Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 8

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 8

Strona 8 z 136

Jeżeli organizacja lub fundacja zagraniczna, mieszcząca się poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zamierza prowadzić działalność lub handel poprzez ustanowienie oddziału w Finlandii, musi uzyskać pozwolenie na działalność handlową. FI: Jeżeli co najmniej połowa członków zarządu lub dyrektor zamieszkują na stałe poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wymagane jest pozwolenie. Jednakże niektórym przedsiębiorstwom mogą być przyznawane wyłączenia. SK: Zagraniczna osoba fizyczna, której nazwisko należy wpisać do rejestru działalności gospodarczej jako osoby upoważnionej do występowania w imieniu przedsiębiorcy, musi przedstawić zezwolenie na pobyt w Republice Słowackiej.

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Osoby prawne: 3) BG: Zagraniczni usługodawcy, w tym spółki joint venture, mogą być ustanawiani jedynie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki joint venture z co najmniej dwoma udziałowcami. Tworzenie oddziałów wymaga zezwoleń. Bez ograniczeń w odniesieniu do przedstawicielstw. Przedstawicielstwa nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. W przedsiębiorstwach, w których publiczny (państwowy lub komunalny) udział w kapitale zakładowym przekracza 30 %, zbycie udziałów osobom trzecim wymaga zezwolenia. FI: Nabycie akcji przez właścicieli zagranicznych, dających ponad jedną trzecią praw do głosowania w głównej spółce fińskiej lub głównym przedsiębiorstwie handlowym (z ponad 1 000 pracowników lub z obrotem przekraczającym 1 000 milionów marek fińskich lub sumą bilansową przekraczającą 167 milionów EUR) wymaga potwierdzenia przez władze fińskie; potwierdzenia można odmówić, wyłącznie jeżeli istotny interes krajowy byłby zagrożony. FI: Co najmniej połowa założycieli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi zamieszkiwać na stałe w Finlandii lub w jednym z krajów EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). Jednakże niektórym przedsiębiorstwom mogą być przyznawane wyłączenia. HU: Obecność handlowa powinna mieć formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, oddziału lub przedstawicielstwa. PL: Przedsiębiorstwo zagranicznych dostawców usług może przyjmować wyłącznie formę spółki komandytowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej.

L 251/13

(1)

Wyłączenia od tych wymagań mogą być przyznane, jeśli istnieje możliwość wykazania, że nie jest konieczne spełnienie warunku stałego zamieszkania.

L 251/14

I.

ZOBOWIĄZANIA HORYZONTALNE

WSZYSTKIE SEKTORY ZAWARTE W NINIEJSZYM HARMONOGRAMIE Zakup nieruchomości: DK: Ograniczenia w kupnie nieruchomości przez osoby fizyczne lub prawne niebędące rezydentami. Ograniczenia w kupnie nieruchomości rolnych przez zagraniczne osoby fizyczne i prawne. EL: Zgodnie z Ustawą nr 1892/89 pozwolenie wydane przez Ministra Obrony jest niezbędne obywatelowi, by mógł on nabyć nieruchomość położoną w pobliżu granicy. Zgodnie z praktyką administracyjną pozwolenie jest wydawane bez utrudnień w wypadku inwestycji bezpośrednich. CY: Brak zobowiązań. HU: Brak zobowiązań w odniesieniu do nabywania nieruchomości będących własnością skarbu państwa. LT: Brak zobowiązań w odniesieniu do nabywania ziemi przez osoby prawne i fizyczne. MT: Brak zobowiązań w odniesieniu do nabywania nieruchomości. LV: Brak zobowiązań w odniesieniu do nabywania ziemi przez osoby prawne. Zezwala się na dzierżawę ziemi przez okres nieprzekraczający 99 lat. PL: Brak zobowiązań w odniesieniu do nabywania nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, tj. uregulowań dotyczących procesu prywatyzacji (dla sposobu dostawy 3). RO: Osoby fizyczne nie posiadające obywatelstwa rumuńskiego i prawa stałego pobytu w Rumunii oraz osoby prawne nie posiadające obywatelstwa rumuńskiego i siedziby głównej w Rumunii, nie mogą nabywać praw własności do żadnego rodzaju działek, drogą czynności pomiędzy żywymi (dla sposobu dostawy 3 i 4).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.