Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 13

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 13

Strona 13 z 136

Następujące transakcje dokonywane w walucie obcej wymagają zezwolenia: — transfer za granicę walut obcych, — transfer waluty polskiej do kraju, — przeniesienie prawa własności do aktywów pieniężnych między osobami krajowymi i zagranicznymi, — przyznawanie i zaciąganie pożyczek i kredytów przez osoby krajowe w związku transakcjami dokonywanymi w walucie obcej, — ustalanie i realizowanie płatności w walutach obcych w Polsce z tytułu nabytych towarów, nieruchomości, praw własności, usług lub pracy, — otwieranie i posiadanie rachunków bankowych w bankach poza granicami kraju, — nabywanie i posiadanie zagranicznych papierów wartościowych oraz nabywanie nieruchomości za granicą, — podejmowanie innych zobowiązań za granicą, mających podobny skutek. SK: Informacje podane ze względu na przejrzystość. BG: Obowiązuje niedyskryminacyjny system kontroli dewizowej w odniesieniu do transferów i płatności związanych z transakcjami bieżącymi, obejmujący: (i) ograniczenia w przywozie i wywozie waluty obcej i krajowej w gotówce; (ii) ograniczenia w wymianie walut przez rezydentów krajowych do celów osobistych; (iii) pracownicy zagraniczni mogą nabywać waluty obce do 70 % swojego wynagrodzenia za pracę; (iv) płatności i transfery za granicę walut obcych dokonywane są przez banki; (v) transfery jednostronne wymagają zgody Narodowego Banku Bułgarii; (vi) płatności na terytorium Republiki Bulgarii dokonywane są w BGL. Osoby zagraniczne mogą dokonywać transferu za granicę następujących rodzajów dochodów i rekompensat uzyskanych w związku z inwestycjami dokonanymi w Republice Bułgarii: otrzymanego zwrotu z inwestycji, odszkodowania z tytułu wywłaszczenia inwestycji dla celów państwowych, przychodu uzyskanego z likwidacji lub sprzedaży całości lub części inwestycji, kwoty uzyskanej z tytułu egzekucji roszczenia zabezpieczonego w walucie obcej w postaci zastawu lub hipoteki. PL: Przypis w punkcie odnoszącym się do dostępu do rynku stosuje się również do traktowania narodowego.

26.9.2007

26.9.2007

I.

ZOBOWIĄZANIA HORYZONTALNE

WSZYSTKIE SEKTORY ZAWARTE W NINIEJSZYM HARMONOGRAMIE Usługi związane z wykorzystywaniem energii atomowej do celów pokojowych 1), 2), 3), 4) BG: Brak zobowiązań w odniesieniu do usług związanych z eksploracją, wydobywaniem i przetwarzaniem materiałów rozszczepialnych i paliworodnych lub materiałów, z których one pochodzą, a także handlu nimi, konserwacji i napraw sprzętu i systemów w zakładach wytwarzających energię atomową, transportu takich materiałów oraz odpadów z ich przetwarzania, wykorzystywania promieniowania jonizującego, a także wszelkich innych usług związanych z wykorzystywaniem energii atomowej do celów pokojowych (w tym usług inżynieryjnych i doradczych oraz usług związanych z oprogramowaniem itp.). Prywatyzacja (1): 3) BG: Brak zobowiązań w odniesieniu do uczestnictwa w prywatyzacji w drodze zewnętrznych obligacji państwowych oraz sektorów usług lub usługodawców niepodlegających prywatyzacji w ramach rocznego programu prywatyzacji. RO: Brak zobowiązań 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem środków dotyczących wjazdu do i czasowego pobytu (2) na terenie państwa członkowskiego następujących kategorii osób fizycznych bez konieczności spełnienia kryteriów przyjętych do celów badania potrzeb ekonomicznych (3): (i) tymczasowa obecność, w charakterze osoby przeniesionej w ramach jednego przedsiębiorstwa (4), osób fizycznych w następujących kategoriach, pod warunkiem że dostawca usług jest osobą prawną i że zainteresowane osoby były przez niego zatrudnione lub były w niej partnerami (o statusie innym niż udziałowcy większościowi) przez co najmniej rok bezpośrednio poprzedzający takie przemieszczenie:

PL

Prywatyzacja: 3) BG: Brak zobowiązań w odniesieniu do prywatyzacji w drodze kuponów prywatyzacyjnych lub innych preferencyjnych metod prywatyzacji, gdzie wymagane jest obywatelstwo bułgarskie i zezwolenie na pobyt stały.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.