Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 127

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 127

Strona 127 z 136

Prawo do poszukiwania oraz/lub badania, a także koncesje na wydobywanie są przyznawane osobom fizycznym i prawnym zarejestrowanym jako podmioty handlowe w Rejestrze Handlowym, które posiadają odpowiednie możliwości techniczne, zarządcze i finansowe. Brak ograniczeń w odniesieniu do wydobywania złota z rzek oraz pozyskiwania soli i minerałów z wód morskich. Bez ograniczeń. Prawo do poszukiwania i wydobywania wszystkich substancji mineralnych, oprócz węglowodorów, paliw stałych, radioaktywnych substancji mineralnych i potencjału geotermalnego podlega koncesji wydawanej przez państwo greckie, po uzyskaniu zgody Rady Ministrów. Zastrzeżenie dotyczące inwestycji pochodzących z krajów niebędących członkami Wspólnoty podstawowych minerałów. Zarejestrowanie działalności przez osoby niebędące rezydentami w przemyśle wydobywczym musi zostać przeprowadzone w formie francuskiej lub europejskiego przedsiębiorstwa zależnego, którego dyrektor musi być rezydentem we Francji lub innym kraju oraz musi zgłosić swoje miejsce zamieszkania w lokalnych organach préfet. Prawo do poszukiwania i wydobywania surowców mineralnych może być przedmiotem określonych czasowo koncesji przyznawanych przez państwo węgierskie. Bez ograniczeń. Bez ograniczeń. Bez ograniczeń. Zastrzeżenie dotyczące poszukiwania i eksploatacji węglowodorów: Zgodnie z dyrektywą 94/22/WE z dnia 30 maja 1994 r. (Dz.U. L 164 z 30.6.1994) w każdym przypadku, gdy wydaje się, że strona trzecia nie przyznaje podmiotom Wspólnoty w kwestii dostępu i realizowania działań traktowania porównywalnego do traktowania, jakie Wspólnota przyznaje podmiotom z tego kraju, Rada, na wniosek Komisji, może zezwolić, aby państwo członkowskie odmówiło zezwolenia podmiotowi, skutecznie kontrolowanemu przez dane państwo trzecie i/lub przez obywateli tego kraju (wzajemność).

ES: FR:

HU: LT: MT: RO: WE:

D. 15. 16. 17. 18. 19.

Wytwórczość Produkcja produktów spożywczych i napojów Produkcja wyrobów tytoniowych Produkcja wyrobów włókienniczych Produkcja odzieży; zaprawianie i farbowanie futer Barwienie i zaprawianie skóry; produkcja walizek, toreb, siodeł, uprzęży i obuwia Produkcja drewna i wyrobów z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; produkcja artykułów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania Produkcja papieru i wyrobów papierniczych Brak. BG: Produkcja napojów alkoholowych, destylatów i spirytusu podlega rejestracji i może być prowadzona przez podmioty zarejestrowane na podstawie prawa handlowego lub na podstawie ustawodawstwa państwa członkowskiego UE lub EOG. Produkcja wyrobów tytoniowych oraz przetwórstwo tytoniu wymaga zezwolenia Rady Ministrów i może być prowadzona przez podmioty zarejestrowane na podstawie prawa handlowego lub na podstawie ustawodawstwa państwa członkowskiego UE lub EOG. Zastrzeżenie co do eksploatacji instalacji lub urządzeń nuklearnych i utylizacja paliwa nuklearnego na podstawie licencji. Produkcja, przywóz i dystrybucja wyrobów farmaceutycznych i medycznych produktów weterynaryjnych wymaga zezwolenia głównego przedstawiciela w Bułgarii. Działalność związana z wywozem i gospodarką odpadami podlega zezwoleniu.

20.

21.

26.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 251/173

Sektor lub podsektor

Ograniczenia dotyczące traktowania narodowego przy zakładaniu przedsiębiorstw

2. 22.

SZCZEGÓLNE ZOBOWIĄZANIA SEKTOROWE (oparte na klasyfikacji UN ISC rev.3) Publikowanie, drukowanie i reprodukcje mediów dźwiękowych Produkcja koksu, rafinowanych produktów ropopochodnych i paliwa jądrowego Produkcja chemikaliów i produktów chemicznych Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych Produkcja podstawowych chemikaliów Produkcja fabrykowanych wyrobów z metalu, poza maszynami i urządzeniami Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja sprzętu biurowego, rachunkowego i komputerowego Produkcja maszyn i aparatów elektrycznych niewymieniona nigdzie indziej Produkcja sprzętu i aparatów telewizyjnych, radiowych i komunikacyjnych Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarków i zegarów Produkcja pojazdów mechanicznych, produkcja przyczep i naczep Produkcja pozostałych środków transportu Produkcja mebli; działalność produkcyjna gdzie indziej niesklasyfikowana Recykling AT: Produkcja broni i amunicji niewojskowej podlega wymogowi obywatelstwa EOG.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 127 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.