Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 59

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 59

Strona 59 z 136

1) 2) 3) AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Bez ograniczeń. AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Bez ograniczeń. AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Bez ograniczeń. SI: Brak, z wyjątkiem wymogu, że większość członków zarządu musi posiadać obywatelstwo słoweńskie. SK: Brak, z wyjątkiem wymogu, że większość członków zarządu musi posiadać obywatelstwo słowackie. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Bez ograniczeń.

PL

2) 3)

4)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4)

L 251/83

L 251/84

II. 5.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI W ZAKRESIE EDUKACJI PRYWATNEJ Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK, ES, FR i LU, w kwestii tymczasowego wjazdu profesorów, w którym to przypadku obowiązują wskazania sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także następujące szczególne ograniczenia: BE, DE, DK, ES: Wyższe wykształcenie lub równoważne kwalifikacje techniczne potwierdzające wiedzę i trzyletnie doświadczenie zawodowe w danym sektorze. BE: W przypadku gdy pensja brutto osoby fizycznej jest poniżej progu 30 000 EUR, wymagany jest test potrzeb ekonomicznych. FR: — Profesorowie otrzymali umowę o pracę od uniwersytetu lub innej wyższej uczelni. — Zezwolenie na pracę zostaje udzielone na okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy z możliwością przedłużenia na czas trwania umowy. — Wymagane jest spełnienie wymogów testu potrzeb ekonomicznych, chyba że profesorowie zostali bezpośrednio mianowani przez Ministra odpowiedzialnego za sprawy szkolnictwa wyższego. — Instytucja rekrutująca zobowiązana jest wpłacić podatek do Międzynarodowego Biura Migracji. Tylko w odniesieniu do HU: Osobistości o uznanej renomie na arenie międzynarodowej, które zostały zaproszone przez instytucje szkolnictwa wyższego, na czas trwania zaproszenia. 1) 2) CY, FI, MT, RO, SE: Bez ograniczeń. 3) CZ: Obywatele obcych państw mogą uzyskać zezwolenie właściwych władz na założenie i prowadzenie placówki oświatowej oraz na nauczanie. Warunek w zakresie zapewnienia jakości i poziomu nauczania oraz odpowiednich obiektów szkolnych. HU: Zakładanie szkół uwarunkowane jest uzyskaniem licencji od lokalnych (a w przypadku szkół wyższych – od centralnych) organów władzy. SK: Obywatele obcych państw mogą uzyskać zezwolenie właściwych władz na założenie i prowadzenie placówki oświatowej oraz na nauczanie, pod warunkiem spełnienia wymogów w zakresie kwalifikacji i materiałów obowiązujących w przypadku zakładania takiej placówki. CY, FI, MT, RO, SE: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: CY, FI, MT, RO, SE: Bez ograniczeń. Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK, ES, FR i LU, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii).

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

D.

Usługi w zakresie kształcenia ustawicznego dla dorosłych (CPC 924; w doniesieniu do AT – CPC 9240, z wyjątkiem usług w zakresie kształcenia dla dorosłych za pomocą programów radiowych lub telewizyjnych. W odniesieniu do EE: obejmuje także pozostałe usługi kształcenia dla dorosłych, które nie są świadczone przez państwo)

1) 2) CY, FI, MT, RO, SE: Bez ograniczeń. 3) CY, FI, MT, RO, SE: Bez ograniczeń. CZ: Brak, z wyjątkiem wymogu, że większość członków zarządu musi posiadać obywatelstwo czeskie. SK: Brak, z wyjątkiem wymogu, że większość członków zarządu musi posiadać obywatelstwo słowackie. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: CY, FI, MT, RO, SE: Bez ograniczeń.

26.9.2007

26.9.2007

II. 5.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI W ZAKRESIE EDUKACJI PRYWATNEJ Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK, ES, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii) oraz z zastrzeżeniem powyższych warunków i następujących szczególnych ograniczeń: BE, DE, DK, ES: Wyższe wykształcenie lub równoważne kwalifikacje techniczne potwierdzające wiedzę i trzyletnie doświadczenie zawodowe w danym sektorze. BE: W przypadku gdy pensja brutto osoby fizycznej jest poniżej progu 30 000 EUR, wymagany jest test potrzeb ekonomicznych. Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK, ES, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 59 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.