Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 6

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 6

Strona 6 z 136

Jeśli deklaracja na fakturze nie jest sporządzona przez upoważnionego eksportera, wyrazy w nawiasach opuszcza się lub miejsce pozostawia się niewypełnione. Pochodzenie produktów, które należy wskazać. Jeżeli deklaracja na fakturze odnosi się w całości lub w części do produktów pochodzących z Ceuty i Melilli w rozumieniu art. 37 niniejszego załącznika, eksporter musi wyraźnie wskazać je w dokumencie, w którym sporządzana jest deklaracja, poprzez wpisanie symbolu »CM«. Te oznaczenia mogą być pominięte, jeśli informacja na ten temat jest umieszczona na dokumencie. Patrz: art. 20 ust. 5 niniejszego załącznika. Jeżeli podpis eksportera nie jest wymagany, zwolnienie z obowiązku złożenia podpisu powoduje również zwolnienie z obowiązku podania nazwiska podpisującego.

26.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK III (Załącznik VII do Układu, o którym mowa w ar t. 99 Układu) HARMONOGRAM ZOBOWIĄZAŃ SZCZEGÓLNYCH DOTYCZĄCYCH USŁUG CZĘŚĆ A HARMONOGRAM WSPÓLNOTY Uwagi wstępne

L 251/11

1.

Szczególne zobowiązania w niniejszym harmonogramie mają zastosowanie wyłącznie do terytoriów, na których mają zastosowanie traktaty ustanawiające Wspólnotę oraz na warunkach określonych w tych traktatach. Zobowiązania te mają zastosowanie wyłącznie do stosunków między Wspólnotą i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a krajami spoza Wspólnoty, z drugiej strony. Nie mają one wpływu na prawa i obowiązki państw członkowskich, wynikające z prawa wspólnotowego. Następujące skróty są stosowane w celu oznaczenia państw członkowskich: AT BE BG CY CZ DE DK ES EE FR FI EL HU IT IE LU LT LV MT NL PT PL RO SE SI SK UK Austria Belgia Bułgaria Cypr Republika Czeska Niemcy Dania Hiszpania Estonia Francja Finlandia Grecja Węgry Włochy Irlandia Luksemburg Litwa Łotwa Malta Niderlandy Portugalia Polska Rumunia Szwecja Słowenia Republika Słowacka Zjednoczone Królestwo

2.

3.

Glosariusz terminów stosowanych przez poszczególne państwa członkowskie jest załączony do niniejszego harmonogramu. „Przedsięgbiorstwo zależne” osoby prawnej oznacza osobę prawną, która jest skutecznie kontrolowana przez inną osobę prawną. „Oddział” osoby prawnej oznacza miejsce prowadzenia działalności, nieposiadające osobowości prawnej, które funkcjonuje stale, na przykład jako rozszerzenie przedsiębiortswa głównego, jest oddzielnie zarządzane oraz jest materialnie wyposażone w celu negocjowania spraw ze stronami trzecimi, tak aby te ostatnie, mimo iż mają świadomość, że w przypadku konieczności zaistnieje powiązanie prawne z przedsiębiorstwem głównym, którego siedziba zarządu znajduje się za granicą, nie musiały kontaktować się bezpośrednio z przedsiębiorstwem głównym, ale mogły dokonywać transakcji w miejscu prowadzenia działalności, stanowiącym rozszerzenie.

L 251/12

I.

ZOBOWIĄZANIA HORYZONTALNE

WSZYSTKIE SEKTORY ZAWARTE W NINIEJSZYM HARMONOGRAMIE 3) We wszystkich państwach członkowskich (1) usługi uznawane za usługi zakładów użyteczności publicznej na poziomie krajowym i lokalnym mogą być przedmiotem monopoli publicznych lub wyłącznych praw przyznanych prywatnym podmiotom gospodarczym (2). 3) Traktowanie przyznane przedsiębiorstwom zależnym (spółek chilijskich), utworzonym zgodnie z prawem państwa członkowskiego i posiadającym siedzibę statutową, zarząd lub główne przedsiębiorstwo wewnątrz Wspólnoty, nie rozszerza się na oddziały lub agencje ustanowione w państwie członkowskim przez przedsiębiorstwo chilijskie. Jednakże nie stanowi to przeszkody dla państwa członkowskiego w rozszerzeniu tego traktowania na oddziały lub agencje, ustanowione w innym państwie członkowskim przez przedsiębiorstwo lub spółkę chilijską, jeżeli chodzi o ich funkcjonowanie na terytorium pierwszego państwa członkowskiego, jeżeli rozszerzenie nie zostało wyraźnie zabronione przez prawo wspólnotowe.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.