Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 85

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 85

Strona 85 z 136

1), 2) SK: W odniesieniu do płatności bieżących ograniczenie w nabywaniu walut obcych na potrzeby osobiste przez krajowych rezydentów. W odniesieniu do płatności kapitałowych, do przyjęcia kredytów finansowych pochodzących od podmiotów zagranicznych, bezpośrednich inwestycji kapitałowych za granicą, nabywanie nieruchomości za granicą i zakup zagranicznych papierów wartościowych jest wymagane zezwolenie dewizowe.

Subsydia Kwalifikowanie się do subsydiów ze Wspólnoty lub z państw członkowskich może być ograniczone do osób prawnych, ustanowionych na terytorium państwa członkowskiego lub jego geograficznej jednostce administracyjnej. Brak ograniczeń na subsydia na badania i rozwój. Brak ograniczeń dla oddziałów ustanowionych w państwie członkowskim przez spółkę spoza Wspólnoty. Świadczenia usług lub ich subsydiowanie, w ramach sektora publicznego, nie stanowi naruszenia niniejszego zobowiązania. Zobowiązania podjęte w niniejszym harmonogramie nie wymagają, aby Wspólnota lub państwa członkowskie oferowały subsydia na usługi świadczone spoza ich terytorium W stopniu, w jakim wszelkie subsydia są udostępniane osobom fizycznym, ich dostępność może być ograniczona dla obywateli państwa członkowskiego. Reżim kursowy (5): 4) CY: Na mocy przepisów Ustawy prawo dewizowe nierezydenci w normalnych warunkach nie mogą zaciągać pożyczek z miejscowych źródeł.

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(1)

(2)

(3) (4) (5) (6)

CZ: Stosuje się niedyskryminacyjny system kontroli dewizowej, polegający na: a) ograniczeniu nabywania walut obcych przez krajowych rezydentów na potrzeby osobiste; b) wymaganiu zezwolenia dewizowego od czeskich rezydentów w wypadku uzyskiwania kredytów finansowych od podmiotów zagranicznych, bezpośrednich inwestycji kapitałowych za granicą, nabywania nieruchomości za granicą oraz zakupu zagranicznych papierów wartościowych. PL: Obowiązuje niedyskryminacyjny system kontroli dewizowej w odniesieniu do ograniczeń w obrocie dewizowym i do systemu pozwoleń dewizowych (ogólnych i indywidualnych), między innymi, ograniczeń w przepływach kapitałowych i płatności w walutach obcych. Następujące transakcje dokonywane w walucie obcej wymagają zezwolenia: — transfer za granicę walut obcych, — transfer waluty polskiej do kraju, — przeniesienie prawa własności do aktywów pieniężnych między osobami krajowymi i zagranicznymi, — przyznawanie i zaciąganie pożyczek i kredytów przez osoby krajowe w związku transakcjami dokonywanymi w walucie obcej, — ustalanie i realizowanie płatności w walutach obcych w Polsce z tytułu nabytych towarów, nieruchomości, praw własności, usług lub pracy, — otwieranie i posiadanie rachunków bankowych w bankach poza granicami kraju, — nabywanie i posiadanie zagranicznych papierów wartościowych oraz nabywanie nieruchomości za granicą, — podejmowanie innych zobowiązań za granicą, mających podobny skutek. SK: Informacje podane ze względu na przejrzystość. BG: Obowiązuje niedyskryminacyjny system kontroli dewizowej w odniesieniu do transferów i płatności związanych z transakcjami bieżącymi, obejmujący: (i) ograniczenia w przywozie i wywozie waluty obcej i krajowej w gotówce; (ii) ograniczenia w wymianie walut przez rezydentów krajowych do celów osobistych; (iii) pracownicy zagraniczni mogą nabywać waluty obce do 70 % swojego wynagrodzenia za pracę; (iv) płatności i transfery za granicę walut obcych dokonywane są przez banki; (v) transfery jednostronne wymagają zgody Narodowego Banku Bułgarii; (vi) płatności na terytorium Republiki Bułgarii dokonywane są w BGL. PL: Przypis w punkcie odnoszącym się do dostępu do rynku stosuje się również do traktowania narodowego. Osoby zagraniczne mogą dokonywać transferu za granicę następujących rodzajów dochodów i rekompensat uzyskanych w związku z inwestycjami dokonanymi w Republice Bułgarii: otrzymanego zwrotu z inwestycji, odszkodowania z tytułu wywłaszczenia inwestycji dla celów państwowych, przychodu uzyskanego z likwidacji lub sprzedaży całości lub części inwestycji, kwoty uzyskanej z tytułu egzekucji roszczenia zabezpieczonego w walucie obcej w postaci zastawu lub hipoteki.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 85 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.