Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 14

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 14

Strona 14 z 136

RO: Brak zobowiązań 4) Brak zobowiązań z wyjątkiem środków dotyczących kategorii osób wymienionych w kolumnie „Dostęp do rynku”. Dyrektywy Wspólnoty w sprawie wzajemnego uznawania dyplomów nie mają zastosowania do obywateli państw trzecich. Uznanie dyplomów, które są wymagane w celu wykonywania usług w regulowanych zawodach przez obywateli spoza Wspólnoty, pozostaje zależne od kompetencji każdego państwa członkowskiego, jeżeli prawo wspólnotowe nie przewiduje inaczej. Prawo do wykonywania regulowanego zawodu w jednym państwie członkowskim nie przyznaje prawa do wykonywania tego zawodu w innym państwie członkowskim.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

BG: Liczba osób przenoszonych w ramach jednego przedsiębiorstwa nie może przekraczać 10 procent średniej rocznej liczby obywateli bułgarskich zatrudnionych przez daną bułgarską osobę prawną (w przypadku gdy liczba zatrudnionych jest mniejsza niż 100, liczba pracowników przenoszonych w ramach jednego przedsiębiorstwa może przekroczyć 10 procent, pod warunkiem uzyskania zezwolenia).

(1) Trzydzieści procent kapitału spółek handlowych skarbu państwa zostało nieodpłatnie rozdzielonych pomiędzy obywateli Rumunii w postaci „świadectw udziałowych”, które nie mogą być zbywane na rzecz zagranicznych osób prawnych i fizycznych. RO: Pozostałe 70 procent kapitału tych spółek jest przeznaczone do sprzedaży. RO: W ramach procesu prywatyzacji zagraniczni inwestorzy mogą nabywać aktywa i udziały spółek handlowych. Rumuńskie osoby prawne i fizyczne mają w tym zakresie prawo pierwokupu. W ramach prywatyzacji metodą MEBO (wykup udziałów przez członków kierownicwa i pracowników) prawo do nabycia spółki handlowej jest zarezerwowane dla jej pracowników. Czas trwania „pobytu tymczasowego” określony jest przez państwa członkowskie oraz, jeżeli takie istnieją, przez przepisy ustawowe i wykonawcze Wspólnoty, dotyczące wjazdu, pobytu i pracy. Dokładny czas trwania może różnić się w zależności od różnych kategorii osób fizycznych, wymienionych w niniejszym harmonogramie. Dla kategorii (i) okres pobytu jest ograniczony w następujących państwach członkowskich: BG – jeden rok, który może być przedłużony o kolejny okres do jednego roku, przy czym łączny okres nie może przekraczać trzech lat; EE – trzy lata, które mogą być przedłużone o kolejny okres do dwóch lat, przy czym łączny okres nie może przekraczać pięciu lat; LV – pięć lat; LT – trzy lata, które mogą być przedłużone o kolejny okres do dwóch lat dla osób zajmujących wyższe stanowiska; PL i SI – jeden rok z możliwością przedłużenia. Dla kategorii (ii) okres pobytu jest ograniczony w następujących państwach członkowskich: EE – 90 dni w ciągu sześciu miesięcy; PL – trzy miesiące; LT – trzy miesiące w roku; HU, LV, SI – 90 dni. Wszystkie inne wymogi przepisów ustawowych i wykonawczych Wspólnoty i państw członkowskich, dotyczące środków odnoszących się do wjazdu, pobytu, pracy i zabezpieczenia społecznego mają nadal zastosowanie, włączając regulacje, dotyczące okresu pobytu, minimalnej płacy, jak również układów zbiorowych w zakresie płac. „Osoba przeniesiona w ramach jednego przedsiębiorstwa” jest określona jako osoba fizyczna pracująca w ramach osoby prawnej, innej niż organizacje nienastawione na zysk, ustanowionej na terytorium Chile i tymczasowo przeniesionej w kontekście zapewnienia usługi poprzez obecność handlową na terytorium państwa członkowskiego; zainteresowana osoba prawna musi posiadać główną siedzibę handlową na terytorium Chile i przeniesienie musi być zrealizowane do przedsiębiorstwa (biura, oddziału, lub przedsiębiorstwa zależnego) tej osoby prawnej i skutecznie przyczynić się do świadczenia podobnych usług na terytorium państwa członkowskiego, do którego stosuje się Traktat WE.

(2)

(3) (4)

L 251/21

L 251/22

I.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.