Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 124

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 124

Strona 124 z 136

Wymóg stałego miejsca pobytu AT: Dyrektorzy przedsiębiorstw i osoby prawne muszą posiadać stałe miejsce pobytu w Austrii; osoby fizyczne odpowiedzialne w ramach osób prawnych lub oddziałów za przestrzeganie austriackiej ustawy handlowej muszą posiadać stałe miejsce pobytu w Austrii. Wszyscy cudzoziemcy z zastrzeżeniem postanowień Ustawy o cudzoziemcach i Ustawy o stałym miejscu pobytu dotyczącej wjazdu, pobytu i pracy. Ponadto pracownicy zagraniczni, włączając pracowników kluczowych i inwestorów, z wyjątkiem obywateli EOG, są z zastrzeżeniem postanowień Ustawy o pracy obcokrajowców, włączając test rynku pracy i systemu kontyngentów. Jeżeli inwestor realizuje inwestycję, która ma pozytywny wpływ na całość gospodarki Austrii lub na cały sektor gospodarki Austrii, on lub w niektórych przypadkach kluczowi pracownicy mogą być zwolnieni z testu rynku pracy. Inwestorzy, którzy dostarczą dowodów, że posiadają co najmniej 25 procent udziałów w spółce osobowej („Personengesellschaft”) lub w spółce akcyjnej („Gesellschaft mit beschränkter Haftung”) oraz że wywierają decydujący wpływ na tę spółkę, są zwolnieni z postanowień Ustawy o pracy cudzoziemców.

CY: SK:

AT:

(1)

(2)

(3) (4)

CZ: Stosowany jest niedyskryminacyjny system kontroli dewizowej, na który składa się: a) ograniczenie nabywania dewiz dla celów prywatnych przez obywateli mających stałe miejsce zamieszkania; b) zezwolenie dewizowe w przypadku czeskich rezydentów w celu akceptacji kredytów finansowych od podmiotów zagranicznych, bezpośrednich inwestycji kapitałowych zagranicą, nabywania nieruchomości zagranicą oraz nabywania zagranicznych papierów wartościowych. PL: Istnieje niedyskryminacyjny system kontroli dewizowej dotyczący ograniczeń w obrocie dewizowym oraz systemu zezwoleń dewizowych (ogólnych i indywidualnych) wśród pozostałych ograniczeń przepływów kapitałowych i płatności walutowych. Nastepujące transakcje dewizowe wymagają zezwoleń: — transfer dewiz z kraju, — transfer waluty polskiej do kraju, — przeniesienie praw własności do aktywów pieniężnych między osobami krajowymi i zagranicznymi, — udzielanie i otrzymywanie pożyczek i kredytów przez osoby krajowe w transakcjach dewizowych, — ustalanie lub wykonywanie płatności w walutach obcych w Polsce na nabyte towary, nieruchomości, prawa własności, usługi czy pracę, — otwieranie i posiadanie rachunku bankowego w banku znajdującym się za granicą, — nabywanie i posiadanie zagranicznych papierów wartościowych oraz nabywanie nieruchomości zagranicą, — podejmowanie innych zobowiązań zagranicą o podobnym skutku. SK: Zapisy wymienione ze względów przejrzystości. Osoby zagraniczne mogą dokonywać transferu za granicę następujących rodzajów dochodów i rekompensat uzyskanych w związku z inwestycjami dokonanymi w Republice Bułgarii: otrzymanego zwrotu z inwestycji, odszkodowania z tytułu wywłaszczenia inwestycji dla celów państwowych, przychodu uzyskanego z likwidacji lub sprzedaży całości lub części inwestycji, kwoty uzyskanej z tytułu egzekucji roszczenia zabezpieczonego w walucie obcej w postaci zastawu lub hipoteki.

26.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 251/169

Sektor lub podsektor

Ograniczenia dotyczące traktowania narodowego przy zakładaniu działalności gospodarczej

1.

ZOBOWIĄZANIA POZIOME BG: LT: MT: SK: Wszyscy cudzoziemcy podlegają przepisom ustawy o cudzoziemcach w zakresie wjazdu, pobytu i pracy, w tym okresu pobytu i wymaganych zezwoleń na wjazd i pobyt. Przynajmniej jeden przedstawiciel oddziału spółki zagranicznej musi mieć stałe miejsce zamieszkania na Litwie. Nadal obowiązują wymogi ustawodawstwa i regulacji maltańskich dotyczące wjazdu i pobytu, w tym przepisy dotyczące okresu pobytu. Zezwolenia na wjazd i pobyt są udzielane według uznania rządu Malty. Zagraniczna osoba fizyczna, której nazwisko należy wpisać do rejestru działalności gospodarczej jako osoby upoważnionej do występowania w imieniu przedsiębiorcy, musi przedstawić zezwolenie na pobyt w Republice Słowackiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 124 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.