Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 57

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 57

Strona 57 z 136

Sektor ten obejmuje wyłącznie dystrybucję towarów. Mają one charakter rzeczowy i są możliwe do transportowania. W przypadku gdy prowadzenie działalności gospodarczej jest przedmiotem testu potrzeb ekonomicznych, główne kryteria to: liczba i wpływ istniejących sklepów, gęstość zaludnienia, rozproszenie geograficzne, wpływ na warunki ruchu drogowego i tworzenie nowych miejsc pracy. Z wyłączeniem tytoniu w ES, FR oraz IT. Z wyłączeniem napojów alkoholowych w IE. Zasady te nie dotyczą stałej sprzedaży w ustalonym miejscu sprzedaży lub w zakładzie produkcyjnym.

26.9.2007

26.9.2007

II. 5. A.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI W ZAKRESIE EDUKACJI PRYWATNEJ Usługi w zakresie szkolnictwa podstawowego (Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem EE: CPC 921. EE: Obowiązkowe usługi w zakresie szkolnictwa podstawowego) 1) FR: Warunek obywatelstwa. Niemniej jednak obywatele państw trzecich mogą uzyskać zgodę właściwych władz na założenie i prowadzenie placówki oświatowej oraz na nauczanie. BG, CY, FI, MT, RO, SE, SI: Bez ograniczeń. CY, FI, MT, RO SE, SI: Bez ograniczeń. CY, FI, MT, RO SE, SI: Bez ograniczeń. BG: Dostęp jest przyznawany szkołom podstawowym finansowanym ze środków prywatnych, zarejestrowanym jako osoby prawne za zgodą Rady Ministrów. Jednym z warunków jest spełnienie państwowych wymogów w zakresie kształcenia i zdrowia. Bez ograniczeń dla osób fizycznych i stowarzyszeń. CZ: Obywatele obcych państw mogą uzyskać zezwolenie właściwych władz na założenie i prowadzenie placówki oświatowej oraz na nauczanie. Warunek w zakresie zapewnienia jakości i poziomu nauczania oraz odpowiednich obiektów szkolnych. HU: Zakładanie szkół uwarunkowane jest uzyskaniem licencji od władz lokalnych. SK: Obywatele obcych państw mogą uzyskać zezwolenie właściwych władz na założenie i prowadzenie placówki oświatowej oraz na nauczanie, pod warunkiem spełnienia wymogów w zakresie kwalifikacji i wymogów merytorycznych w przypadku zakładania takiej placówki. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: CY, FI, MT, RO, SE, SI: Bez ograniczeń. BG: Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej i w 3) powyżej FR: Warunek obywatelstwa. Niemniej jednak obywatele państw trzecich mogą uzyskać zgodę właściwych władz na założenie i prowadzenie placówki oświatowej oraz na nauczanie. 1) 2) 3) CY, FI, MT, RO, SE, SI: Bez ograniczeń. CY, FI, MT, RO, SE, SI: Bez ograniczeń. CY, FI, MT, RO, SE, SI: Bez ograniczeń. CZ: Brak, z wyjątkiem wymogu, że większość członków zarządu musi posiadać obywatelstwo czeskie. LT: Brak, z wyjątkiem wymogu uzyskania zezwolenia Ministerstwa Edukacji i Nauki dla placówek oświatowych uznawanych przez państwo. SK: Brak, z wyjątkiem wymogu, że większość członków zarządu musi posiadać obywatelstwo słowackie.

PL

2) 3)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4)

4)

Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: CY, FI, MT, RO, SE, SI: Bez ograniczeń. BG: Warunek bułgarskiego obywatelstwa. Obywatele obcych państw mogą wykonywać zawód nauczyciela pod warunkiem posiadania stałego pobytu i uznania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.

L 251/81

L 251/82

II. 5. B.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI W ZAKRESIE EDUKACJI PRYWATNEJ Usługi w zakresie szkolnictwa ponadpodstawowego (Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem EE: CPC 922. EE: obowiązkowe i nieobowiązkowe usługi w zakresie szkolnictwa ponadpodstawowego. LV: z wyłączeniem CPC 9224) 1) BG, CY, FI, MT, RO, SE: Bez ograniczeń. FR: Warunek obywatelstwa. Niemniej jednak obywatele państw trzecich mogą uzyskać zgodę właściwych władz na założenie i prowadzenie placówki oświatowej oraz na nauczanie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 57 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.