Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 98

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 98

Strona 98 z 136

L 251/136

II.1.

ZOBOWIĄZANIA W POSZCZEGÓLNYCH SEKTORACH (część pierwsza)

operacji na finansowych instrumentach pochodnych; zakupu zagranicznych papierów wartościowych, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie prawo dewizowe; f) emisji zagranicznych papierów wartościowych zarówno przeznaczonych do obrotu publicznego, jak i niepublicznego w Republice Czeskiej lub ich wprowadzenia na rynek krajowy. FI: Płatności ze strony instytucji publicznych (wydatki) przekazywane są za pośrednictwem Sampo Bank Ltd. Odstępstwo od tego wymogu może zostać przyznane na podstawie szczególnego powodu przez Ministerstwo Finansów. SK: Bez ograniczeń dla zarządzania aktywami. Brak, z wyjątkiem: (i) usługi w zakresie depozytów są świadczone wyłącznie przez banki krajowe lub oddziały banków zagranicznych w Republice Słowackiej; (ii) wyłącznie uprawnione banki krajowe, oddziały banków zagranicznych w Republice Słowackiej oraz osoby posiadające zezwolenie dewizowe mogą prowadzić obrót aktywami dewizowymi. Wyłącznie członkowie giełdy mogą prowadzić działalność handlową na Bratysławskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Rezydenci mogą prowadzić obrót na giełdzie RM-System Slovakia bez ograniczeń, natomiast nierezydenci wyłącznie za pośrednictwem maklerów; (iii) bezgotówkowe płatności transgraniczne mogą być dokonywane wyłącznie przez upoważnione banki krajowe i oddziały banków zagranicznych w Republice Słowackiej; (iv) zezwolenie dewizowe wydane przez Narodowy Bank Słowacki jest wymagane do: a) otwarcia rachunku za granicą przez słowackiego rezydenta niebędącego bankiem. Wymóg ten nie dotyczy osób fizycznych przebywających za granicą; b) dokonywania płatności kapitałowych za granicą; c) uzyskania finansowego kredytu dewizowego od posługującego się walutą obcą zagranicznego nierezydenta; z wyjątkiem kredytów pochodzących z zagranicy przyjętych przez rezydenta o terminie spłaty przekraczającym trzy lata, a także pożyczek udzielonych przez osobę fizyczną innej osobie fizycznej na działalność niebędącą działalnością gospodarczą; (v) wywóz i wwóz waluty słowackiej oraz dewiz w formie gotówki, którego wartość przekracza 150 tys. SKK, a także złota w sztabach, wymaga zgłoszenia; (vi) założenie depozytu aktywów finansowych przez rezydentów za granicą wymaga zezwolenia lub licencji dewizowych wydanych przez władze właściwe ds. dewiz; (vii) wyłącznie podmioty obrotu dewizowego ustanowione w Republice Słowackiej mogą udzielać i przyjmować gwarancje i zobowiązania, z zastrzeżeniem wyznaczonego limitu i przepisów Narodowego Banku Słowackiego.

d) e)

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.9.2007

26.9.2007

II.1.

ZOBOWIĄZANIA W POSZCZEGÓLNYCH SEKTORACH (część pierwsza)

3)

Wszystkie państwa członkowskie: — założenie specjalistycznej spółki zarządzającej jest wymagane w celu realizacji działań związanych z zarządzaniem funduszami powierniczymi i funduszami inwestycyjnymi, — wyłącznie spółki posiadające siedzibę statutową we Wspólnocie mogą działać jako depozytariusze aktywów funduszy inwestycyjnych. BG: W zakresie usług bankowych wymienionych poniżej: — przyjmowanie depozytów i innych funduszy zwrotnych od ogółu społeczeństwa, — udzielanie kredytów, takich jak kredyty konsumenckie, kredyty hipoteczne, factoring i finansowanie transakcji handlowych, — usługi w zakresie płatności i transferu środków pieniężnych, — gwarancje, z wyłączeniem gwarancji Skarbu Państwa, — leasing finansowy: Banki zagraniczne starające się o rejestracje działalności w Republice Bułgarii muszą posiadać odpowiednie uprawnienia na mocy przepisów obowiązujących w ich kraju i nie mogą być objęte zakazem prowadzenia działalności bankowej w kraju pochodzenia i w krajach, w których działają. Bez ograniczeń w odniesieniu do caisses populaires.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 98 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.