozważą, czy istotne interesy gospodarcze, społeczne lub kulturowe są naruszone czy też nie. Zagraniczne osoby fizyczne i prawne (w tym działające poprzez oddziały) nie mogą nabywać praw własności gruntów. Bułgarskie osoby prawne z udziałem zagranicznym nie mogą nabywać praw własności gruntów rolnych.

BG:

Zagraniczne osoby prawne i cudzoziemcy posiadający stałe miejsce zamieszkania zagranicą mogą nabywać prawa własności budynków i ograniczone prawa własności (1) nieruchomości.

(1)

Przepisy bułgarskiego prawa własnościowego przewidują następujące ograniczone prawa własności: prawo do użytkowania, prawo do budowy, prawo do nadbudowy i służebności.

26.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 251/165

Sektor lub podsektor

Ograniczenia dotyczące traktowania narodowego przy zakładaniu działalności gospodarczej

1.

ZOBOWIĄZANIA POZIOME CY: CZ: Bez ograniczeń. Nieruchomości mogą być nabywane jedynie przez osoby fizyczne posiadające miejsce stałego zamieszkania oraz osoby prawne z siedzibą lub oddziałem na terytorium Republiki Czeskiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 120 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.