Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 60

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 60

Strona 60 z 136

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 251/85

L 251/86

II. 6.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI W ZAKRESIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO (1), (2)

BG: Zobowiązania nie obejmują usług w zakresie środowiska naturalnego świadczonych w ramach sprawowania władzy publicznej (3). SE: Oferta nie obejmuje robót publicznych, nawet tych stanowiących własność i wykonywanych przez gminy, rządy państwowe lub federalne albo zakontraktowanych przez te rządy. A. Gospodarka wodą do użytku przez ludzi oraz ściekami Usługi w zakresie gromadzenia, oczyszczania i dystrybucji wody poprzez rurociągi, z wyjątkiem pary i ciepłej wody

PL

1) 2) 3) 4)

Bez ograniczeń (*). Brak, z wyjątkiem BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Bez ograniczeń. Brak, z wyjątkiem AT, BG, DE, UK, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Bez ograniczeń. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Bez ograniczeń.

1) 2)

Usługi związane ze ściekami (Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem BG: CPC 9401, część 18000. BG: CPC 9401)

Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK, ES, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii) oraz z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: BE, DE, DK, ES: Wyższe wykształcenie lub równoważne kwalifikacje techniczne potwierdzające wiedzę i trzyletnie doświadczenie zawodowe w danym sektorze. BE: W przypadku gdy pensja brutto osoby fizycznej jest poniżej progu 30 000 EUR, wymagany jest test potrzeb ekonomicznych. 1) Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem EE, LT, LV: Bez ograniczeń. EE, LT, LV: Brak. 2) 3) HU, RO: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: HU, RO: Bez ograniczeń.

Bez ograniczeń (*). Brak, z wyjątkiem BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Bez ograniczeń. 3) Brak, z wyjątkiem AT, BG, DE, UK, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Bez ograniczeń. Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK, ES, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii).

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1)

Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem EE, LT, LV: Bez ograniczeń. EE, LT, LV: Brak. 2) 3) HU, RO: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: HU, RO: Bez ograniczeń.

26.9.2007

(1) (2) (3) (*)

Klasyfikacja usług w zakresie środowiska naturalnego wpisana jest do wykazu zgodnie z propozycją klasyfikacji zawartej w Job 7612 (Komunikat WE i jej państw członkowskich). BG: Zobowiązania nie dotyczą usług w zakresie odbioru, transportu, składowania, powtórnego wykorzystania, recyclingu, odzysku, wykorzystania w produkcji energii i materiałów i utylizacji niebezpiecznych ścieków, odpadów i substancji. BG: Są to usługi regulacyjne, administracyjne i kontrolne związane z kwestiami środowiskowymi, świadczone przez podmioty rządowe i samorządowe. Zobowiązanie w tej formie świadczenia jest niemożliwe do wykonania.

26.9.2007

II. 6.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI W ZAKRESIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO, Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK, ES, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii) oraz z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: BE, DE, DK, ES: Wyższe wykształcenie lub równoważne kwalifikacje techniczne potwierdzające wiedzę i trzyletnie doświadczenie zawodowe w danym sektorze.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 60 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.