Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 84

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 84

Strona 84 z 136

HU: Brak zobowiązań w odniesieniu do nabywania nieruchomości będących własnością skarbu państwa. LT: Inwestycje związane z organizowaniem loterii są zakazane na mocy Ustawy o inwestycjach z kapitałem zagranicznym. MT: Spółki z udziałem osób prawnych lub fizycznych niebędących rezydentami podlegają wymaganiom odnoszącym się do kapitału, jakie stosują się do spółek, które są w pełni własnością rezydentów, a mianowicie: spółek prywatnych – Lm500 (z minimum 20 % wpłaconego kapitału); spółek publicznych – Lm20 000 (z minimum 25 % wpłaconego kapitału). Procentowy udział nierezydentów w kapitale musi być wpłacony ze środków pochodzących z zagranicy.

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.9.2007

26.9.2007

I.

ZOBOWIĄZANIA POZIOME

WSZYSTKIE SEKTORY ZAWARTE W NINIEJSZYM HARMONOGRAMIE

W wyjątkowych wypadkach, w których proponowana inwestycja spełnia większość kryteriów przyjętych do badania potrzeb ekonomicznych i w znacznym zakresie, może zostać udzielone zezwolenie na udział zagraniczny przekraczający 49 procent. W wypadku spółek publicznych w normalnych warunkach udział kapitału zagranicznego dopuszcza się do 30 procent. W funduszach wzajemnych dopuszczalny zakres własności zagranicznej wynosi 40 procent. Przedsiębiorstwa muszą być zarejestrowane zgodnie z Ustawą prawo spółek. Na mocy tej samej ustawy spółka zagraniczna, która chce ustanowić siedzibę handlową lub biuro na Cyprze musi się zarejestrować jako oddział zagraniczny. Do rejestracji jest wymagana uprzednia zgoda Banku Centralnego na mocy Ustawy prawo dewizowe. Taka zgoda wynika z polityki w zakresie inwestycji zagranicznych, obowiązującej w danym czasie w odniesieniu do proponowanej działalności przedsiębiorstw na Cyprze i ogólnych kryteriów dotyczących inwestycji, ustanowionych powyżej. HU: Brak zobowiązań w odniesieniu do nabywania nieruchomości będących własnością skarbu państwa. MT: W dalszym ciągu obowiązują: Ustawa prawo spółek (rozdz. 386), regulująca świadczenie usług przez nierezydentów, poprzez obowiązek zarejestrowania lokalnej spółki oraz ustawa o transakcjach zagranicznych (rozdz. 233) określająca warunki emisji, nabywania, sprzedaży i wykupu papierów wartościowych nienotowanych na Maltańskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. PL: Pozwolenie na ustanowienie spółki z kapitałem zagranicznym jest wymagane w wypadku: — ustanawiania spółki, zakupu lub nabycia udziałów lub akcji w istniejącej spółce; rozszerzania działalności spółki, jeżeli zakres jej działalności obejmuje co najmniej jedną z następujących dziedzin: — zarządzania portami morskimi i lotniskami, — obrotu nieruchomościami lub pośrednictwo w zawieraniu transakcji odnoszących się do nieruchomości, — realizowania dostaw dla przemysłu obronnego, które nie są objęte wymaganiami licencyjnymi, — sprzedaży hurtową towarów konsumpcyjnych, pochodzących z przywozu, — świadczenia usług w zakresie doradztwa prawnego, — ustanawianie wspólnego przedsiębiorstwa w formie spółki z obcym kapitałem, w którym strona polska jest państwową osobą prawną i jako kapitał początkowy wnosi aktywa niepieniężne, — zawierania umów, które obejmują prawa użytkowania nieruchomości państwowych przez okres dłuższy niż 6 miesięcy lub stanowią o nabyciu takiej nieruchomości. SI: W odniesieniu do usług finansowych zezwolenie jest wydane przez organy wskazane w zobowiązaniach obejmujących dany sektor i zgodnie z warunkami określonymi w zobowiązaniach obejmujących dany sektor. Brak ograniczeń w odniesieniu do ustanawiania nowej działalności przedsiębiorczej (nowe przedsięwzięcia inwestycyjne).

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 251/121

L 251/122

I.

ZOBOWIĄZANIA POZIOME

WSZYSTKIE SEKTORY ZAWARTE W NINIEJSZYM HARMONOGRAMIE

Reżim kursowy (1), (2), (3), (4): 1), 2), 3), 4) BG: Płatności i transfery zagranicę wymagają zezwolenia Narodowego Banku Bułgarii, gdy związane są z inwestycjami oraz pożyczkami udzielanymi lub gwarantowanymi przez państwo (6).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 84 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.