Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 88

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 88

Strona 88 z 136

Osoby pracujące na wyższych stanowiskach, określonych w ppkt (i) lit. a) powyżej, w ramach osoby prawnej, które są odpowiedzialne za ustanowienie w państwie członkowskim obecności handlowej usługodawcy Chile, jeżeli: — przedstawiciele nie są zaangażowani w sprzedaż bezpośrednią lub świadczenie usług (ponadto w wypadku EE, HU, LV, SI: lub we własnym imieniu otrzymują wynagrodzenie ze źródeł zlokalizowanych w obrębie zainteresowanego państwa członkowskiego), oraz — usługodawca posiada główną siedzibę handlową na terytorium Chile i nie posiada innego przedstawiciela, biura, oddziału lub przedsiębiorstwa zależnego w tym państwie członkowskim.

Wymogi dotyczące stałego pobytu AT: Dyrektorzy oddziałów i osoby prawne muszą być rezydentami w Austrii; osoby fizyczne odpowiedzialne w ramach osoby prawnej lub oddziału za przestrzeganie austriackiej ustawy o handlu muszą być rezydentami w Austrii. MT: Przepisy dotyczące imigracji na mocy Ustawy o imigracji (rozdz. 217) regulują kwestie wydawania pozwolenia na pobyt/ dokumentów.

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.9.2007

26.9.2007

I.

ZOBOWIĄZANIA POZIOME

WSZYSTKIE SEKTORY ZAWARTE W NINIEJSZYM HARMONOGRAMIE

FR: Dyrektor przedsięwzięcia przemysłowego, handlowego lub rzemieślniczego (1), jeżeli nie posiada on zezwolenia na pobyt, musi uzyskać specjalne zezwolenie. IT: Dostęp do przedsięwzięć przemysłowych, handlowych i rzemieślniczych jest przedmiotem zezwolenia na pobyt i specjalnego zezwolenia na prowadzenie działalności.

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 251/125

(1)

Działalność handlowa, przemysłowa lub rzemieślnicza odnosi się do sektorów takich, jak: usługi biznesowe, budownictwo, dystrybucja i usługi turystyczne. Nie dotyczy ona usług telekomunikacyjnych i finansowych.

L 251/126

II.1.

ZOBOWIĄZANIA W POSZCZEGÓLNYCH SEKTORACH (część pierwsza) (1)

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. A. 1. 2.

Część Wspólnoty (AT, BE, BG, CZ, DK, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PT, SK, SE, UK) podejmuje zobowiązania w sprawie usług finansowych zgodnie z postanowieniami załączonych „Ustaleń w sprawie zobowiązań dotyczących usług finansowych” (Ustalenia). Zobowiązania te znajdują się w następnej sekcji. Zobowiązania dotyczące usług finansowych pozostałej części Wspólnoty (CY, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI) nie opierają się na Ustaleniach i znajdują się w sekcji drugiej. Zobowiązania te podlegają ograniczeniom w dostępie do rynku i traktowaniu narodowym w sekcji dotyczącej „wszystkich sektorów” niniejszego harmonogramu oraz w sekcjach odnoszących się do podsektorów wymienionych poniżej. Zobowiązania związane z dostępem do rynku w kwestii sposobów 1) i 2) mają zastosowanie wyłącznie do transakcji wskazanych w ustępie B.3 i B.4 sekcji dotyczącej dostępu do rynku Ustaleń odpowiednio, z wyjątkiem Węgier, dla których mają one zastosowanie do transakcji wskazanych odpowiednio w ust. B.3 lit. a) i b) oraz ust. B.4 lit. a) i b). Bez względu na uwagę 1 powyżej, zobowiązania związane z dostępem do rynku i traktowaniem narodowym w kwestii sposobu dostawy 4), dotyczącego usług finansowych, to zobowiązania określone w sekcji dotyczącej „wszystkich sektorów” niniejszego harmonogramu, z wyjątkiem Bułgarii, Republiki Czeskiej, Węgier, Republiki Słowackiej i Szwecji, w przypadku których zobowiązania podejmowane są zgodnie z Ustaleniami. BG: Zobowiązania szczególne w odniesieniu do formy świadczenia 4) w odniesieniu do usług finansowych podlegają również ograniczeniom ogólnym zawartym w sekcji zatytułowanej „wszystkie sektory”. Dopuszczenie do rynku nowych usług finansowych lub produktów może podlegać istnieniu i spójności z ramami regulacyjnymi, mającymi na celu osiągnięcie celów wskazanych w art. 121. Zgodnie z zasadą ogólną oraz w sposób niedyskryminacyjny instytucje finansowe zarejestrowane w państwie członkowskim Wspólnoty muszą przyjąć konkretną formę prawną.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 88 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.