Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 20

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 20

Strona 20 z 136

4)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.9.2007

(1) (2)

Prawo międzynarodowe obejmuje także prawo WE. Dostęp do tych zawodów jest regulowany przez ustawę francuską nr 90-1259 z dnia 31 grudnia 1990 r., która otwiera pełen zakres działalności prawniczej i sądowej.

26.9.2007

II. 1.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Brak ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK, ES, SE i UK, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii), z zastrzeżeniem powyższych warunków i następujących szczególnych ograniczeń: BE, DE, DK, ES, SE i UK: wyższe wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz trzyletnie doświadczenie zawodowe w danym sektorze. DE: Brak ograniczeń w odniesieniu do działalności zarezerwowanej dla „Rechtsanwalt”. BE: W przypadku gdy pensja brutto osoby fizycznej jest poniżej progu 30 000 EUR, wymagany jest test potrzeb ekonomicznych. Brak ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK, ES, SE i UK, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii): DK: Obrót działalnością związaną z doradztwem prawnym ograniczony jest do prawników posiadających duńską licencję na wykonywanie zawodu i spółek prawniczych zarejestrowanych w Danii. Uzyskanie duńskiej licencji na wykonywanie zawodu uwarunkowane jest zdaniem duńskiego egzaminu z zakresu prawa. SE: W celu korzystania z tytułu „Advokat” (radca prawny/ przedstawiciel prawny/adwokat uprawniony do występowania przed sądem) wymagane jest członkostwo w szwedzkim stowarzyszeniu prawników. Uzyskanie członkostwa uwarunkowane jest obywatelstwem szwedzkim i pozwoleniem na stały pobyt. 1) FR, IT, MT, RO, SI: Bez ograniczeń. AT: Bez reprezentacji przed właściwymi organami. 2) RO: Bez ograniczeń.

PL

b)

Usługi w zakresie sprawdzania rachunków (CPC 86212 inne niż „usługi w zakresie kontroli i weryfikacji sprawozdań finansowych”, 86213, 86219)

1) 2)

CY, FR, HU, IT, MT, RO, SI: Bez ograniczeń. RO: Bez ograniczeń.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

DE: Świadczenie poprzez „GmbH & CoKG” i „EWIV” jest zabronione. FR: Świadczenie wyłącznie poprzez SEL (anonyme, ą responsabilité limitée ou en commandite par actions) lub SCP. PT: Świadczenie wyłącznie poprzez spółki profesjonalne. IT: Dostęp jest ograniczony do osób fizycznych. Stowarzyszenie zawodowe (bez tworzenia przedsiębiorstwa) między osobami fizycznymi jest dozwolone. AT: Udział księgowych zagranicznych (którzy muszą być upoważnieni na podstawie prawa ich kraju rodzimego) w kapitale oraz w wynikach działalności austriackiego podmiotu prawnego nie może przekraczać 25 procent; ma to zastosowanie do osób nie będących członkami Austriackiego Organu Zawodowego. CY: Dostęp jest ograniczony do osób fizycznych, które uzyskały zezwolenie Ministra Finansów. Zezwolenie uwarunkowane jest badaniem potrzeb ekonomicznych. Stosowane kryteria są analogiczne do tych stosowanych w odniesieniu do udzielania zezwolenia na inwestycje zagraniczne (wymienione w sekcji poziomej), w formie w jakiej mają one zastosowanie do niniejszego podsektora, zawsze z uwzględnieniem sytuacji w zakresie zatrudnienia w danym podsektorze. Stowarzyszenia zawodowe (spółki osobowe) między osobami fizycznymi są dozwolone. Tworzenie innego rodzaju spółek jest niedozwolone.

3)

3)

DK: Zagraniczni księgowi mogą wchodzić w spółki osobowe z duńskimi uprawnionymi księgowymi po uzyskaniu zezwolenia od Duńskiej Agencji Handlu i Spółek. RO: Bez ograniczeń.

L 251/29

L 251/30

II. 1.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ LV: Właściciel udziałów lub szef spółki powinien posiadać uprawnienia zaprzysiężonego biegłego rewidenta na Łotwie. Zaprzysiężonymi biegłymi rewidentami mogą być osoby powyżej 25. roku życia, które: a) posiadają dyplom ukończenia szkoły wyższej z dziedziny ekonomii lub innych specjalności, w przypadku zdania egzaminu z podstaw ekonomii; b) posiadają przynajmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie kontroli i weryfikacji sprawozdań finansowych, uznane przez Łotewskie Stowarzyszenie Zaprzysiężonych Biegłych Rewidentów; c) zdały egzamin kwalifikacyjny oraz uzyskały licencję zaprzysiężonego biegłego rewidenta zgodnie z wymogami Łotewskiego Stowarzyszenia Zaprzysiężonych Biegłych Rewidentów; d) cieszą się nieskazitelną opinią.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 20 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.