Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 86

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 86

Strona 86 z 136

26.9.2007

26.9.2007

I.

ZOBOWIĄZANIA POZIOME

WSZYSTKIE SEKTORY ZAWARTE W NINIEJSZYM HARMONOGRAMIE

Usługi związane z wykorzystywaniem energii atomowej do celów pokojowych 1), 2), 3), 4) BG: Bez ograniczeń w odniesieniu do usług związanych z eksploracją, wydobywaniem i przetwarzaniem materiałów rozszczepialnych i paliworodnych lub materiałów, z których one pochodzą, a także handlu nimi, konserwacji i napraw sprzętu i systemów w zakładach wytwarzających energię atomową, transportu takich materiałów oraz odpadów z ich przetwarzania, wykorzystywania promieniowania jonizującego, a także wszelkich innych usług związanych z wykorzystywaniem energii atomowej do celów pokojowych (w tym usług inżynieryjnych i doradczych oraz usług związanych z oprogramowaniem itp.). Prywatyzacja (1) 3) BG: Brak zobowiązań w odniesieniu do uczestnictwa w prywatyzacji w drodze zewnętrznych obligacji państwowych oraz sektorów usług lub usługodawców niepodlegających prywatyzacji w ramach rocznego programu prywatyzacji. RO: Bez ograniczeń. 4) Brak zobowiązań z wyjątkiem środków dotyczących wjazdu i pobytu tymczasowego (2) w państwie członkowskim, bez konieczności badania zgodności pod kątem spełnienia kryteriów przyjętych do badania potrzeb ekonomicznych (3), następujących kategorii osób fizycznych świadczących usługi: i) tymczasowa obecność, w charakterze osoby przeniesionej w ramach jednego przedsiębiorstwa (4), osób fizycznych w następujących kategoriach, pod warunkiem że dostawca usług jest osobą prawną i że zainteresowane osoby były przez niego zatrudnione lub były w niej partnerami (o statusie innym niż udziałowcy większościowi) przez co najmniej rok bezpośrednio poprzedzający takie przemieszczenie:

PL

Prywatyzacja 3) BG: Brak zobowiązań w odniesieniu do prywatyzacji w drodze kuponów prywatyzacyjnych lub innych preferencyjnych metod prywatyzacji, gdzie wymagane jest obywatelstwo bułgarskie i zezwolenie na pobyt stały. RO: Bez ograniczeń. 4) Brak zobowiązań z wyjątkiem środków dotyczących kategorii osób wymienionych w kolumnie „Dostęp do rynku”. Dyrektywy Wspólnoty w sprawie wzajemnego uznawania dyplomów nie mają zastosowania do obywateli państw trzecich. Uznanie dyplomów, które są wymagane w celu wykonywania usług w regulowanych zawodach przez obywateli spoza Wspólnoty, pozostaje zależne od kompetencji każdego państwa członkowskiego, jeżeli prawo wspólnotowe nie przewiduje inaczej. Prawo do wykonywania regulowanego zawodu w jednym państwie członkowskim nie przyznaje prawa do wykonywania tego zawodu w innym państwie członkowskim.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

BG: Liczba osób przenoszonych w ramach jednego przedsiębiorstwa nie może przekraczać 10 procent średniej rocznej liczby obywateli bułgarskich zatrudnionych przez daną bułgarską osobę prawną (w przypadku gdy liczba zatrudnionych jest mniejsza niż 100, liczba pracowników przenoszonych w ramach jednego przedsiębiorstwa może przekroczyć 10 procent, pod warunkiem uzyskania zezwolenia).

(1)

(2)

(3) (4)

RO: Trzydzieści procent kapitału spółek handlowych skarbu państwa zostało nieodpłatnie rozdzielonych pomiędzy obywateli Rumunii w postaci „świadectw udziałowych”, które nie mogą być zbywane na rzecz zagranicznych osób prawnych i fizycznych. RO: Pozostałe 70 procent kapitału tych spółek jest przeznaczone do sprzedaży. RO: W ramach procesu prywatyzacji zagraniczni inwestorzy mogą nabywać aktywa i udziały spółek handlowych. Rumuńskie osoby prawne i fizyczne mają w tym zakresie prawo pierwokupu. W ramach prywatyzacji metodą MEBO (wykup udziałów przez członków kierownicwa i pracowników) prawo do nabycia spółki handlowej jest zarezerwowane dla jej pracowników. Czas trwania „pobytu tymczasowego” określony jest przez państwa członkowskie oraz, jeżeli takie istnieją, przez przepisy ustawowe i wykonawcze Wspólnoty, dotyczące wjazdu, pobytu i pracy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 86 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.