Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 129

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 129

Strona 129 z 136

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

(1)

L 251/176

21. 22.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.9.2007

Министерство на финансите (Ministry of Finance) държавни агенции, държавни комисии, изпълнителни агенции и други държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт (state agencies, state commissions, executive agencies and other state authorities established by law or by Concil of Ministers' decree having a function relating to the exercise of executive power): 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) Агенция за ядрено регулиране (Nuclear Regulatory Agency) Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (Energy and Water State Regulatory Commission) Държавна комисия по сигурността на информацията (State Commission on Information Security) Комисия за защита на конкуренцията (Commission for Protection of Competition) Комисия за защита на личните данни (Commission for Personal Data Protection) Комисия за защита от дискриминация (Commission for Protection Against Discrimination) Комисия за регулиране на съобщенията (Communications Regulation Commission) Комисия за финансов надзор (Financial Supervision Commission) Патентно ведомство на Република България (Patent Office of the Republic of Bulgaria) Сметна палата на Република България (National Audit Office of the Republic of Bulgaria) Агенция за приватизация (Privatisation Agency) Агенция за следприватизационен контрол (Agency for Post-privatisation Control) Български институт по метрология (Bulgarian Institute for Metrology) Главно управление на архивите (General Department of Archives) Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ (State Agency ‘State Reserve and War-Time Stocks’) Държавна агенция за бежанците (State Agency for Refugees) Държавна агенция за българите в чужбина (State Agency for Bulgarians Abroad) Държавна агенция за закрила на детето (State Agency for Child Protection) Държавна агенция за информационни технологии и съобщения (State Agency for Information Technology and Communications) Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (State Agency for Metrological and Technical Surveillance) Държавна агенция за младежта и спорта (State Agency for Youth and Sports) Държавна агенция по туризма (State Agency for Tourism) Държавна комисия по стоковите борси и тържища (State Commission on Commodity Exchanges and Marketplaces) Институт по публична администрация и европейска интеграция (Institute of Public Administration and European Integration) Национален статистически институт (National Statistical Institute) Агенция „Митници“ (Customs Agency)

16) 17) 18) 19)

20)

21) 22) 23)

24)

25) 26)

26.9.2007

PL

27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Агенция за държавна и финансова инспекция (Public Financial Inspection Agency) Агенция за държавни вземания (State Receivables Collection Agency) Агенция за социално подпомагане (Social Assistance Agency) Агенция за финансово разузнаване (Financial Intelligence Agency) Агенция за хората с увреждания (Agency for Persons with Disabilities) Агенция по вписванията (Registry Agency) Агенция по енергийна ефективност (Energy Efficiency Agency) Агенция по заетостта (Employment Agency) Агенция по кадастъра (Cadastre Agency) Агенция по обществени поръчки (Public Procurement Agency) Българска агенция за инвестиции (Bulgarian Investment Agency) Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (General Directorate ‘Civil Aviation Administration’) Дирекция за национален строителен контрол (Directorate for National Construction Supervision) Държавна комисия по хазарта (State Commission on Gambling) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (Executive Agency ‘Automobile Administration’) Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ (Executive Agency ‘Hail Suppression’) Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (Executive Agency ‘Bulgarian Accreditation Service’) Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (Executive Agency ‘General Labour Inspectorate’) Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ (Executive Agency ‘Railway Administration’) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ (Executive Agency ‘Maritime Administration’) Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ (Executive Agency ‘National Film Centre’) Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация“ (Executive Agency ‘Port Administration’) Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (Executive Agency ‘Exploration and Maintenance of the Danube River’) Изпълнителна агенция „Пътища“ (Roads Executive Agency) Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози (Executive Agency for Economic Analysis and Forecasting) Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (Executive Agency for Promotion of Small and Medium Enterprises) Изпълнителна агенция по лекарствата (Executive Agency on Medicines) Изпълнителна агенция по лозата и виното (Executive Agency on Vine and Wine) Изпълнителна агенция по околна среда (Executive Environment Agency) Изпълнителна агенция по почвените ресурси (Executive Agency on Soil Resources)

L 251/177

39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49)

50) 51)

52)

53) 54) 55) 56)

L 251/178

PL

57) 58)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (Executive Agency on Fisheries and Aquaculture) Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (Executive Agency for Selection and Reproduction in Animal Husbandry) Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (Executive Agency for Plant Variety Testing, Field Inspection and Seed Control) Изпълнителна агенция по трансплантация (Transplantation Executive Agency) Изпълнителна агенция по хидромелиорации (Executive Agency on Hydromelioration) Комисията за защита на потребителите (Commission for Consumer Protection) Контролно-техническата инспекция (Control Technical Inspectorate) Национална агенция за приходите (National Revenue Agency) Национална ветеринарномедицинска служба (National Veterinary Service) Национална служба за растителна защита (National Service for Plant Protection) Национална служба по зърното и фуражите (National Grain and Feed Service) Национално управление по горите (National Forestry Board)

26.9.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 129 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.