Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 91

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 91

Strona 91 z 136

Część Wspólnoty (AT, BE, DK, DE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK) podejmuje dodatkowe zobowiązania zawarte w załączonych „Dodatkowych zobowiązaniach Wspólnoty i jej państw członkowskich”.

PL

Bez ograniczeń w odniesieniu do usług w zakresie reasekuracji i retrocesji innych niż usługi w zakresie ubezpieczeń reasekuracyjnych na życie oraz ubezpieczeń reasekuracyjnych innych niż ubezpieczenia na życie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 251/127

(1)

Istnieje możlowość ustanowienia lub nadania uprawnień wyłącznego usługodawcy w odniesieniu do obowiązkowych systemów ubezpieczeń obowiązkowych.

L 251/128

II.1.

ZOBOWIĄZANIA W POSZCZEGÓLNYCH SEKTORACH (część pierwsza)

DE: Obowiązkowe lotnicze ubezpieczenie transportowe może być zagwarantowane wyłącznie przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Wspólnoty lub przez oddział zarejestrowany w Niemczech. DE: Jeżeli zagraniczny zakład ubezpieczeń zarejestrował oddział w Niemczech, może on zawierać umowy ubezpieczeniowe w Niemczech, odnoszące się do transportu międzynarodowego wyłącznie za pośrednictwem oddziału zarejestrowanego w Niemczech. IT: Bez ograniczeń dla zawodu aktuariusza. FI: Wyłącznie ubezpieczyciele posiadający siedzibę główną na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub posiadający oddział w Finlandii mogą oferować usługi ubezpieczeniowe, określone w ust. 3 lit. a) Ustaleń. FI: Świadczenie usług brokerów ubezpieczeniowych podlega stałemu miejscu prowadzenia działalności na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. FR: Ubezpieczenie ryzyka odnoszącego się do transportu naziemnego może być przeprowadzone wyłącznie przez przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Wspólnoty. IT: Ubezpieczenie transportu towarów, ubezpieczenie pojazdów jako takich i ubezpieczenie od odpowiedzialności, dotyczące ryzyka na terenie Włoch może zostać zagwarantowane wyłącznie przez przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Wspólnoty. Zastrzeżenie to nie ma zastosowania do transportu międzynarodowego, obejmującego przywóz do Włoch. SK: Obecność handlowa wymagana jest w przypadku gwarantowania: — ubezpieczenia na życie dla osób posiadających stałe miejsce zamieszkania w Republice Słowackiej, — ubezpieczenia nieruchomości zlokalizowanych na terytorium Republiki Słowackiej, — ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu strat lub szkód spowodowanych działaniami osób fizycznych i osób prawnych na terytorium Republiki Słowackiej, — ubezpieczenia lotniczego i morskiego obejmującego towary, środki transportu powietrznego, kadłub i odpowiedzialność. SE: Świadczenie usług w zakresie ubezpieczeń bezpośrednich jest dopuszczalne wyłącznie poprzez usługodawcę świadczącego usługi ubezpieczeniowe, posiadającego zezwolenie w Szwecji, pod warunkiem że zagraniczny usługodawca i szwedzki zakład ubezpieczeń należą do tej samej grupy przedsiębiorstw lub zawarły między sobą umowę o współpracy.

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.9.2007

26.9.2007

II.1.

ZOBOWIĄZANIA W POSZCZEGÓLNYCH SEKTORACH (część pierwsza)

2)

AT: Działalność promocyjna i pośrednictwo w imieniu przedsiębiorstwa zależnego nieprowadzącego działalności gospodarczej na terytorium Wspólnoty lub oddziału nie zarejestrowanego w Austrii (z wyjątkiem reasekuracji i retrocesji) są zabronione. AT: Obowiązkowe ubezpieczenie lotnicze może zostać zagwarantowane wyłącznie przez przedsiębiorstwo zależne prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Wspólnoty lub przez oddział ustanowiony w Austrii. BG: W odniesieniu do usług w zakresie ubezpieczeń na życie i funduszy emerytalnych, a także ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie (z wyjątkiem ubezpieczeń wkładów bankowych i podobnych systemów rekompensat, a także systemów ubezpieczeń obowiązkowych (1): Bułgarskie osoby fizyczne i prawne, a także osoby zagraniczne prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Republiki Bułgarii mogą zawierać umowy ubezpieczeniowe w odniesieniu do swojej działalności w Bułgarii wyłącznie z ubezpieczycielami posiadającymi licencję na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Bułgarii.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 91 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.