Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 15

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 15

Strona 15 z 136

ZOBOWIĄZANIA HORYZONTALNE

WSZYSTKIE SEKTORY ZAWARTE W NINIEJSZYM HARMONOGRAMIE a) Osoby pracujące na wyższych stanowiskach w ramach osoby prawnej, które przede wszystkim bezpośrednio kierują zarządzaniem przedsiębiorstwem, podlegające ogólnemu nadzorowi lub otrzymujące zasadnicze wytyczne od rady dyrektorów lub udziałowców przedsiębiorstwa bądź osób im równoważnych, w tym: — osoby kierujące przedsiębiorstwem lub organem administrującym lub oddziałem przedsiębiorstwa, — osoby nadzorujące i kontrolujące pracę innych pracowników nadzorujących, fachowców i menedżerów, — osoby mające osobiste uprawnienia do zatrudniania i zwalniania lub wydawania zaleceń w sprawie zatrudniania, zwalniania lub innych decyzji personalnych, — BG: i które nie wykonują bezpośrednio zadań dotyczących świadczenia usług przedsiębiorstwa. RO: Osoby fizyczne zatrudnione na stanowisku kierowniczym to osoby posiadające odpowiednie wyższe wykształcenie, odpowiedzialne, w ramach organizacji, w której pracują, za realizację zadań zarządzania tą organizacją lub jednym z jej działów lub wydziałów. b) Osoby pracujące w ramach osoby prawnej, które posiadają rzadko spotykaną wiedzę niezbędną do funkcjonowania przedsiębiorstwa, wiedzę w zakresie sprzętu badawczego, technik lub zarządzania. Przy ocenie takiej wiedzy należy wziąć pod uwagę nie tylko wiedzę specyficzną dla przedsiębiorstwa, ale również to, czy dana osoba posiada wysoki poziom kwalifikacji odnoszących się do rodzaju pracy lub handlu, które wymagają szczególnej wiedzy technicznej, włącznie z członkostwem w zawodzie akredytowanym. RO: Osoby fizyczne zatrudnione na stanowisku eksperta to osoby posiadające tytuł uzyskany na uczelni wyższej ze specjalności wymaganej na stanowisku, na którym są zatrudnione; (ii) czasowa obecność osób fizycznych w następujących kategoriach: a) Osoby niezamieszkujące na stałe na terytorium państwa członkowskiego, do którego mają zastosowanie Traktaty WE, będące przedstawicielami przedsiębiorstwa świadczącego usługi i starające się o czasowy wjazd w związku z prowadzeniem negocjacji dotyczących sprzedaży usług lub zawarcia umów o sprzedaży usług dla tego usługodawcy, w przypadku gdy przedstawiciele ci nie będą zaangażowani w prowadzenie sprzedaży bezpośredniej dla ogółu społeczeństwa lub w samodzielne świadczenie usług (ponadto w wypadku EE, HU, LV, SI: lub we własnym imieniu otrzymują wynagrodzenie ze źródeł zlokalizowanych w obrębie zainteresowanego państwa członkowskiego). b) Osoby pracujące na wyższych stanowiskach, określonych w ppkt (i) lit. a) powyżej, w ramach osoby prawnej, które są odpowiedzialne za ustanowienie w państwie członkowskim obecności handlowej usługodawcy Chile, jeżeli: Wymogi dotyczące stałego pobytu AT: Dyrektorzy oddziałów i osoby prawne muszą być rezydentami w Austrii; osoby fizyczne odpowiedzialne w ramach osoby prawnej lub oddziału za przestrzeganie austriackiej Ustawy o handlu muszą być rezydentami w Austrii. MT: Przepisy dotyczące imigracji na mocy Ustawy o imigracji (rozdz. 217) regulują kwestie wydawania pozwolenia na pobyt/ dokumentów.

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.9.2007

26.9.2007

I.

ZOBOWIĄZANIA HORYZONTALNE

WSZYSTKIE SEKTORY ZAWARTE W NINIEJSZYM HARMONOGRAMIE przedstawiciele nie są zaangażowani w sprzedaż bezpośrednią lub świadczenie usług (ponadto w wypadku EE, HU, LV, SI: lub we własnym imieniu otrzymują wynagrodzenie ze źródeł zlokalizowanych w obrębie zainteresowanego państwa członkowskiego), oraz — usługodawca posiada główną siedzibę handlową na terytorium Chile i nie posiada innego przedstawiciela, biura, oddziału lub przedsiębiorstwa zależnego w tym państwie członkowskim. FR: Dyrektor przedsięwzięcia przemysłowego, handlowego lub rzemieślniczego (1), jeżeli nie posiada on zezwolenia na pobyt, musi uzyskać specjalne zezwolenie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 15 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.