Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 128

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 128

Strona 128 z 136

Produkcja broni i amunicji wojskowej podlega wymogowi obywatelstwa Austrii. Osoby prawne i spółki osobowe: Siedziba statutowa lub siedziba zarządu w Austrii. Przedstawiciel przedsiębiorstwa lub współwłaściciele odpowiedzialni za zarządzanie uprawnieni do działania w imieniu przedsiębiorstwa muszą być obywatelami EOG. Działalność w zakresie produkcji i obrotu bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi oraz przedmiotami i technologiami podwójnego zastosowania podlega wymogowi licencji lub rejestracji i może być wykonywania przez podmioty zarejestrowane na podstawie Prawa handlowego.

23.

24. 25. 26. 27. 28.

29. 30.

31.

32.

33.

34.

35. 36.

37.

INNE RODZAJE DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ

BG:

L 251/174

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.9.2007

Sektor lub podsektor

Ograniczenia dotyczące traktowania narodowego przy zakładaniu przedsiębiorstw

2. E.

SZCZEGÓLNE ZOBOWIĄZANIA SEKTOROWE (oparte na klasyfikacji UN ISC rev.3) Elektryczność, gaz i zaopatrzenie w wodę Elektryczność, gaz i zaopatrzenie w gorącą wodę AT: BG: Bez ograniczeń. Działalność związana z energią elektryczną, gazem i ciepłą wodą podlega licencji. Licencja jest wydawana osobie prawnej zarejestrowanej na podstawie Prawa handlowego lub na podstawie ustawodawstwa państwa członkowskiego UE lub EOG. Bez ograniczeń. Koncesje i pozwolenia związane z energetyką wodną mogą być wydawane wyłącznie obywatelom Francji lub obywatelom Wspólnoty, jak również obywatelom państw trzecich, z którymi zawarte zostały umowy o wzajemności dotyczące eksploatacji wodnej energii elektrycznej. Zastrzeżenie dotyczące inwestycji w przedsiębiorstwach prowadzących działalność związaną z energią jądrową i materiałami jądrowymi. Paliwa stałe, mineralne substancje radioaktywne i energia geotermalna: Licencje na poszukiwanie nie mogą być przyznawane osobom fizycznym lub prawnym pochodzącym spoza Wspólnoty. Prawo użytkowania podlega koncesji wydawanej przez państwo greckie, po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów. Bez ograniczeń. Monopol państwowy w sektorze elektroenergetycznym. Bez ograniczeń. Zastrzeżenie dotyczące inwestycji w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność związaną z przywozem, transportem i dostawą gazu ziemnego. Rząd Portugalii jest właściwy do określania warunków, jakie muszą być spełnione przez przedsiębiorstwa chcące realizować taką działalność. Bez ograniczeń. Wymagana jest zgodność z polityką energetyczną Słowacji. Zastrzeżenie dotyczące inwestowania w przedsiębiorstwa o charakterze monopoli naturalnych. Rząd może ograniczyć import i eksport energii elektrycznej oraz gazu w następujących przypadkach: — prawa i obowiązki producentów oraz nabywców energii elektrycznej i gazu nie są podobne lub wykraczają poza prawa i obowiązki producentów oraz nabywców w Republice Słowackiej, środki zapobiegawcze poszczególnych producentów dotyczące ochrony środowiska nie są podobne lub wykraczają poza ochronę środowiska realizowaną w Republice Słowackiej, import lub eksport energii elektrycznej ogranicza wykorzystanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł lub z krajowych źródeł węgla.

40.

CZ: FR:

FI: EL:

HU: LV: MT: PT:

RO: SK:

26.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK VII Postanowienia Wspólnoty dotyczące zamówień rządowych (o któr ych mowa w ar t. 137 Układu o Stowarzyszeniu)

L 251/175

Dodatek 1 PODMIOTY NA SZCZEBLU CENTRALNYM Podmioty, które składają zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszego tytułu

Sekcja 2 Instytucje zamawiające państwa Bułgaria 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Администрация на Народното събрание (Administration of the National Assembly) Администрация на Президента (Administration of the President) Администрация на Министерския съвет (Administration of the Council of Ministers) Конституционен съд (Constitutional Court) Българска народна банка (Bulgarian National Bank) Министерство на външните работи (Ministry of Foreign Affairs) Министерство на вътрешните работи (Ministry of the Interior) Министерство на държавната администрация и административната реформа (Ministry of State Administration and Administrative Reform) Министерство на държавната политика при бедствия и аварии (Ministry of State Policy for Disasters and Accidents) Министерство на земеделието и горите (Ministry of Agriculture and Forestry) Министерство на здравеопазването (Ministry of Health) Министерство на икономиката и енергетиката (Ministry of Economy and Energy) Министерство на културата (Ministry of Culture) Министерство на образованието и науката (Ministry of Education and Science) Министерство на околната среда и водите (Ministry of Environment and Water) Министерство на отбраната (Ministry of Defence (1)) Министерство на правосъдието (Ministry of Justice) Министерство на регионалното развитие и благоустройството (Ministry of Regional Development and Public Works) Министерство на транспорта (Ministry of Transport) Министерство на труда и социалната политика (Ministry of Labour and Social Policy)

Materiały niewojenne zawarte w sekcji 3 dodatku I do załącznika XI do niniejszego Układu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 128 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.