Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 95

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 95

Strona 95 z 136

IE: Prawo przedsiębiorczości nie obejmuje tworzenia przedstawicielstw. SK: Wymagana jest licencja na świadczenie usług ubezpieczeniowych. Osoby zagraniczne mogą założyć przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe z siedzibą w Republice Słowackiej w formie spółki akcyjnej lub mogą prowadzić działalność ubezpieczeniową poprzez swoje przedsiębiorstwa zależne podległe statutowej siedzibie w Republice Słowackiej, na warunkach ogólnych określonych w ustawie o ubezpieczeniach. Działalność ubezpieczeniowa oznacza czynności w zakresie ubezpieczeń obejmujące czynności pośrednictwa i reasekuracji. Usługi w zakresie pośrednictwa w zawieraniu umowy ubezpieczeniowej między stroną trzecią a spółką ubezpieczeniową mogą być świadczone na rzecz spółki ubezpieczeniowej posiadającej licencję Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń przez osoby fizyczne lub prawne posiadające stałe miejsce zamieszkania w Republice Słowackiej. Umowa pośrednictwa, której celem jest umożliwienie zawarcia umowy ubezpieczeniowej między stroną trzecią a spółką ubezpieczeniową, może zostać zawarta przez krajową lub zagraniczną spółkę ubezpieczeniową wyłącznie na podstawie licencji wydanej przez Urząd Nadzoru Ubezpieczeń. Środki finansowe specjalnych funduszy ubezpieczeniowych licencjonowanych podmiotów ubezpieczeniowych, pozyskane od właścicieli polis ubezpieczeniowych lub reasekuracyjnych, posiadających pobyt stały lub statutową siedzibę w Republice Słowackiej, muszą być zdeponowane w banku zlokalizowanym w Republice Słowackiej i nie mogą być przekazywane za granicę. SE: Przedsiębiorstwa pośrednictwa ubezpieczeniowego niezarejestrowane w Szwecji mogą ustanawiać obecność handlową wyłącznie poprzez oddział.

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.9.2007

26.9.2007

II.1.

ZOBOWIĄZANIA W POSZCZEGÓLNYCH SEKTORACH (część pierwsza)

4)

Brak zobowiązań, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii) oraz na podstawie następujących szczególnych ograniczeń: BG: Bez ograniczeń w odniesieniu do usług innych niż usługi w zakresie ubezpieczeń reasekuracyjnych na życie oraz ubezpieczeń reasekuracyjnych innych niż ubezpieczenia na życie. Bez ograniczeń w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego i pomocniczych usług ubezpieczeniowych, takich jak usługi doradcze, aktuarialne, oceny ryzyka i regulowania roszczeń. EL: Większość członków Rady dyrektorów spółki zarejestrowanej w Grecji jest obywatelami jednego z państw członkowskich Wspólnoty.

4)

Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii) oraz na podstawie następujących szczególnych ograniczeń: AT: Zarząd biura oddziału musi składać się z dwóch osób fizycznych zamieszkałych w Austrii. BG: Bez ograniczeń w odniesieniu do usług innych niż usługi w zakresie ubezpieczeń reasekuracyjnych na życie oraz ubezpieczeń reasekuracyjnych innych niż ubezpieczenia na życie. Bez ograniczeń w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego i pomocniczych usług ubezpieczeniowych, takich jak usługi doradcze, aktuarialne, oceny ryzyka i regulowania roszczeń. DK: Główny agent oddziału ubezpieczeniowego będzie musiał zamieszkiwać uprzednio w Danii przez ostatnie dwa lata, jeżeli nie jest on obywatelem jednego z państw członkowskich Wspólnoty. Minister Handlu i Przemysłu może przyznać odstępstwa. DK: Wymóg stałego miejsca zamieszkania dla menedżerów i członków Rady dyrektorów spółki. Jednakże Minister Handlu i Przemysłu może przyznać odstępstwa od tego wymogu. Odstępstwa przyznawane są na zasadach niedyskryminacyjnych. IT: Wymóg stałego miejsca zamieszkania dla zawodu aktuariusza.

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

B. 1. 2.

Usługi bankowe i inne usługi finansowe (z wyłączeniem ubezpieczeń) CZ: Usługi w zakresie emisji pieniądza nieświadczone przez bank centralny, obrotu złotem w sztabach, pośrednictwa na rynku pieniężnym, usługi rozrachunkowe i rozliczeniowe w odniesieniu do instrumentów pochodnych, a także doradcze, pośrednictwa i inne pomocnicze usługi finansowe związane z tymi czynnościami, nie są objęte zobowiązaniami.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 95 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.